Hvem er Gog fra Magog?

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
11. april 2015.
Av David Lindhjem.

Bibelen forteller, at historiens siste kapittel skrives i Jerusalem. Alle profetene beskriver noe om det siste slaget mot Israel, De bruker forskjellig ord sett fra litt forskjellige vinklinger, men de beskriver i sum den samme krigen alle sammen.

Og i grove trekk så forteller de følgende hendelser:
- En gruppe nasjoner, ledet av Antikrist, angriper Israel.
- Israel vil over en periode på tre og et halvt år oppleve en siste total ødeleggelse, der mange blir tatt til fange.
- Gjennom Messias vil Herren gripe inn for å redde de overlevende og sette de fangne fri.
- Israel vender tilbake til Herren for alltid.
- Messias hersker fra Jerusalem.
- Hedningenasjonene vender seg til Herren.

En av de mest debatterte profetier er Ezekiel 38 og 39. Profetien beskriver en mektig allianse med navngitte folk og nasjoner, som går til utslettelses-krig av Israel i endens tid. Alliansen blir ledet av en ond fyrste med tittelen ”Storfyrsten Gog fra Magog”.

Fordi avsnittet ut i fra dagens situasjon, så tydelig beskriver en Islamsk invasjon, antyder de fleste profeti-eksperter, at dette blir en krig, ledet av Russland, som kommer kort tid før Antikrist stiger frem fra Europa.

Arild Edvardsen uttalte i 2001: "Bibelen forteller at Gog - Israelshaternes allianse vil angripe Israel. Men da kommer ikke "seksdagers krigen" - men èn dags krigen. Da bruker Israel atomvåpen, og de fundamentalistiske Muslimske stater knuses totalt. Etter hvert vil det kommet opp krefter i Supermakten rundt Middelhavet (EU), som til slutt fører til, at Supermannen Antikrist står fram og tar over styringen."

Dette er den mest utbredte teorien og er helt vanlig. Det hevdes med fult alvor, at Islam vil falle, og at Antikrist vil stige frem fra Europa kort tid etterpå. Teorien får i våre dager oppsving, fordi Putin gjør en kraftig opprusting av militære og annektering av Krim-halvøya.

Spørsmålet er: Beskriver Esekiel en helt annen invasjon enn de andre profetene, eller forteller han samme historie bare med litt andre ord? Er Gog en Russisk leder, slik veldig mange hevder og tror, eller kan det være, at Gog faktisk er Antikrist?

Denne analysen går ut på å refokusere avsnittet i lys av det, de andre profetene har fortalt. Det, som kommer frem, er de mange slående fellestrekkene mellom Gog og Antikrist. Hva er det, Gog gjør, når han invaderer Israel?

"Du (Gog) vil rane og røve og ta hærfang.." (Ezek 38:12.)

Gog kommer for å rane og ta fanger og for å utslette Israel. Det er nøyaktig det samme, som f.eks. profetene Zakarias og Joel beskriver, og Esaias 10 og 14 beskriver, at "Kongen av Assur" (Antikrist) gjør det samme.

Legg merke til, hvordan Esekiel beskriver, hvordan Gog går mot dagens Israel: "Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt" (Ezek 38:8).

"og vende din hånd mot ruiner som igjen er bebodd, mot et folk som er samlet fra andre folkeslag, som er i ferd med å skaffe seg buskap og gods, der de bor på verdens navle (Jerusalem)." (Ezek 38:12)

Israels land er i dag gjenopprettet, etter at store deler av landet har ligget øde og folketomt. Denne delen av profetien er oppfylt og oppfylles i dag, når Jødene igjen emigrer til det Hellige land. I følge Esekiel varsler dette,  at vi nærmer oss tidens ende, fordi Gogs angrep skal skje, når årene er omme, ved tidens ende.

"Du (Gog) skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet." (Ezek 38:9)

Men hvorfor lar Gud dette skje, når Jødene endelig har fått landet sitt tilbake? Jo, fordi de mangler det viktigste. De har ikke vendt om og tatt imot Jesus som Messias.

Gogs invasjon har denne hensikten: "I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem." (Ezek 38:16)

Så Gud lar dette skje, for at folkene skal ta imot Jesus. Det står, at de skal lære Herren å kjenne, når Han viser seg hellig for deres øyne, når Han knuser Gog. Det, som egentlig burde være klart, er, at Esekeiel beskriver den samme historien som de andre profetene, som går ut på, at Herren griper inn, etter at Israel er knust:

"Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg." (Ezek 38:18)

"På fjellene i Israel skal du falle, du og alle troppene dine og folkene som er med deg." (Ezek 39:4)

Det hele ender med, at Gog og hans hær blir knust av Messias. Men hvem er egentlig ”Gog”?

Faktum er, at avsnitte forteller, hvem han er: "Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels profeter? I år etter år profeterte de på den tiden (tidens ende) at jeg skulle føre deg mot dem." (Ezek 38:17)

Gud erklærer, at Gog er den samme onde fyrste, som de andre profetene har talt om. En kan lete og lete, men det finnes ikke en profet før Ezekiel, som beskriver en Russisk ledet invasjon av Israel ved tidens ende.

Derimot er det veldig mange profetier, som peker på, at Israel blir inntatt av navngitte nasjoner fra Midtøsten. Esajas beskrivelse av "Kongen av Assur og Danels syn om "Det mindre hornet" i kap. 7 og 8 er helt identiske.

Esekiel beskriver den samme krigen, som de andre profetene. Det sier avsnittet klart og tydelig. Det blir derfor mest logisk, at ”Gog”, ”Kongen av Assur” og "Det mindre hornet" er samme person.

Når Messias har knust Gog, blir resultatet følgende: "Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, Herren, er hellig i Israel. Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen jeg har talt om." (Ezek 39:7-9)

Det står, at Herren er hellig i Israel, Herren er fysisk tilstede og det er gjennom Jesus Messias. Dette er dagen, Gud har talt om gjennom hele Skriften, nemlig Herrens Dag, dagen da hele Verden blir vitne til, at Israel tar imot Jesus som Konge, og all spotting tar slutt.

Mange hevder som sagt, at Gog ikke er Antikrist, man sier at Gog går til krig mot Israel kort tid før, Antikrist står frem. Men hvordan er det mulig, at Antikrist kan invadere Israel rett etter, at Herren har erklært, at Han er til stede i landet, og at all spotting skal ta slutt?

Antikrist blir tross alt historiens største spotter, som setter seg i Guds Tempel. Dette er dagen, det skal skje, dette er dagen Gud har talt om gjennom alle sine profeter før Ezekiel, dette er dagen da Herren er hellig i Israel, dette er dagen, som Jesus er fysisk tilstede i landet, og dette er dagen, Herren stopper spottingen for godt.

Alt dette gir en klar indikasjon om, at Gog er Antikrist, den aller siste fienden, som går mot Israel i endens tid. Gud har ikke glemt sitt utvalgte demonstrasjonsfolk, Herren griper inn for å demonstrere sin herlighet og trofasthet til Israel: "Jeg vil vise min herlighet blant folkeslagene. Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og min hånd som jeg legger på dem. Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den dagen og i all fremtid." (Ezek 39:21-22)

Når Gog knuses i Israels land, vil folkeslagene se Jesus, og Israel skal fra den dagen og til evig tid forstå, at Jesus er Messias.

Guds lutring av Israel: "Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd." (Ezek 39:23)

Dette bekrefter det, de andre profetene beskriver. Israel blir inntatt og børtført, fordi hun skal lutres til frelse. Gud frelser ikke Israel, fordi de er noe bedre enn andre folk, men Han har gitt løfter om, at det skal skje, og Han kan ikke lyve.

Herren frelser Israel for sitt hellige navns skyld: "Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem." (Ezek 39:25-26)

Gud skal demonstrere sin trofasthet og hellighet gjennom Israel akkurat, som Han har lovet. Og når Herren har reddet dem, skal de få bo i full trygghet i sitt land med Jesus som konge for alltid.

Da kan det ikke være slik, som mange hevder og tror, at Israel bli invadert av Antikrist og opplever historien største trengsel bare kort tid etterpå. Det er mildt sagt selvmotsigende og hevde, at den store trengsel starter kort tid etter, Gud har proklamert,  at Israel skal få bo trygt med Jesus som Konge for evig.

Hvilken nasjoner er med? Avsnittet forteller, hvilket geografiske område, Gog kommer fra: "Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal.." (Ezek 38:2)

Gog kommer fra Magogs land og er storfyrsten over Mesjek og Tubal. Men hvor var folkene på Ezekiels tid? Vi er ikke intr. i å vite, hvor de var for 1.000 eller 2.000 år siden, men vi må vite, hvor var de var, når Ezekiel skrev profetien for ca.2.700 år siden.

I følge historikerne er det mest sannsynlig, at de befant seg i det geografiske området, som utgjør dagens Tyrkia. At Magogs land var i dagens Tyrkia bekreftes, når Ezekiel sier, at Gog kommer fra landet nord for Israel: "Jeg henter deg fra landet lengst i nord og fører deg opp på fjellene i Israel…" (Ezek 39:3)

Det store landet nord for Israel heter i dag Tyrkia. Mange hevder, at landet i nord, henviser til Russland, men de historiske områdene, som Ezekiel nevner, var dagens Tyrkia. Det blir også meget klart, hvilket område, det pekes på, når vi setter kompassnåla mot nord fra Jerusalem. Den sneier Russland, men treffer midt i Tyrkia.

I Gogs angrep er det flere folk og land, som er med: "Gomer med alle sine tropper, Togarmas hus lengst i nord med alle sine tropper,.." (Ezek 38:5.)

De historiske Gomer og Togarma folkene var også innen for området til dagens Tyrkia i nord! "Med dem er Persia (Iran), Kusj (Sudan) og Put (Libya) pluss mange folk er med deg". (Ezek 38:5)

Esekiel navngir ikke alle folkene, som er med, men områder fra de fire kompass hjørnene rundt Israel. Avsnittet navngir de samme områder rundt Israel, som de andre profetene har blinket ut til dom på Herrens Dag.

Hva har alle land, som Esekiel navngir, til felles i dag? Jo, de er i dag Muslimske og er preget av et ekstremt hat mot Israel og Jødene! De historiske "Kongene av Assur", som regnes som referanse til Antikrist, kom til dels fra det samme område som Gog, nemlig området nord i Irak, Syria og Tyrkia.

Og begge blir til slutt knust av Herren i Israels land. Derfor er det mest sannsynlig, at Assur og Gog er samme person. Faktum er, at det er mange likhetstrekk mellom Gog-krigen og Armageddon, og Gog har mange slående fellestrekk med beskrivelsene av Antikrist som bla. Kongen av Babel, Den lovløse, Syndens menneske, Munnen på dyret og Det mindre hornet.

Dette er noen av de slående fellestrekkene: Begge invaderer Israel. Begge kontrollerer samme navngitte nasjoner i Midtøsten. Begge kommer fra området nord for Israel. Begge blir brukt av Herren for å tukte Israel til omvendelse. Begge invaderer Israel for å røve, å ta fanger og for å utslette landet. Begge angriper Israel helt ved tidens ende, når årene er omme. Begge blir til slutt knust, når Messias griper inn og er fysisk tilstede i landet. Begge blir ført opp til Jerusalem av Herren som tukt, for at Israel skal omvende seg.

Når begge er knust, omvender Israel seg til Herren for alltid. Når begge er knust, fører Herren de fagne av Israel tilbake til landet. Når begge er knust, skal Israel oppleve ekte trygghet og fred for alltid. Når begge er knust, raser fjellene sammen i et stort Jordskjelv. Når begge er knust, vender Hedningene seg til Herren.

Dette er bare noen av fellestrekkene, men dette bør være tilstrekkelig for å erkjenne, at det er samme person, det snakkes om, og at Gog-krigen er det samme som Armageddon.

Tolknings-metoden
Det er et argument i den Russiske teorien, som sier, at Russerne har brukt navnet Gog, og det stemmer. Fortolkningen om, at Russland er Gog, er faktisk noe, enkelt Russere tror, fordi de mener, de er etterkommere av Jafet fra Magog, som var Nohas tredje sønn.

Men her er vi inne på noe vesentlig, når det gjelder tolknings-metoden, vi bruker. Det er to måter å identifisere navna, som Ezekiel nevner.

Den ene metoden går ut på å bare se på det samme geografiske området, som Ezekiel så dem i sin tid. Den andre metoden er å følge blodspor, og hvor de historiske folkene har utvandret.

Det er denne siste tolkningen, Russere og fortolkere av den populære teorien bruker. Men hvis vi skal bruke en tolkningsmetode, som går ut på å spore blodslinjer og slektskap ca. 3.000 år tilbake, ja, så må vi være konsekvente og bruke den samme metoden hele veien.

Hva da med for eksempel Mesjek, Tubal, Togarma og Gomer folkene? Hvem har de giftet seg med, og hvor finner vi dem i dag? Hvis vi setter 10 forskere på saken, vil vi mest sannsynlig få 10 forskjellige svar, alt ifra Kina i øst til Irland og Canada i vest.

Og hva hvis vi bruker utvandrings-metoden om Filisterbygdene? De blir nevnt flere ganger for å ta del i endetids-krigen mot Israel, men faktum er, at Filisterne ble utryddet som folk for ca. 2.500 år siden.

Hvordan skal vi da tolke dette? Tar Bibelen feil? Nei, Bibelens profeter tar aldri feil. De historiske Filisterbygdene er i dag Hamastan på Gaza, presist der, hvor de historiske Filisterne befant seg. Og ironisk nok har de til og med adoptert navnet.

Poenget er, at vi må bruke samme tolkningsmetode hele veien og ikke bruke spesielle tolkningsmetoder for utvalgte avsnitt, for at det skal passe inn i våre egne teorier. Derfor gjør vi klokt i og helt enkelt bare se på det samme geografiske området som Ezekiel så dem.

Magogs land, Mesjek, Tubal, Togarma og Gomer folkene, befant seg på Ezekiels tid innafor dagens Tyrkia. Bibelen peker derfor mest sannsynlig på en Tyrkisk ledet Islamsk invasjon i endens tid.

Når vi i dag refokuserer på avsnittet og legger det sammen med hele Skriftens råd, så er min konklusjon, at Gog-krigen må være den samme krigen, som de andre profetene beskriver. Vi ser, at Bibelens endetids profetier er unisone og peker i samme retning, nemlig på Midtøsten og ikke Europa.

Jeg tror, Islam er hovedredskapet, som Den Onde bruker for å forføre menneskene vekk fra Sannheten om Jesus Kristus. Og jeg tror, at Islam er selve åndsmakten og drivkraften, som samler folkene til den endelige slaget mot Jerusalem. Derfor faller ikke Islam, før Antikrist stiger frem. Islam faller, når Jesus kommer å setter Verden fri fra det Islamske åket.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ressurser: "Dyret fra Midtøsten og Antikrist, Islams ventede Messias" av Joel Richardson.