Ser vi flere anti-Krister i Endetiden? - Del 4 av 4.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
28. juni 2015.

Den tredje og siste tolkningen av Nebukadnesars syn
Vi har nå hatt 3 Bibeltimer om den billedstøtten. som Nebukadnesar så i en drøm. Vi kjenner allerede til, at billestøtten representerte 4 Verdensriker: Babylon, Persia, Grekenland og det gamle Romerriket.

Vi kjenner også til, at disse 4 Verdensrikene er representert med 4 Dyr: En Løve, en Bjørn, en Leoperd og et merkelig Dyr med 10 horn. Så har vi sett at det gamle Romerriket ble delt i 2 deler. Det korresponderer med de 2 bena på Nebukadnesars billedstøtte. Deretter har vi sett de 2 fotavtrykkene, med Paven og Vatikanstaten på den ene siden, og keiser Konstantins rike som består av det, vi idag kaller for den Arabiske verden.

Til nå har vi sett 2 tolkninger av, hvor Antikrist kan komme til å vise seg. Enten i Vatikanstaten (Roma), eller i den Arabiske verden (Mekka). Idag skal vi se på en tredje tolkning, eller en tredje mulighet, for å si det slik. Derfor skal vi nå gå helt tilbake til der, vi begynte, og lese den samme Bibelteksten, som vi leste i første time.

Dan 2:26-35: Kongen tok til orde og spurte Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar: "Er du virkelig i stand til å fortelle meg den drømmen jeg har hatt, og tyde den?"

Daniel svarte kongen: "Den hemmeligheten, som kongen spør om, kan ingen vismenn eller åndemanere, spåmenn eller tegntydere kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen, som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar, hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene, du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie: Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje."

"Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre, som lever, men for at kongen skal få vite, hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker. Konge, i synet så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rett foran deg og så fryktinngytende ut."

"Hodet på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av kobber; leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire. Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen, som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden."

Vi hopper nå over alle de rikene, som vi før har snakket om, og går direkte til føttene på Nebukadnesers billedstøtte. Disse føttene bestod altså av jern og leire og hadde 10 tær. Dette samsvarer med dyret med de 10 horn, som vi leser om i Johannes Åpenbaring.

Tidligere har vi sett på, hvordan disse 10 tærne kan representere 10 konger, som skal oppstå i de siste tider, enten i området rundt Vatikanstaten, eller i den Arabiske regionen, som vi så på i forrige Bibeltime. Det, som denne siste tolkningen går ut på, er en mer Global forståelse av profetiene, hvor de 10 tærne representerer 10 politiske blokker eller regioner, så som USA, EU, Russland, Africa, India, Kina, osv.

Jernet og leiren, som føttene på Nebukadnesars billedstøtte bestod av, kan, som vi tidligere har sett, ikke blandes på en naturlig måte. Dette, mener denne siste tolkningen, er politiske allianser og pakter mellom nasjonene, som ikke vil komme til å holde.

Slike allianser har vi lange tradisjoner for, blant annet i Europa, hvor de forskjellige kongehusene har inngått giftemål med hverandre i et forsøk på å knytte seg sammen i politiske og økonomiske allianser. Men det, vi ser, er nettopp det, som står i Bibelen, om at jernet og leiren ikke lar seg forene.

Den Europeiske fellesalliansen er idag iferd med å gå i oppløsning, særlig med tanke på den enorme flyktningestrømmen, som i disse dager kommer inn fra det Afrikanske kontinent, men også på det økonomiske plan, der flere av medlemslandene nå sliter med store økonomiske vanskeligheter.

Det samme ser vi også på det Globale området, med blant annet FN og NATO. Dette er Globale allianser, som skal ivareta interessene, velferden og sikkerheten til de forskjellige medlemslandene. Men også her ser vi, at alliansene er iferd med å sprekke.

FN er idag ledet av gjennomkorrupte medlemsland, som aldri burde sittet i lederskap for noen verdens ting. Når det gjelder NATO, ser vi, at også denne alliansen er iferd med å sprekke, siden det er USA, som bærer hovedbyrden for de økonomiske kostnadene.

USA sitter idag med en svimlende gjeld på over 18 trillioner (18.000.000.000.000) dollar. Den dagen, USA kollapser, vil det heller ikke være mye igjen av NATO. Tidligere hadde vi også Warszawapakten (offisielt kalt «Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse»), som var en militærallianse mellom Sovjetunionen og land i den tidligere Østblokken i Europa. Den bestod både av reelt uavhengige stater og stater, som til tross for formell selvstendighet de facto var styrt fra Sovjetunionen. Forsøk på å bryte ut av pakten ble brutalt slått ned av det Sovjetrussiske maktapparatet.

Traktaten ble etablert som forsvarspakt rettet mot NATO, som hadde blitt etablert i 1949. En viktig begivenhet, som førte til dannelsen av Warszawa-pakten. Den var (Vest-)Tysklands gjenopprustning og NATO-medlemskap. Pakten ble underskrevet i Warszawa 14. mai 1955, og trådte i kraft 5. juni 1955. Sovjetunionen hadde på forhånd inngått bilaterale forsvarsavtaler med de fleste av medlemslandene i Warszawapakten.

Endringen til en multilateral avtale bidro til å øke Sovjetunionens prestisje som en supermakt internasjonalt. 3. november 1956 erklærte Ungarns nye Statsminister Imre Nagy, at Ungarn ville trekke seg fra Warszawapakten. 4. november ble landet invadert av Sovjetunionen. Omtrent 4.000 Ungarere ble drept, flere tusen fengslet og omtrent 200.000 flyktet.

Natten mellom 20. og 21. august 1968 invaderte Warszawapakten Tsjekkoslovakia for å knuse det nye og mer liberale styret til Alexander Dubček. Det var den eneste felles militæroperasjonen, Warszawapakten foretok. Den bestod til den kalde krigen var over, og medlemslandene begynte å trekke seg i 1991.

DDR's medlemskap opphørte i september 1990, rett før landet sluttet å eksistere, og pakten ble offisielt oppløst 1. juli 1991. Siden 1945 er det stort sett USA, som har dominert den Globale utviklingen, både på det politiske og økonomiske plan, selv om vi altså hadde den såkalte "kalde krigen" mellom Øst og Vest alliansene.

Det er også USA, som har opptrådt som "verdenspoliti" de siste 70 år, noe som har resultert i, at det er USA, som bestemmer, hva som er lov eller ikke lov. I praksis vil det si. at dersom USA bestemmer seg for noe, så er det nærmest ingen makt i Verden, som kan motsette seg det.

Det, som vi også skal være klar over, er, at det i USA finnes noe som heter "Blue Laws". Dette er lover ,som har med religiøse bestemmelser å gjøre, og de har eksistert siden 1755, men de har aldri vært tatt brukt i det Amerikanske rettsvesenet - til nå.

Det finnes faktisk lignende "Blue Laws" i flere Europeiske land, ja, vi har dem til og med her i Norge. Når vi så vet, at det jobbes iherdig for å få til en felles "Verdensreligion", ja da er vi faktisk på god vei tilbake til å gjennreise Babels Tårn.

1 Mos 11:1-4:
"Hele Verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der. De sa til hverandre: "Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!" De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. "Kom," sa de, "la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele
Jorden."

Hele Verden er i tydelig forfall idag, og tingene skjer så fort, at vi knapt klarer å følge med. Daglig kan vi høre og se nyheter om ting, som vi bare få år tilbake aldri ville tenke oss kunne skje.

Det, som kanskje sjokkerer oss mest i dag, er det, som skjer i den Muslimske verden, med ISIS og den interne maktkampen mellom Shia- og Sunni-Muslimer. Men vi ser tydelige forfall også i den vestlige delen av Verden, der både etiske og moralske verdier raseres.

Nå har f.eks. Amerikansk høyesterett godkjent ekteskap mellom likekjønnede, slik at dette nå er lovlig i hele USA. Og bare hittil i år, er det utført 20,5 millioner aborter på verdensbasis. Vi ser mafiavirksomhet på alle plan, med både narkotika, våpen og menneskehandel. Vi ser en Verden som rystes i sine grunnvoller på grunn av en kynisk utnyttelse av naturen, noe som igjen skaper store naturkatastrofer.

Det er som å lese Jesu egne ord i Matt 24:6-12: "Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene."

"Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste." Så kan vi gjerne både gråte og klage over alt dette som skjer - for det har vi all grunn til å gjøre. Men det vi skal legge merke til, er at Jesus sier "dette MÅ skje".

Det vi alle nå er vitne til, er faktisk oppfyllelsen av de Bibelske profetiene. Det, som skjer idag, det SKAL altså skje. Det er Guds egen frelsesplan, som utfolder seg rett foran øynene på oss - men Verden ser det likevel ikke.

Det kommer altså til å skje store og skremmende ting, når Antikrist står fram. De første 3,5 årene vil han opptre som en slags fredsskaper, slik at alle vil se opp til ham og bøye seg under hans styre. Men når de siste 3,5 årene kommer, da vil Antikrist vise sitt sanne ansikt, og det vil bli fryktelige tider.

Antikrist vil nemlig forføre alle disse 10 regionene med sitt system og Dyrets merke, slik at ingen vil kunne kjøpe eller selge uten at de bøyer seg og tar imot dette merket. Likevel skal vi være klar over, at det finnes mange anti-krister (med liten a), og disse har eksistert helt siden Apostlenes tid.

Dette bekreftes av apostelen Johannes i 1 Joh 2:18: "Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet."

Dette er altså bare forløpere for den store Antikrist med stor A. For akkurat som Kristus hadde døperen Johannes som forløper, slik vil også Anti-Krist ha sine forløpere. Det, som denne siste "globale" tolkningsmodellen hevder, er at denne siste store Antikristen vil fremstå fra et mektig og fremtredende land, og da faller USA ganske naturlig inn i bildet.

Torstein Langesæter, som er bruker her på Spikers Corner, har studert akkurat denne teorien veldig inngående, og han har vist oss mange gode argumenter for at det kanskje kan være slik. Selv heller jeg mest til tolkningsmodell nr 2, som sier at Antikrist vil komme til å stå fram i Midtøsten. Men jeg tror også, at det kanskje kan være et samspill mellom alle de 3 tolkningsmodellene, vi har vært innom, slik at den ene hjelper den andre frem.

Derfor tror jeg, vi gjør klokt i å ha øynene åpne for alle de teoriene, vi har sett på. Jeg vet ikke, om dere la merke til den steinen, som skulle bli revet løs fra fjellet, som vi leste om i Bibelteksten vår til å begynne med?

Dan 2:34-35: "Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden."

Dan 2:44-45: "Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet."

Den store Gud har nå kunngjort kongen det, som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig. Det er altså, når de 10 kongene (eller regionene) rår, at det kommer til å skje store ting. For den steinen, det her er snakk om, er nemlig Kristus – The Rock!

Derfor står det i Matt 21:42-44: "Da sa Jesus til dem: "Har dere aldri lest i skriftene: Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller mot denne steinen, skal skade seg, men den som steinen faller på, skal bli knust."

Det skriftstedet, Jesus her refererer til, er Salme 118:22-24. Der står det følgende: " Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!"

Tenk, den dagen skal du, som er Kristen, juble av glede. For da er du frelst!