Jesus återkomst – när, var, hur?

Fra Bibelfokus.se/
Av Lennart Jareteg.
(Som pdf-fil til udskift her)

Sidan uppdaterad 2008-08-30, kapitel 5
Alla Bibelord är citat från Svenska Folkbibeln [1] där inget annat anges.

Innehållsförteckning
 1. Inledning
  1. Förklaringar
 2. Jesus skall komma tillbaka!
 3. När kommer Jesus?
  1. Vi skall veta när hans står för dörren
  2. Se på fikonträdet
  3. Antikrists sjuåriga rike
  4. Jesus kommer inte nu
 4. Hur kommer Jesus?
 5. "Som en tjuv om natten"
 6. Den stora vedermödan, vreden och vredesskålarna
  1. "Frälsta från vredesdomen"
  2. De sju vredesskålarna
 7. Uppryckandet av de kristna till Jesus
  1. Risken med fel undervisning och tro
  2. Det skall finnas tecken som pekar på Jesu återkomst
  3. "Jesus skall hämta brudeskaran hem"
  4. "Då skall man utlämna er"
  5. "Efter de dagarnas nöd"
  6. "När ni ser allt detta"
  7. Skall Jesus finna någon tro på jorden när han kommer?
  8. Först skall avfallet ske och Antikrist träda fram
  9. Vilka tillber vilddjuret och tar emot hans märke?
  10. "Vid den sista basunens ljud"
  11. "Den första uppståndelsen"
  12. "Herrens dag"
  13. "Den åttonde dagen/Det åttonde året"
  14. "Herren till mötes"
  15. En källa till tröst och glädje i nöden
 8. Varför jämrar sig folken vid Jesu ankomst?
 9. Israel återupprättas, Tusenårsriket
 10. Summering
 11. Slutord
  1. Vilken auktoritet styr din tro?
  2. Var rädd om din tro!1.0 Inledning
Ingen av Bibelns profetior har väl genererat så många villfarelser som den om att Jesus skall komma tillbaka. Många har försökt att räkna ut den exakta tidpunkten för Jesu återkomst. Både år, månad, dag och timma har angivits, men ingen har uppenbarligen gissat rätt ännu. Som ursäkt för de felberäkningar som gjorts har än mer villfarna förklaringar lämnats, som t.ex. att Jesus faktisk kom vid den angivna tidpunkten, men osynlig! Nya beräkningar presenteras ständigt.

Till profetian om Jesu återkomst hör profetian om att de troende skall ryckas upp till Jesus vid hans ankomst. När det gäller tolkningen av denna händelse råder idag en stor förvirring, eftersom profetian omges av flera vitt skilda läror. Det hör till sakens natur att de flesta av dessa läror måste innehålla större eller mindre mått av villfarelse. Av förklarliga skäl är den mest populära och säljande läran runt denna händelse den att uppryckandet skall ske före Antikrists tid på jorden och före den s.k. "stora vedermödan" (då jorden drabbas av olika hemska katastrofer etc).

Att de kristna skall bli uppryckta till Jesus är ett faktum som Bibeln undervisar tydligt om, men frågan är när och hur detta skall ske. I det fall läran om ett tidigt uppryckande (före Antikrists tid) är en villfarelse, så innebär det stora risker med att ta emot denna lära eftersom den kan ta bort vår vaksamhet i den yttersta tiden. Jesus uppmanar oss gång på gång i Matteusevangeliet 24 att vara vaksamma eftersom det skall komma många falska profeter och messiasgestalter. Dessutom skall Antikrists framträdande ske på ett mycket attraktivt och förrädiskt sätt. Det innebär att vi måste studera Bibeln och undersöka vad som är sant och falsk rörande Jesu återkomst och uppryckandet för att vi skall få en sådan sann vaksamhet och beredskap som Jesus manat oss till. 

1.1 Förklaringar
Alla bibelcitat är från Svenska Folkbibeln om inget annat anges.

GT=Gamla testamentet, NT=Nya testamentet, NT 81= 1981-års översättning av NT (i stort sett samma NT som i 2000-års bibelöversättning), 1917=1917-års översättning av hela Bibeln. Kapitel och verser i bibelcitat anges som t.ex. 25:10-12 för kapitel 25 och verserna 10-12.

När jag i texten skriver "kristna" avser jag alla de som kallar sig själva för kristna och på något sätt tillhör en församling, kyrka eller ett samfund. Detta inkluderar även de som endast är "kristna" av tradition och som inte har lämnat över sitt liv till Jesus i omvändelse med en efterföljande pånyttfödelse.

När jag skriver "Jesu (sanna) lärjungar" eller de "sant troende" i texten så avser jag de kristna som omvänt sig till Jesus, som upplevt pånyttfödelsens under och som lever i trohet till Gud och hans Ord efter bästa förmåga.

När jag skriver "icke-troende" avser jag de som inte kan räknas till Jesu sanna lärjungar.
Fetstil och understrykning inne i bibelcitat är mina markeringar för att tydligare markera bibelordets betydelse för det ämne jag berör.

Denna text handlar om vad Jesu återkomst betyder för de kristna, Israel och hedningarna. När och hur kommer Jesus? När och hur blir Jesu sanna lärjungar uppryckta? När och hur kommer Antikrist? När skall Jesus komma som den efterlängtade Messias till judarna och Israel? Och vad innebär hans återkomst för de icke-troende? Jag hoppas denna text ger en del svar på dessa frågor.


2. Jesus skall komma tillbaka!
Utav all text i Bibeln är ca. 28% profetior, d.v.s. förutsägelser om framtiden. De flesta av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att kontrollera ifall Bibeln är en auktoritet att räkna med. Det sägs att av alla profetior i Bibeln så handlar ca 300 st. om Jesu ankomst. Av dessa handlar 200 st. om hans andra ankomst. Alltså har 100 profetior om Jesu första ankomst redan gått i uppfyllelse och det finns då ingen större anledning att betvivla att resterande profetior också skall gå i uppfyllelse.


Att Jesus skall komma tillbaka ser vi i många Bibelställen, t.ex. i Matteusevangeliet 24 och Lukasevangeliet 17, men vi skall läsa från Apostlagärningarna 1:6-11 i NT:
 • "När de nu var samlade frågade de honom: 'Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel' vers 7: Han svarade dem: 'Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.' Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.' "
Det är i Bibeln alltså mycket klart och tydligt att Jesus skall komma tillbaka!


3. När kommer Jesus?
3.1 Vi skall veta när hans står för dörren
Frågan om exakt när Jesus kommer har alltid varit en mycket spännande och lockande fråga för stora delar av kristenheten. Det har spekulerats och undervisats åt alla håll. Hittills har ingen gissat rätt när man angivit år, månad, dag och tid för Jesu återkomst. Varför det? Jo, för att Gud har bestämt att ingen skall kunna ta reda på när exakt detta skall ske. I Apostlagärningarna 1:7 (ovan) ser vi att det inte är vår sak att veta vilka tider och stunder som gäller för händelserna i den yttersta tiden. Vi skall alltså inte lägga allt för stor möda på att försöka utforska vilken dag Jesus kommer. Vårt fokus skall vara att vinna människor för Jesus, enligt samma Bibelord. I Matteusevangeliet ser vi vad Jesus säger om vår möjlighet att ta reda på när Jesus kommer:
 • Matt 24:36: "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern."
 • Matt 24:42: "Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer."
 • Matt 24:44: "Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen."
 • Matt 25:13: "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer."
Vi kan alltså inte veta dag, stund eller klockslag. Men skulle vi möjligen kunna ana om Jesus kommer inom ett år, två år eller så? Ja kanske det. Vi skall genom att "se på fikonträdet" kunna avgöra att Jesu ankomst är nära, inte exakt när han kommer, men att han står för dörren. Men det är när vi befinner oss i den tiden som vi skall kunna veta detta, eftersom som Jesus säger "när ni ser allt detta, vet ni". Vi läser detta i Matteusevangeliet 24:32-33:
 • "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

3.2 Se på fikonträdet
Fikonträdet är en bild av judarna och nationen Israel. Att se på fikonträdet handlar om att följa Israels utveckling i den yttersta tiden. Då skall flera tydliga händelser äga rum, t.ex.:
 • alla judar skall komma tillbaka till Israel.
 • det skall bli en väckelse i Israel där judarna ser att Jesus är deras Messias.
 • alla jordens länder skall dra upp till strid mot Israel i ett sista försök att förgöra nationen.
Detta kan du läsa mer ingående om i mina texter om Israel och judarna (se http://bibelfokus.se/israel_judarna [2]). Genom att vara vaken för dessa händelser skall vi alltså kunna förstå när Jesu ankomst står för dörren.

3.3 Antikrists sjuåriga rike
Kanske berättelsen om Noa i GT också kan ge oss en vink om när vi skall börja förstå hur lång tid det är kvar tills dess att Jesus kommer tillbaka. Vi läser från 1:a Moseboken 7:1-4:
 • "Herren sade till Noa: 'Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte....Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.' ”
Sju dagar före det att floden skulle komma lät Gud Noa få veta om detta. Han fick då befallningen om att gå in i arken, och Gud var den som stängde igen dörren på arken. När väl floden kom satt Noa, hans familj och alla djur tryggt i "frälsningsarken". Den lyftes upp ovanför det vatten som kom över världen som en straffdom. I den här texten är sjutalet extra intressant eftersom Bibeln talar om att ett antikristligt rike skall uppstå på jorden i den yttersta tiden och bestå i sju år innan Jesus kommer tillbaka och dömer detta rike. Vid hans ankomst kommer de troende att lyftas upp till Jesus ovanför det som då sker på jorden. I Bibeln är ibland en dag en profetisk bild för ett år. Vi skulle alltså kunna säga det, att sju år före det att Jesus kommer åter bör vi kunna veta att hans ankomst står för dörren. Antikrists rike blir då ett tecken att hålla utkik efter. Vid den här tiden kanske de troende kommer att få en Guds befallning om att hålla sig utanför detta antikristliga rike på ett särskilt sätt och invänta "floden". Gud kommer då att stänga dörren om oss.

3.4 Jesus kommer inte nu
Om vi nu skall kunna veta när Jesus ankomst står för dörren, då måste vi ju också kunna veta när det inte är så! Därför vågar jag säga att Jesus inte kommer under 2008, det är alltför mycket som ännu inte skett. Gud har ännu inte befallt oss att "gå in i arken". Mer om det senare.


4. Hur kommer Jesus?
Det är viktigt att ha Biblisk kunskap om hur Jesus återkommer eftersom en felaktig bild kan innebära ovaksamhet och leda vilse. T.ex. säger Jehovas vittnen att Jesus redan har kommit tillbaka, fast i osynlig gestalt. En annan lära är att Jesus skall komma tillbaka i "kyrkan" som är hans kropp. En triumferande kyrka på jorden skulle alltså vara det samma som att Jesus skulle ha återkommit. Den mest populära läran idag är att Jesus först återkommer osynligt för att hämta hem sina sanna lärjungar, och först en tid därefter kommer han i synlig gestalt. Min tro är att dessa läror är felaktiga. Men låt oss titta i Bibeln för att se vad vi kan hitta där. Vi skall läsa Apostlagärningarna 1:9-11 igen:
 • "Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen'."
Jesus skall alltså komma tillbaka precis på samma sätt som han for upp till himlen. Han kommer i så fall fullt synlig, uppifrån himlen, genom molnen, i fysisk, kroppslig gestalt. Han kommer inte osynligt! Han kommer inte som en andevarelse! Han kommer inte via "kyrkan". Vi skall även läsa Matteusevangeliet 24, verserna 27 och 29-30:
 • "Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. … Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet."
Vi tar även med Uppenbarelseboken 1:7:
 • "Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom."
Jesus kommer på ett sådant sätt att alla jordens invånare kommer att se det. Vi ser också att judarna – "de som har genomborrat honom" – skall se Jesus vid hans ankomst. De kommer alltså inte att vara utrotade vid denna tid. Och judarna kommer inte att vara bland de folk som jämrar sig över Jesu ankomst, utan istället ta emot honom med glädje som sin efterlängtade Messias. Det ser vi i Sakarjas bok i GT, kapitel 12-14. Varför de övriga folken "jämrar sig" vid Jesu ankomst får du en liten utläggning om i stycket längre ner som berör detta.


5. "Som en tjuv om natten"
Många förkunnar att Jesus skall komma som en tjuv om natten och hämta hem sina sanna lärjungar. Det stämmer inte med Bibeln eftersom Bibeln säger att han kommer fullt synlig för alla människor. Det är den dagen som kommer som en tjuv för de oförberedda. Och med detta uttryck menas att den dagen kommer lika oväntat som en tjuv. Det är poängen. Vi läser om detta i 1:a Tessalonikerbrevet 5:2 samt 2:a Petrusbrevet 3:10:
 • "Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten."
 • "Men Herrens dag kommer som en tjuv,"
En dag inte kan vara osynlig och den kan inte smyga sig in och stjäla något. Men en speciell dag kan alltså komma oväntat om man inte är förberedd på den. Vi ser i Matteusevangeliet 24:37-39 att Jesus varnar de ogudaktiga för att den dagen kommer oväntat, som en överraskning:
 • "Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara."
Livet rullar på som vanligt, och är man inte beredd så kommer den dagen lika oväntat som en tjuv. Därför har Jesus uppmanat sina lärjungar att vara vaksamma och beredda. Som vi ser nedan i 1:a Tessalonikerbrevet 5:4 så kommer de vaksamma lärjungarna inte att uppleva den dagen som en tjuv om natten. De har ju sett på fikonträdet och anat att Jesus står för dörren:
 • "Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv." (NT 81)
Det är alltså uppenbart i Bibelns texter, att den dag då Jesus kommer tillbaka i fullt synlig gestalt kommer att överraska de oförberedda likt en tjuv. Detta med tjuv om natten har alltså endast att göra med de oförberedda. Och observera att allt detta står i ett och samma sammanhang i Matteusevangeliets kapitel 24. Jesu synliga återkomst och dagen som kommer som en tjuv för de oförberedda är en och samma händelse! Men Paulus säger att de som lever i ljuset inte kommer att överraskas. Varför då? För att de har blivit uppryckta? Nej, den logiken finns inte alls i dessa texter. Ljusets barn, Jesu lärjungar kommer inte att överraskas på grund av att de har varit vaksamma och beredda. De har följt fikonträdets utveckling, och med andra ord finns de ju då kvar på jorden vid Jesu synliga ankomst! Mer om detta senare.

Ett Bibelord till skall vi titta på för att se vilka som kommer att bli överraskade av Jesu ankomst. Vi läser i Uppenbarelseboken 3:1-3:
 • "Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig."
Det är inte enbart världens barn som kommer att bli överraskade av Jesu ankomst. Här ser vi att de avsomnade kristna, de vars tro är död, de kommer också att uppleva dagen för Jesu ankomst som en tjuv om natten.


6.0 Den stora vedermödan, vreden och vredesskålarna
Tiden före Jesu ankomst beskrivs ibland som "den stora vedermödan". Ordet vedermöda kommer från 1917-års översättning av NT. I våra nyare översättningar står lidande eller nöd istället för vedermöda. Många förkunnare delar upp denna period i två delar om vardera 3,5 år: vedermödan och vreden. Den första delen är då den nöd som Jesus talar om i Matteusevangeliets kapitel 24. Den andra delen utgör då de sju vredesskålarna i Uppenbarelsebokens kapitel 16. Man menar att detta är en tid av dom över världen, och därför skall inte de kristna vara kvar under denna tid; de skall vara uppryckta till Herren och slippa allt det elände som vedermödan och vreden innebär. De som tror på ett uppryckande mitt i Antikrists period (efter 3,5 år), menar att de kristna måste uppleva vedermödan de första 3,5 åren men att vi inte skall behöva uppleva vredens 3,5 år, som då skulle utgöra en dom över världen (de flesta är överens om att Antikrist regerar i 7 år och att vedermödan och vreden är rum under denna tid). Andra säger rent känslomässigt: "inte vill väl Gud att hans barn skall genomgå detta lidande". Men känslor får ju inte styra vår Bibeltolkning. I Uppenbarelseboken 16:2 framgår att endast de som valt att följa Antikrist och tagit emot hans märke och tillber hans bild är de som drabbas av vredesskålarnas plågor. Underförstått finns det människor kvar på jorden som är trogna Jesus, och dessa drabbas inte. Alltså krävs inget uppryckande för att undgå det lidande som de sju vredesskålarna innebär, det finns istället ett särskilt beskydd från Gud.

Jesus talade till sina lärjungar om den sista tiden före hans ankomst som en tid av stort lidande. Han kallade denna nöd för födslovärkar, födslovåndor. Vi läser i Matteusevangeliet 24:7-8:
 • "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’."
Vi förstår att krig, svält och katastrofer bara är början på nöden. Den skall eskalera. Matteusevangeliet 24:19-21:
 • "Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma."
"Be att ni inte måste fly". Det är uppenbart att lärjungarna är kvar på jorden vid denna tidpunkt. Det är också uppenbart att vedermödan på jorden ökar i kraft vart efter tiden går: vedermödan eskalerar. Lidandet når till slut når en sådan punkt att något liknande aldrig förekommit tidigare.

Det som skall födas fram är Jesu ankomst (1:a Tessalonikerbrevet 5:2-3). Hans ankomst föregås av vedermödan som är födslovärkar, och den föregås av de sju vredesskålarna som inte är en komplett dom över världen. Hans ankomst kommer däremot att innebära en större dom. Direkt vid Jesu ankomst blir det ju en dom över Antikrist och hans arméer, som vi skall se längre fram. Först efter Tusenårsriket kommer den slutliga domen då alla döda får liv igen och alla som inte överlåtit sitt liv till Jesus skall ställas inför hans domslut. Detta är den s.k. domedagen.

6.1 "Frälsta från vredesdomen"
I 1:a Tessalonikerbrevet 1:9-10 står
 • "Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen."
Med utgångspunkt från detta Bibelord, undervisar de som tror på ett tidigt uppryckande, att de kristna inte skall vara kvar på jorden när de sju vredesskålarna töms över jorden. Vi är frälsta från den vredesdomen, menar man. Man sätter alltså likhetstecken mellan Tessalonikerbrevets vredesdom och de sju vredesskålarna i Uppenbarelsebokens kapitel 16. Men det kan man inte göra rakt av eftersom det är två olika ord i den grekiska grundtexten. Vredesdomen i Tessalonikerbrevet har översatts från grekiskans orge som ungefär betyder häftig vrede. Samma ord används t.ex. i Matteusevangeliet 3:7 och Romarbrevet 2:5. Ordet orge syftar alltså på den slutliga straffdomen där människor skiljs från Gud för evig tid. När det gäller Uppenbarelsebokens vredesskålar i kapitel 16 används det grekiska ordet thymos vilket ungefär betyder förtörnelse. Vredesskålarna skulle man därför kunna kalla förtörnelsens skålar, och man kan se dessa som en kraftfull avslutning på den eskalerande vedermödan - en begränsad dom, eller en hämnd.

Om vi tittar på hela första kapitlet i Tessalonikerbrevet, så ser man att det utgör en inledning på brevet som Paulus skrev till de kristna i Tessalonika. Denna inledning handlar inte om yttersta tiden, den handlar om Gud, lite generellt, och hur de kristna i Tessalonika hade blivit Jesu lärjungar. Paulus visste antagligen inte heller något om Uppenbarelsebokens sju vredesskålar. Uppenbarelseboken skrevs ca. 40 år senare. Så med den grekiska grundtextens ord i minne måste fråga oss vad Paulus avsåg för frälsning när han skrev "Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen". Menade han att Jesus dog på korset för att vi skulle bli räddade undan den sista tidens stora elände på jorden (thymos)? Nej, det kan han så klart inte ha menat, för då hade han skrivit så. Det han menar är att Jesus har frälst oss från är den slutliga domen (orge) över dem som går evig förlorade. Så Bibelordet i 1:a Tessalonikerbrevet 1:10 säger oss bara att vi väntar oss att se Jesus komma tillbaka från himlen, han som frälst oss från att gå evigt förlorade. Att rycka ut det här Bibelordet till ett stöd för ett uppryckande före Antikrists tid på jorden, eller före sista halvan av hans tid, och undan vedermödan, det håller inte. Det samma gäller för Romarbrevet 5:9 och 1:a Tessalonikerbrevet 5:9-10.

I Uppenbarelseboken 7:14 står om människor i himlen som kommit "ur den stora nöden" ("det stora lidandet" står det i NT81 och "den stora bedrövelsen" i 1917 års översättning).
 • "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod"
Detta ser många Bibeltolkare som en bild av alla de kristna som blivit uppryckta före eller under Antikrists tid och undan den stora vedermödan/de sju vredesskålarna (grek. thymos). Men det grekiska ordet här för "den stora nöden" är thlipsis, vilket betyder ungefär trångmål, börda, lidande, press. Detta ord används i NT på flera ställen där det handlar om de svårigheter/prövningar vi kristna måste vänta oss under vår tid på jorden. Bibelordet kanske därför mer handlar om alla de troende som genom döden gått före oss. Det är dessa som står i Jesu närhet i detta Bibelord.

6.2 De sju vredesskålarna (Uppenbarelseboken kapitel 16)
Som jag nämnde tidigare ser många förkunnare de sju vredesskålarna (förtörnelsens skålar) som en dom över jorden under Antikrists sista period av 3,5 år. En sak är säker, och det är att dessa inte utgör någon slutlig dom utan snarare en slags vedergällning. I Upp 16:4-6 framgår att dessa skålar i vissa stycken är en dom. Människor har utgjutit de heligas blod och nu får de, som en vedergällning, blod att dricka då allt vatten förvandlas till blod genom den andra och tredje vredesskålen.

I Uppenbarelsebokens kapitel 16 framgår tydligt att vredesskålarna töms under Antikrists tid på jorden. Där står bl.a. att de som har tagit emot vilddjurets tecken (Upp 13:17-18) drabbas. Där står även att vilddjurets rike läggs i mörker genom den femte skålen.

Själv tycker jag att Uppenbarelsebokens kapitel 5-11 utgör en första beskrivning av den yttersta tiden i stora drag. Sedan tycks beskrivningen börja om i kapitel 12, och vi får därifrån och framåt en mer detaljerad beskrivning av olika händelser i den yttersta tiden. Det här sättet att dela upp en berättelse i två delar, först en övergripande och sedan en mer detaljerad, var vanligt bland judarna vid den här tiden. På många sätt liknar de sju basunerna i kapitel 8-11 de sju vredesskålarna i kapitel 16, men det finns också såpass stora olikheter att vi inte kan sätta likhetstecken rakt av.


7. Uppryckandet av de kristna till Jesus
Nu kommer vi till en punkt som säkert intresserar dig alldeles särskilt mycket, och det är inte att undra på. Bibeln talar helt klart om att de kristna skall bli uppryckta, upp i skyn, Jesus till mötes. Det står om detta i t.ex. 1:a Tessalonikerbrevet 4:7. Men den stora frågan är ifall Jesu sanna lärjungar i ändens tid skall behöva uppleva den stora nöden (vedermödan) och Antikrist eller inte. Alternativt hur mycket/hur länge de skall behöva uppleva detta.

Läran om det tidiga uppryckandet (före Antikrists tid och "den stora vedermödan") anses vara ett relativt nytt påfund. En person som förde fram denna lära på 1800-talet var en ledare inom de exklusiva Plymouthbröderna. Han hette John Nelson Darby, och därför har denna lära ibland namnet ”Darbyismen”. Plymouthbröderna präglades starkt av "ersättningsteologi" där fokus försköts, från judarna till de kristna och då främst till Plymouthbröderna. I och med detta blev det naturligt att Jesu återkomst främst handlade om att rädda församlingen från Antikrist och vedermödan istället för att rädda judarna undan Antikrists förintelseplaner.

Vad är då rätt och fel om uppryckandet? Här måste Bibeln vara vår enda källa till kunskap. Uppenbarelser och syner utanför Bibeln har inget värde. Tim Lahayes bokserie Left behind/Lämnad kvar kan inte lägga grunden till vår tolkning. Inte heller att stora förkunnare säger si eller så, det är för osäkert inom dagens kristenhet. Bibeln måste vara den enda källan som vi hämtar grundinformation från. Sedan skall denna information tolkas i sitt sammanhang och med hjälp av andra Bibelord. "Skrift skall tolka skrift".

7.1 Risken med fel undervisning och tro
Vad som är sant och falskt i all undervisning kring uppryckandet är av oerhört stor betydelse eftersom det har med de kristnas vaksamhet i den yttersta tiden att göra. Om Jesu sanna lärjungar skall bli uppryckta före Antikrists tid, så behövs ju ingen vaksamhet vad gäller hans förrädiska framträdande, inte heller någon beredskap inför den stora "vedermödan". Men om det är sant att de skall vara kvar på jorden under dessa händelser, då är all undervisning om det tidiga uppryckandet allvarliga villoläror. Då kan dessa villoläror leda till just den ovaksamhet som Jesus varnat för. Om man tror att man inte skall behöva uppleva Antikrist, då kommer man kanske inte att tro att det är Antikrist som är på gång när han väl kommer. Man kanske rent av tror att han är den profet eller messias som han kommer att utge sig för att vara. Tror man inte att man skall behöva leva på jorden under den stora vedermödan, så faller man lätt in i en bekväm tro som saknar beredskap och villigheten att gå in i det lidande som denna nöd kan innebära.

7.2 Det skall finnas tecken som pekar på Jesu återkomst
Som vi sett ovan i punkten "När kommer Jesus?" så skall man kunna ha en föraning om när Jesus står för dörren. Vi kan inte beräkna dagen, stunden eller timmen, men Bibeln utesluter alltså inte att vi skulle kunna veta/ana år, månad och kanske till och med vecka för Jesu ankomst och därmed vårt uppryckande till honom. Paulus skrev ju att "men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv". Och Jesus sa " När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren". Om man skall kunna göra en sådan bedömning måste det för de andligt vakna, vid den tiden, finnas tecken som talar om att stunden är nära. Det säger oss då, att den stunden inte är nära just nu, för det finns inga tecken som skvallrar om att Jesus står vid dörren (om vi nu tillhör de andligt vakna!). Bibeln avslöjar en rad händelser som kommer att vara stora tydliga tecken i den absolut yttersta tiden. Just nu är det svårt att tolka var exakt vi befinner oss på den profetiska tidslinjen, men när Antikrist väl är på plats kommer det att vara betydligt lättare. Flera tecken har även direkt med Israels situation i den yttersta tiden att göra (se punkt 3).

7.3 "Jesus skall hämta brudeskaran hem"
I åratal har vi hört sånger och undervisning om att "Jesus skall hämta brudeskaran hem", och då har man avsett Jesu sanna lärjungar. Men var i Bibeln ser du att dessa kallas för bruden? Ingenstans, vad jag kan se. Jag har sökt och sökt utan att hitta det. Vid ett djupare studium kring detta ser man att bruden är Israel, Jerusalem, Guds utvalda folk, judarna. Dessa tre är så intimt förknippade att vi inte kan särskilja dem. Jesu lärjungar kallas istället för "brudgummens vänner" (Matt 9:15) och "bröllopsgästerna" (Luk 5:34). Vill du fördjupa dig i detta kan du lyssna till/läsa mitt tredje program i en serie om Israel och judarna (se http://bibelfokus.se/israel_judarna [2]). Om det alltså är Israel som är bruden måste vi ersätta vår "ersättningsteologi" så att vi förstår tidpunkten för detta bröllop bättre. Det är ganska uppenbart när bröllopet kommer att ske, och framför allt när det inte kommer att ske. Det kommer inte att ske före det att Jesus kommer på himmelens skyar för att rädda Israel från Antikrists arméer (enligt Sakarja 14:4). Det är rimligt att tro att det är efter denna händelse som bröllopet äger rum. Det blir i sanning en glädjefest!

Israel har alltid varit Guds brud, och Gud är inte otrogen med något annat folk. Han har inte övergivit sin brud. Hon har för en tid övergivit honom, och då har Gud vänt henne ryggen för en tid, men återföreningen är förutsagd (se t.ex. Jesaja 62:3-4). Jesu lärjungar är därför inte bruden. De är istället brudgummens vänner, gäster på bröllopet, eller så kan vi se oss som tärnorna (Matt 25). Möjligen kan Jesu sanna lärjungar se sig som en del i bruden, eftersom de genom sin tro inympas i det äkta trädet Israel (Romarbrevet 11:16-18). De är inympade i bruden skulle vi kunna säga. Jag själv räknar mig som inympad i Israel. Ser du dig själv som inympad på det sättet?

7.4 "Då skall man utlämna er"
Vi läste tidigare om den "stora vedermödan". Om vi fortsätter i Matteusevangeliet 24 och läser vers 8-10 så ser vi att under den pågående vedermödan/födslovåndorna skall Jesu lärjungar drabbas av förföljelse. Det innebär då, att dessa lärjungar inte är uppryckta under den tiden.
 • "Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’. skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra."

7.5 "Efter de dagarnas nöd"
Vi skall fortsätta lite i Matteusevangeliets kapitel 24 för där ser vi tydligt vid vilken tidpunkt de troende skall bli uppryckta till Jesus. Vi har tidigare resonerat om ”den stora vedermödan” och ”vreden” i ändens tid. I vers 21 ser vi den absoluta kulmen av denna vedermöda eftersom där står om det värsta lidande som någonsin varit och någonsin skall komma över jorden. Det kommer alltså ingen värre vedermöda efter den i vers 21. Under den tiden skall det tydligen vara särskilt frestande att tro att Jesus redan dykt upp. Och just därför varnar han sina lärjungar i vers 23-24 för detta genom att säga:
 • ”Om någon säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”
Observerade du de här orden: ”om någon säger till er”. Mitt i den yttersta tidens värsta vedermöda skall det alltså komma många försök att bedra Jesu sanna lärjungar, de som i denna text kallas de utvalda. Visst visar detta Bibelord oss att de troende är kvar på jorden vid denna tid? Kanske du nu ändå tänker att uppryckandet av de troende skett före detta lidande, men då skall vi fortsätta att läsa i kapitel 24 för där blir det ännu tydligare att uppryckandet sker efter den värsta vedermödan. Vi läser vers 29-31 i Matteusevangeliets kapitel 24:
 • ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”
I vers 21 beskriver alltså Jesus den yttersta tidens allra värsta vedermöda och att det då skall finnas en risk att Jesu lärjungar tror att han redan dykt upp, fast på något annat sätt än det han förutsäger här i vers 29-31. Och så säger han här att strax efter den tidens nöd skall han komma tillbaka fullt synlig för hela världen. Och precis då, när det hörs ett starkt basunljud blir de troende, Jesus sanna lärjungar, uppryckta! Här tycker jag ordningen är mycket tydlig. Och tar vi till oss det här Bibelordet på det sättet kommer vi, ”när vi ser allt detta”, kunna veta att Jesu ankomst står för dörren, som vi såg tidigare. Jag säger vi, men det här gäller så klart de troende som lever vid den tiden. Men den tiden kanske är närmare än vad många av oss tror.

7.6 "När ni ser allt detta"
Vi skall läsa i Matteusevangeliet 24:32-33:
 • "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."
I Matteusevangeliets kapitel 24 talar Jesus om sin ankomst som fullt synlig för hela världen. Och så säger han i detta sammanhang att när vi ser allt det han pratat om ske, då skall vi veta att hans fullt synliga ankomst är mycket nära. Vi skall alltså se allt det han talat om i kapitel 24, om vi lever vid den tiden. Vi skall inte bara se en del av det. Vi skall se allt! Att vi ser allt detta innebär då också att de kristna finns kvar på jorden hela tiden ända fram till hans fullt synliga återkomst, eller hur? Det är klart logiskt. Han menar ju inte att de kristna ser allt detta från en läktarplats någonstans uppe i himlen dit de blivit uppryckta. De är här, närvarande, när allt detta sker. Lever vi vid den tiden, så är det där vi är före Jesu synliga återkomst.

7.7 Skall Jesus finna någon tro på jorden när han kommer?
Som vi ser i Bibelordet ovan skall många avfalla från sann tro i den yttersta tiden. Laglösheten skall tillta, och detta leder till att kärleken kallnar hos de flesta, vilket vi ser i Matteusevangeliet 24:12-13:
 • "Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad." (NT 81)
Det ser med andra ord inte ut att vara en triumferande kyrka på jorden strax före Jesu återkomst. Det är inte väckelsetider! Det är troligen endast en liten skara sant troende Jesu lärjungar kvar på jorden då. Detta antyder Jesus i Lukasevangeliet 18:8:
 • "Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?" (1917)
Varför är situationen denna före Jesu återkomst? Beror det på att Jesu lärjungar blivit uppryckta till honom och att det inte blev några lärjungar kvar på jorden? Nej, det säger inte Bibeln. Bibeln visar oss att detta beror på att det sker ett stort avfall från den sunda tron i ändens tid. Och det är detta avfall som möjliggör Antikrists framträdande, vilket vi skall se nedan.

7.8 Först skall avfallet ske och Antikrist träda fram
Det finns ett Bibelord som handlar om tidpunkten för de kristnas uppryckande som är så tydligt att vi sedan inte borde orda mer om detta. Det här verkar vara ett Bibelord som många kristtna antingen glömt bort, inte känner till eller medvetet ser förbi. Det är 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-8 (1917-års översättning):
 • "I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke - vare sig genom någon 'andeingivelse' eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss - så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren. Låten ingen bedraga eder på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och 'Laglöshetens människa', fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.  Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.  Sedan skall 'den Laglöse' träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse"
Texten talar i samma stycke om Jesu synliga ankomst och om uppryckandet.
Dessa två saker hör alltså samman. Det är i texten väldigt tydligt att först skall det ske ett stort avfall (bland de kristna) och sedan skall Antikrist träda fram. Sedan står det att Jesus skall förgöra Antikrist vid sin ankomst ("förinta med glansen vid sin ankomst" NT 81). Jesu sanna lärjungar skall alltså få möta Jesus vid hans "tillkommelse" genom uppryckandet till honom . Det är då Jesus också förintar Antikrist, och detta är samma händelse som vi läst om i Sakarja 14:4, när Jesus kommer som Israels Messias och befriar dem ifrån Antikrists arméer. Mer om det längre fram.

Många kristna brukar säga att "Jesus kommer snart" eller att "vi ses snart igen, om vi får leva och Herren dröjer". Sådana hälsningar är baserade på en tro att Jesus kan komma när som helst. Det var exakt den typen av tro som Paulus var tvungen att ta itu med bland lärjungarna i Tessalonika. Han var tvungen att korrigera deras tro och säga: "tappa inte besinningen, Jesus kommer inte när som helst. Först måste det stora avfallet ske och Antikrist träda fram". Låt dig korrigeras av Paulus undervisning om du trott som lärjungarna i Tessalonika.

7.9 Vilka tillber inte vilddjuret och tar inte emot hans märke?
Läs Uppenbarelseboken 13:1-18. Jag tycker det är ganska klart i den texten att de kristna fortfarande lever på jorden under denna tidpunkt. Alla skall tillbe odjuret, förutom Jesu sanna lärjungar. Alla skall ta emot odjurets tecken, förutom Jesu sanna lärjungar. Många skall hamna i fängelse och dödas, detta syftar på de troende. Det är inte ett uppryckande som hindrar de troende från att tillbe odjuret, det är deras trohet till Jesus och deras beredskap för martyrskap. I Uppenbarelseboken 20:4 beskrivs hur dessa martyrer får liv igen, de som inte hade tillbett odjuret och tagit emot hans märke. Vilka är dessa om det inte är Jesu sanna lärjungar som levde på jorden under Antikrists styre?

I den yttersta tiden kommer det att ske ett stort avfall i den kristna kyrkan vilket möjliggör Antikrists framträdande (2:a Tessalonikerbrevet 2). Det innebär helt klart att bland dem som tillber Antikrist och tar emot hans märke finns mycket kyrkofolk. Men vi måste ha det klart för oss, att troligen kommer ingen att förstå att det är Antikrist de dyrkar, de tror han är Messias. Mer om detta i punkt 8.

7.10 "Vid den sista basunens ljud"
I Matteusevangeliet 24:29-31 ser vi att Jesu fullt märkbara återkomst sker efter den s.k. "stora vedermödan", att ankomsten tillkännages av ett starkt basunljud, och att vid samma tillfälle samlas Jesu lärjungar in av änglar.
 • "Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra."
Händelsen som beskrivs ovan är Jesu fullt synliga och unika återkomst till jorden, det går inte att betvivla. Ett starkt basunljud utmärker denna händelse. Det kommer inte att ske flera framträdanden av det här slaget. Bibeln beskriver inte heller någon osynlig återkomst av Jesus (se punkten ovan "Som en tjuv om natten") där han hämtar hem sina lärjungar. Jämför vi Bibeltexten ovan med 1:a Korintierbrevet 15:51-52 förstår vi att uppryckandet sker i samband med denna Jesu fullt synliga återkomst:
 • "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."
Att denna text handlar om uppryckandet förstår vi när vi läser 1:a Tessalonikerbrevet 4:16-17:
 • "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden."
Uppryckandet sker alltså "vid den sista basunens ljud". Efter denna basun kan det inte komma någon mer profetisk basunstöt, för då hade ju Gud aldrig valt att i Bibeln kalla denna basun "den sista". Som vi såg i Matt 24:29-31 kommer Jesus fullt synlig vid en basuns ljud, och de troende kan knappast bli uppryckta till Jesus efter hans återkomst till jorden. Utifrån dessa Bibelord kan vi säkert säga, att Jesu fullt synliga återkomst och uppryckandet sker vid samma basunstöt och alltså vid samma tillfälle. Att detta tillfälle även är när Jesus återupprättar kungadömet på jorden (Tusenårsriket) ser vi från Uppenbarelseboken 11:15, detta p.g.a. det inte kan komma någon mer basun efter den sista basunen:
 • "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: 'Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.' "
Detta är samma händelse som beskrivs i Sakarja 14 där det står att "Herren skall vara konung över hela jorden".

7.11 Den första uppståndelsen
I Uppenbarelsebokens kapitel 20 kommer vi in i händelserna precis före Tusenårsriket. Antikrist och hans profet har precis kastats i eldsjön och satan har fjättrats med bojor. Vi läser i Uppenbarelseboken 20:4-5:
 • "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.
Jesu avlidna lärjungar får alltså liv vid denna tidpunkt som är precis när Jesus kommit tillbaka. Det har inte skett någon uppståndelse före denna första uppståndelse. Vad säger då Paulus om samma sak? Vi läser i 1:a Tessalonikerbrevet 4:16-17:
 • "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden."
Uppryckandet sker alltså i samband med den första uppståndelsen, och det är när Jesus kommit fullt synlig tillbaka och gjort slut på Antikrist. Det går inte att läsa dessa Bibelord på något annat sätt.
Det är Jesu framträdande som skall vara vårt hopp och vår längtan, inte något plötsligt uppryckande. Det är när han träder fram som vi skall få vår härlighet, vår "härlighetskropp", vilket vi ser i Kolosserbrevet 3:4. Även detta talat mot ett hemligt uppryckande och ett uppryckande före det att Jesus kommer synligt.
 • "När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom."
Om vår kropps förvandling kan vi läsa i 1 Korintierbrevet 15:50-53:
 • "Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet."


7.12 Herrens dag
Observera att Sakarja 14 inleds med "Se, Herrens dag kommer!". På denna dag kommer Jesus fullt synlig tillbaka till Oljeberget och befriar judarna från de Antikrists arméer som av onda andar lockats ut till striden på "Guds, den Allsmäktiges, stora dag", som det står i Uppenbarelseboken 16:14. Antikrist har då regerat i sju år på jorden, och han har vid denna tid samlat sina trupper till den stora striden vid Harmageddon. Herren skall då strida som han gjorde på "drabbningens dag" (Sak 14:3). Det betyder att han skall vända fiendesoldaterna mot varandra. Det var så som skedde när Gideon med 300 man gick emot en enorm fiendehär (Dom 7).

Första Tessalonikerbrevet kapitel 4 och 5 handlar om när vi kristna skall bli uppryckta till Jesus. I kapitel 5, vers 2 kallas denna dag också för Herrens dag. Striden och uppryckandet är alltså två delar i en större händelse på en och samma dag – Herrens dag! De uppryckta kristna jämte alla änglar är den härlighet som omger Jesus när han kommer till Oljeberget. Men som vi skall se nedan kanske denna Herrens dag är ett helt år.

7.13 "Den åttonde dagen/Det åttonde året"
Det finns i Bibeln flera texter som handlar om något speciellt som sker "den åttonde dagen". Jag tror att dessa texter skulle kunna vara profetiska bilder för den "Herrens dag" då Jesus kommer tillbaka. När vi läser dessa texter skall vi veta det, att en dag i texterna kan motsvaras av ett år då man läser dessa texter som profetiska texter (se även kapitel tre i detta dokument).

Noa och arken
Vi läste i kapitel tre i detta dokument från 1:a Moseboken 7:1-4 i GT där det beskrivs hur Gud sju dagar före floden sa till Noa att gå in i arken. I vers 10 står det sedan:
 • "Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden."
I början av den åttonde dagen kom alltså floden som straffdom en över världen och Noas ark lyftes uppåt utav vattnet som steg. På så sätt räddades alla i arken undan straffdomen. Det här kan vi mycket väl se som en profetisk bild av Jesus återkomst som sker efter Antikrists sju år som härskare på jorden. Jesus kommer då i början av det åttonde året och hans sanna lärjungar lyfts då upp till honom i höjden undan det som sker på jorden. De sju dagar Noa satt i arken och väntade på att vattnet skulle bryta fram, kan ses som en bild av de sju år Jesus sanna lärjungar måste leva utanför det etablerade samhället under Antikrists sju regeringsår. Denna bild ser vi även i judarnas firande av lövhyddohögtiden, som vi skall se strax.

Från 1:a Moseboken 7:11 och 8:14 förstår vi att syndafloden varade i exakt ett år. Det var först då som Noa klev ur arken. Kanske detta år kan ses som en profetisk bild för det åttonde året, den "Herrens dag", som kommer efter Antikrists sju år. Kanske Guds vrede drabbar jorden i ett helt år innan Tusenårsriket bryter in? Kunskap om detta är definitivt inte avgörande för vår frälsning eller andliga vaksamhet, men intressant. Noa satt dessutom 40 dagar i arken innan den började lyftas uppåt av vattnet undan Guds straffdom (1 Mos 7:17) . Kanske de Jesus sanna lärjungar som lever på jorden vid början av det åttonde året kommer att få se lite av början på Guds vrede över jorden innan de rycks upp till Jesus? Kanske det är denna tid som är skillnaden mellan 1290 dagar och 1335 dagar i Daniel 12:11-12? Kanske det är denna tid som orden i Jesaja 26:20-21 syftar på?
 • "Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta."
Kan det vara denna tid som Psalm 91 i GT syftar på där det står att de som sitter under Guds beskydd skall få se Guds vrede? Vi kan läsa Psalm 91: 5-10:
 • "Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda."
Detta liknar också påsken, då döden går förbi Guds folk (påsk betyder gå förbi).

Lövhyddohögtiden
Precis som Noas sju dagar i arken kan ses som en bild av Jesu lärjungars liv utanför samhället under Antikrists sjuåriga rike, så kan vi även se judarnas lövhyddohögtid som en sådan bild. I sju dagar skulle de bo utanför den vanliga bostaden i hyddor byggda av vilda eller planterade olivlöv (motsvarar det kristna och judar?). På åttonde dagen fanns en anledning av fira (syftas Jesu återkomst?). Vi läser från Nehemja i GT 8:13-18:
 • "Följande dag samlades huvudmännen för hela folkets familjer, med prästerna och leviterna, hos Esra, den skriftlärde, för att närmare studera lagens ord. De fann skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden, och att man skulle kungöra och låta utropa i alla deras städer och i Jerusalem: 'Gå ut på bergen och hämta löv av olivträd, planterade eller vilda, och löv av myrten, palmer och andra lummiga träd, och gör lövhyddor, så som det är skrivet.' Då begav sig folket ut och hämtade sådant och gjorde hyddor på tak och på gårdar, var och en åt sig, likaså på gårdarna till Guds hus och på den öppna platsen vid Vattenporten och på den öppna platsen vid Efraimsporten. Hela församlingen, alla de som hade kommit tillbaka från fångenskapen, gjorde lövhyddor och bodde i dessa. Ty från Josuas, Nuns sons, dagar ända till denna dag hade Israels barn inte gjort så. Och glädjen var mycket stor. Esra läste ur Guds lagbok varje dag, från första dagen till den sista. De firade högtid i sju dagar, och den åttonde dagen hölls en högtidsförsamling på föreskrivet sätt."
Det osyrade brödets högtid
Även det osyrade brödets högtid ger oss denna profetiska bild. I sju dagar skulle folket äta osyrat bröd (2 Mos 12:15-20). Under sju år skall Jesu sanna lärjungar tvingas leva utanför det antikristliga samhället, helt utan att blanda in något av det världsliga, köttsliga och syndiga (motsvaras av syrat bröd eller jäst).

Omskärelsen
I judarnas sed att omskära varje gossebarn på den åttonde dagen har vi också en intressant förebild till den Herrens dag då Jesus kommer tillbaka och "omskär" sitt folk. Vi läser om omskärelsen i 1:a Moseboken 17:11-12:
 • "Ni skall skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall ni omskära alla av manligt kön bland er när de är åtta dagar gamla, både den som är född i huset och den som köpts för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling."
I 1:a Korinthierbrevet 15:50-53 (se stycket nedan) ser vi att Jesus sanna lärjungar skall förvandlas i samma stund som de får möta sin Herre. Denna förvandling innebär att det som är kvar av den syndiga naturen, köttet, "skärs bort". Omskärelsen kan alltså ses som en förebild till denna förvandling. Omskärelsen skulle ske på den åttonde dagen vilket då motsvaras av början på det åttonde året efter det att Antikrist regerat i sju år.

Som du ser finns i Bibeln mycket som talar för att det är först efter det att Antikrist regerat i sju år som Jesus sanna lärjungar blir uppryckta till Jesus.


7.14 "Herren till mötes"
Vi läser från 1:a Tessalonikerbrevet 4:16-17 igen, men nu från 1917-års översättning:
 • "Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren." 
I denna text ser vi att vi skall komma "Herren till mötes". Vad jag begriper är detta en bra översättning från den grekiska grundtexten. Vi skall stöta på någon som anländer, vi skall komma honom "till mötes". Detta är precis den bild som helheten i Bibeln ger oss av Jesu ankomst. Han kommer i ett bestämt ärende, nämligen att befria Israel och återupprätta kungadömet. Precis i detta skeende rycks vi upp i skyn, "Herren till mötes" för att tillsammans med honom anlända till Israel. Alla dessa, kanske miljontals uppryckta Jesu lärjungar kan säkert tolkas som den "makt och härlighet" som omger Jesus när han anländer till Oljeberget. Föreställ dig vilken fantastik scen, vilken mäktig händelse! Men vilken chock för världens arméer som då samlats runt Israel!

Kolosserbrevet 3:4 visar också på detta:
 • "När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom."

7.15 En källa till tröst och glädje i nöden
De som försvarar läran om det tidiga uppryckande säger ibland att det inte är Antikrist som vi skall gå och vänta på, vi skall enbart vänta på Jesus och vårt uppryckande till honom. Men Jesus säger dels att vi skall vara brinnande i vår tro inför hans ankomst och dels vara vaksamma på/vänta oss falska profeter. Om vi nu inte blir uppryckta före Antikrists tidsålder, så kommer det finnas en ännu större anledning att längta efter Jesu återkomst. Det kommer i all nöd och förföljelse finnas en oerhört stor längtan efter den dagen. De vakna kommer dessutom ha ganska klart för sig ungefär när detta skall ske. Detta kommer att vara en oerhörd tröst och källa till glädje i de svåra tider som väntar under Antikrists styre. Beredskapen kommer då att vara på topp. Dessutom har "guldet" renats från slagg i de prövningstider som de sista lärjungarna på jorden har fått uppleva.


8. Varför jämrar sig folken vid Jesu ankomst?
I Matteusevangeliet kapitel 24 läste vi att "jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma". Varför gör de så? Borde man inte vara glad när Jesus kommer? I Uppenbarelsebokens 13:7-8, 3-4 ser vi att Antikrist kommer att få makt över alla jordens folk och att de kommer att falla ner i beundran och tillbedjan inför honom, alla utom Jesu sanna lärjungar.
 • "Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok"
 • "Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, … Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"
Vi ser i dessa texter att jordens folk är helt i händerna på Antikrist. Man beundrar och tillber honom. Man är överväldigad! När någon har makt över alla folk och dessutom vunnit deras tillbedjan och beundran är det klart att det inte kommer att finnas några större konflikter på jorden under denna tid. Man brukar säga att Antikrist kommer som en fredsfurste, visserligen en falsk sådan. Han har troligen gett jordens invånare fred. Det absolut sista han gör är att bege sig ut för att fullkomligt utrota den sista lilla "oroshärden" Israel (de heliga). Detta ser vi även i Sakarjas bok 14:1 i GT.
 • "Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem."
Tänk dig nu en hel värld som är helt besatt av Antikrists ande. Den är helt uppfylld av hat mot Guds utvalda folk, judarna. Hela världen sitter samlad framför sina TV-apparater eller motsvarande och tittar på när deras store fredsfurste skall utrota den sista "pesthärden" i världen, Israel. Då kommer alla folk på jorden att säga äntligen "fred och trygghet". När detta sker kommer Jesus tillbaka!
 • "Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan." (1:a Tessalonikerbrevet 5:2-3)
 • "Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut." (Sakarjas bok 14:4)
 • "Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. (Matteusevangeliet 24:27)
Tänk dig in i situationen. Kanske det är så, att hela världen får se Jesu ankomst till Oljeberget i direktsändning "som en blixt från öster till väster". Föreställ dig vilken chock! Man har ju tagit emot Antikrist som Messias och nu kommer den sanne Messias på himmelens skyar för att rädda judarna undan förintelsen, och han gör samtidigt fullkomligt slut på Antikrist och hans arméer. Detta är ett framträdande som heter duga! Gissa om folk kommer att jämra sig över det felaktiga val man gjort! Jesu framträdande står även starkt beskrivet i Uppenbarelseboken 19:11-21:
 • "Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är 'Guds Ord'. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: 'Konungarnas Konung och herrarnas Herre.' Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: 'Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.' Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött."


9. Israel återupprättas, Tusenårsriket
Allt tycks alltså cirkulera runt Israel när Jesus återkommer. Jesu fokus vid sin återkomst är framför allt på judarna och Israel. Har vi inte förstått det är vi drabbade av en slags "ersättningsteologi" som kan leda våra tankar fel. Efter Jesu återkomst återupprättas kungadömet åt Israel i det s.k. Tusenårsriket (Uppenbarelseboken 20). Jesus har då kommit som den Konung som judarna har väntat på i alla tider. Förra gången missade judarna hans ankomst, men nu var de förberedda genom sin omvändelse (Sakarja 12:9- ). Denna gång blir det hedningarna som tar miste!

Jesu sanna lärjungar, som bara är en liten kvist som inympats i det sanna trädet Israel/judarna, Guds utvalda folk, får vara med på judarnas sida – av nåd – om de hållit sig till sanningen så långt. Hur de kom till den plats där Jesu återkomst spelas upp så majestätiskt hoppas jag nu att du fått en klar bild över. Summeringen nedan kanske hjälper till att se händelseförloppet.


10. Summering av punkterna ovan
2. Bibeln visar klart och tydligt att Jesus skall komma tillbaka! Förra gången han kom missade judarna det, trots att det stod tydligt om detta i Skrifterna. De hade före hans ankomst drabbats av en andlig blindhet. I tiden före Jesu återkomst är det hedningarna och de avfallna kristna som lider av denna förblindelse så att de istället tar emot Antikrist som messias.

3. Ingen skall kunna ange dag, stund eller klockslag för Jesus ankomst. Men den som "ser på fikonträdet" och håller sig andligt vaken, i närhet till Bibeln och Jesus, skall när tiden är inne kunna veta/ana att hans ankomst är på gång.

4. Jesus kommer tillbaka kroppsligen, fullt synlig, på samma sätt som han lämnade jorden. Alla jordens invånare skall kunna se och uppfatta hans ankomst. Jesus kommer att ställa sig på Oljeberget vid sin ankomst.

5. Det är dagen för Jesu återkomst som kommer "som en tjuv om natten", som en total överraskning för de oförberedda (de icke-troende och de avfallna kristna). För Jesu sanna lärjungar är hans återkomst ingen överraskning eftersom de sett på tidens tecken och anat att hans återkomst stod för dörren.

6. Den "stora vedermödan" är ingen dom över världen utan födslovärkar som förebådar Jesu återkomst. Jesu sanna lärjungar kommer att finnas kvar på jorden under denna tid.

7. Bibeln undervisar klart och tydligt att Jesu sanna lärjungar skall bli uppryckta till honom, både de som lever och de som varit döda. Det framgår också från många Bibelställen att detta uppryckande sker vid Jesu fullt synliga återkomst. De rycks upp "Herren till mötes" då han kommer för att rädda Israel från att förgöras av Antikrist och hans arméer. Det är denna dag som är "Herrens dag". Tillsammans kommer de till Oljeberget, på himmelens skyar. Jesu lärjungar finns därmed kvar på jorden under hela Antikrists tid och kommer under den tiden att drabbas av förföljelser. Trösten i lidandet är att man vet ungefär när Jesus kommer tillbaka.

8. Alla jordens folk, förutom Jesu sanna lärjungar, kommer att tillbe odjuret/Antikrist och ta emot hans märke. Det är inte ett tidigt uppryckande som gör att lärjungarna inte tar emot märket, det är deras ståndaktighet i tron.

9. När Jesus kommer är det en total överraskning för alla jordens folk eftersom de tidigare tagit emot Antikrist som messias. De förstår då vilket svek de begått mot Gud.

10. När Jesus kommer är hans fokus på att rädda judarna och att upprätta kungadömet åt dem. Han upprättar då ett rike på jorden i tusen år, där de omvända judarna och Jesu sanna lärjungar skall regera tillsammans med Jesus. Först därefter kommer den slutliga domen (domedagen).


11. Slutord
11.1 Vilken auktoritet styr din tro?
Du har i denna text fått en mängd Bibelord som jag anser ger en tydlig och samlad bild av den yttersta tiden och Jesu återkomst. Observera att allt resonemang är hämtat ur Bibeln. Jag lutar inte mitt resonemang mot några kända personer eller populära böcker etc.

Nu vill jag lite retoriskt fråga dig detta: om du tänker efter lite, är det inte då anmärkningsvärt att läran om det tidiga uppryckandet (före Antikrist och vedermödan) så ofta måste marknadsföras med spektakulära böcker och filmer, auktoritativa syner, uppenbarelser, besök i himmelen, besök från änglar och Jesus-gestaler, osv, osv. Man skall liksom frestas eller skrämmas till "rätt" lära. Bibelns ord verkar alltså inte räcka till som underbyggnad för denna lära. Här tycker jag att poängen i Jesu berättelse om Lasaros och den rike mannen (Luk 16:19-) har mycket att lära oss. Bibeln räcker för att hålla oss på rätt kurs, säger Jesus, och då avsåg han enbart GT. Nu har vi dessutom NT med sina mycket tydligare texter. Är det inte också tänkvärt att läran om det tidiga uppryckande så ofta förs fram av många villfarna förkunnare och författare i den kristna fåran? Det är ett faktum. Det är också en varningssignal för den som söker sanningen!

Om vi idag skulle stå inför ett plötsligt uppryckande, enligt läran om det tidiga uppryckandet, så skulle man kunna tänka sig att Jesus skulle vilja väcka oss på flera andra sätt än genom Bibelns Ord. Men det är ett typiskt mänskligt och känslomässigt sätt att resonera som passar bra för den som inte vill tränga in i Bibelordet. Det är sådant som passar för de andligt slöa och sovande.

Sanningen är nog istället den, att vi i rask takt nu närmar oss Antikrists framträdande. Vem är då mån om att finta bort de kristnas vaksamhet? Jo, Satan så klart. Det har ju Jesus gång på gång varnat för. Satan vill få bort vårt fokus från denna händelse genom alla dessa uppenbarelser om det snara uppryckandet. Alla dessa syner och uppenbarelser är djävulska bländverk som kan fånga vår uppmärksamhet bort från det vässäntliga. Att i vår tid gå och tro på ett uppryckande före Antikrist och vedermödan är minst sagt att vara ovaksam.

11.2 Var rädd om din tro!
Vår tid är avfallets tid som skall göra det möjligt för Antikrist att träda fram. Det är NU du måste hålla hårt i din tro så att du inte åker med i avfallet! Det är NU du måste vårda din tro mot alla förrädiska villoläror! Läs din Bibel för att impregnera dig mot alla villfarelser som vräker över oss! Sök sanningen medan den låter sig sökas! Läs din Bibel nu medan det fortfarande är tillåtet!

Låt mig avsluta med ett Bibelord från 2:a Timoteusbrevet 4:3 som mycket slående beskriver just vår tid, samt ett ord från 2:a Tessalonikerbrevet 2:9-12 som varnar oss angående att inte vara noga med sanningen. Ta varning från dessa två Bibelord:
 • "Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar." (NT 81)
 • "Den Laglöses [Antikrists] ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken     och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten." (NT 81)