Ser vi flere anti-Krister i Endetiden? - Del 1 av 4.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
7. juni 2015.

Etter at David Lindhjem publiserte sin 3 delte serie om "Skjøgen, Babylon den store identifisert?", der han på en meget god og detaljert måte plasserte profetiene om dette til konkrete områder i Midtøsten, kombinert med fremveksten av ISIS og Islam, har det kommet en del reaksjoner fra folk, som vil hevde andre teorier angående de samme profetiene.

Selv skrev jeg noen private "Bibeltimer" ifjord høst, der vi så på tre mulige scenarioer angående Antikrist og Skjøgen. Disse Bibeltimene er langt fra så detaljerte og forseggjorte som Lindhjems serie, men jeg tror likevel, de vil kunne gi oss en kort og grei oversikt over alternativene, som har vært fremmet.

Derfor tenkte jeg, det kunne være interessant for oss å ta disse frem her, i etterkant av Lindhjems eminente serie. Jeg tenker å dele dette opp i 4 deler, slik at det forhåpentligvis blir lettere å få en best mulig oversikt. Derfor begynner jeg med en aldri så liten innledning, som jeg har kalt for "Ser vi flere Antikrister i endetiden?"

Vi begynner med endel Bibelsitater for å få selve grunnscenarioet på plass: Allerede i det første århundre etter Kristus ble det sagt, at mange Antikrister alt hadde stått frem. Men før det kunne stige fram noen anti-Krist, måtte Kristus først ha steget fram. Derfor må begrepet om Antikrist og "de siste tider" regnes fra tiden etter Kristus.

"De siste tider" har med andre ord vart i 2000 år allerede, og vi må vel kunne si, at vi har sett ganske tydelige Antikrister oppgjennom tidene. Jeg tenker bl.a. på Nero, Pavemakten, Hitler, osv. Her kunne vi nok ha trukket frem mange flere, om vi ville.

Med dette i tankene, faller det ganske naturlig på plass det, som står i 1 Joh 2:18: "Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet."

Men nå skal vi gå 2600 år tilbake i tid. Altså 600 år før Kristus. Da treffer vi på profeten Daniel i Det Gamle Testamente. Det er nemlig he,r vi finner basisen og de fleste av nøklene til det, vi idag kaller for "Endetidsprofetiene". Det er derfor vi må lese Johannees Åpenbaring (som ble skrevet 500 år senere) i lys av Daniels profetier.

For det, Johannes ser i Åpenbaringene sine, er nøyaktig det samme, som Daniel så 500 år tidligere. Forskjellen er bare, at Johannes gir oss enda flere detaljer om, hva som kommer til å skje inn i fremtiden.

Men la oss nå først gå til Daniels profetier og se, hva han skriver, sånn at vi får selve grunnlaget på plass. Vi leser Daniel 2:29-45:

"Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje. Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker. Konge, i synet så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rett foran deg og så fryktinngytende ut. Hodet på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av kobber; leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire."

 "Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden. Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr: Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren!"

"Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du som er hodet av gull. Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket – som knusende jern – slå i stykker og knuse alle de andre."

" Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire."

" Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig."

Det, vi nå har lest, er altså grunnlaget for Endetidsprofetiene, og nå skal vi forsøke å illustrere dette litt: Som vi ser, representerer billedstøtten de 4 Rikene, som Daniel snakket om. La oss se nærmere på dette: Alle land har et eller annet dyr som kjennemerke. Norge har Løven som sitt kjennemerke. USA har Ørnen, Russland har Bjørnen, Frankrike har Hanen og Sverige har Sauen.

Det samme gjaldt for de fire Rikene i billedstøtten. De ble også representert av hvert sitt Dyr. Nå skal vi se litt nærmere på, hva Bibelen sier om disse Rikene.

Da må vi gå til Daniel 7:3-8:
"Fire store Dyr steg opp av havet, og de var ulike å se til: - (Ikke samtidig, men hver for seg.) Det første Dyret var som en Løve og hadde Ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte."

" Så fikk jeg se et Dyr til, det andre i rekken. Det var likt en Bjørn, og det reiste seg halvveis opp. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: «Stå opp og ét mye kjøtt!» "

"Deretter så jeg et tredje Dyr, som lignet en Leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret fikk stor makt."

" Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde Dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det, som ble til overs, tråkket Dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere Dyrene og hadde ti horn."

"Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn, som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord."

Så hopper vi til Dan 7:15-27:
" Jeg, Daniel, ble urolig til sinns på grunn av dette; synene i mitt indre skremte meg. Jeg gikk bort til en av dem (englene), som stod der, og bad ham om rett forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte, hva synene betydde: «Disse store Dyrene, fire i tallet, betyr, at det kommer fire Konger på Jorden."

"Men Den Høyestes Hellige skal overta Riket og beholde det for alle tider, i Evigheters Evighet.» Da ønsket jeg å få vite, hva meningen var med det fjerde Dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et fryktelig Dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det, som ble til overs, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene, det hadde på hodet, og det nye hornet, som skjøt opp og fikk tre av de andre hornene til å falle av."

"Dette hornet hadde øyne og en munn, som talte store ord, og var større å se til enn de andre. Jeg så, at dette hornet førte krig mot de Hellige og vant over dem, inntil Den Gamle av Dager kom. Da fikk Den Høyestes hellige sin rett, og tiden kom, da de Hellige fikk Riket i eie."

"Slik lød hans svar: «Det fjerde Dyret betyr, at det skal komme et fjerde Rike på Jorden, et, som er annerledes enn alle de andre Rikene. Det skal sluke hele Jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr, at det skal komme ti Konger i dette Riket. Og etter dem skal det komme enda en Konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre Konger. Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes Hellige."

"Han skal sette seg for å forandre tider og lover, og de Hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. Kongedømmet og veldet og makten i Rikene under himmelen skal bli gitt til det folk, som er Den Høyestes hellige. Deres Rike skal være et Evig Rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.»

Så langt Daniels profetier. La oss nå helt kort se på noen av kjennetegnene på disse 4 Rikene: Det Babylonske Riket – Hodet av gull - Løven: Løven representerer stor makt og dominans, akkurat slik det Babylonske Rike hadde i sin tid. Vingene er symbol på den hurtighet, det Babylonske Riket vokste med. Men storhetstiden tok slutt. Vingene ble revet av, Kongen ble sinnsyk og endte sine dager i elendighet.

Det Media-Persiske riket – Brystet av sølv - Bjørnen: Bjørnen er mindre sjenerøs enn Løven. Den er mer røff, men like grusom og grådig; akkurat slik som Perserne var. De var voldsomme og grusomme mennesker, mindre polerte, og mye mer usiviliserte enn Babylonerne var. Det Persiske riket svarer derfor til sølvbrystet på Nebukadnesars billedstøtte.

De to armene forteller oss, at det Media-Persiske Riket var et delt Rike, med Mederne på den ene siden og Perserne på den andre. Idag kjenner vi kanskje dette skillet bedre som Sunni- og Shia-Islam.

Det Greske riket – Hofter av kobber - Leoparden: Det Greske Riket er sammenlignet med en Leopard med 4 hoder og 4 vinger. Leoparden er både mindre og raskere enn en Løve. Da Alexander den Store slo Perserne og i løpet av få år gjorde seg til herre over hele den kjente verden, gjorde han det fra et mindre utgangspunkt, men mye raskere enn Nebukadnesar, som bare hadde 2 vinger på Løven.

Det Romerske Riket – Legger av jern - Dyret: Det Romerske Rike var fryktelig. Over alt, hvor deres hærer kom, ble det terror og panikk. De drepte og stjal og var særlig forferdelige mot Kristne. Det hadde tenner av jern, som knuste og slukte alt, som kom i deres vei. Det Romerske Riket ble styrt delvis av Keisere og delvis av Pavemakten.

Noen vil kanskje hevde, at alt, som vi til nå har sagt, bare er rent oppspinn og tolkninger, som vi selv har funnet på ut fra våre egne tanker og fantasier.

Men det er ikke sant. For på den gamle Nuremberg bygningen i Tyskland, der hvor alle Nazistene ble dømt, finner vi den dag idag skulpturer, som viser de samme landene og dyrene, som Daniel så. Dette er med andre ord ikke tolkninger, som jeg eller andre i vår moderne tid har tatt fra eget bryst. Nei, disse tolkningene har faktisk vært anerkjent og brukt lenge før, det moderne Europa oppstod.

Først ser vi en Babyloner Konge og en Løve. Først ser vi en Gresk soldat og en 4 hodet Leopard. Deretter ser vi en Persisk Konge og en Bjørn. Deretter en Romersk soldat og et Dyr med ti horn. Til slutt i denne første delen har jeg bare lyst å vise dere et par interessante vers i Johannes Åpenbaring. Her vil vi nemlig finne igjen det samme, som Daniel så 500 år tidligere.

Vi leser fra Åpenbaringen 13:1-2: "Da så jeg et Dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt."

Det, som er litt interessant med disse to versene, er, at Johannes ser Dyrene i motsatt rekkefølge i forhold til Daniel. - Hvorfor? Jo, det kommer av, at mens Daniel så fra fortiden og inn i fremtiden, fikk Johannes se det samme fra fremtiden og tilbake til fortiden. Daniel gir oss med andre ord fremtidsrettede profetier, mens Johannes gir oss både tilbakeskuende og framtidsrettede profetier. Dette kan være litt nyttig å ha i tankene, når vi leser Johannes Åpenbaring.

I neste del skal vi se nærmere på den første av de 3 alternative tolkningsmodellene, som jeg har forsøkt å dra noen linjer fra. Det blir som sagt ikke like detaljert og forseggjort som Lindhjems artikler, men jeg håper det kan være med på å kanskje gi oss et litt bredere perspektiv over dette med Endetidsprofetiene.