Dyret i Åpenbaringen peker på Tyrkia - Del 2.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
3. maj 2015.
Av David Lindhjem.

Dette er andre og siste del av denne kronikken. Vi har så langt kommet frem til følgende om Dyret i Åpenbaringsboken: Johannes beskrivelse av "Dyret, som stiger opp fra havet", symboliserer et mektig Imperium, som stiger opp fra folkehavet, som utgjør det geografiske området til Babylon, Media-Persia og Grekenland, d.v.s. Midtøsten og Nord-Afrika (ikke EU og Roma).

Hode og fjell er bilde på riker
Da er vi kommet frem til de syv hodene på Dyret:  "Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene,..." (Åp.13:1)

Avsnittet sier ganske rett frem, hva hodene symboliserer: "De sju hodene er sju fjell,... De er også sju konger." (Åp. 17:9)

Avsnittet sier, at de syv hoder er fjell, som blir regjert av Konger. Derfor er det helt opplagt, at hodene/fjellene er Riker. Konger styrer ikke fjell. Fjell blir ofte brukt som bilde på Riker i Bibelen. Eksempel er steinen, Messias, som blir til et stort fjell:

  "...Men steinen (Messias) som hadde truffet statuen(rikene), ble til et stort fjell som fylte hele jorden." (Dan 2:35)

Når Jesus kommer tilbake, knuser Han Rikene, som metallstatuen i Daniel 2 symboliserer, og Guds Rike blir etablert over hele Jorda.

Horn er bilde på konger
Avsnittet forklarer også, hva de ti horna symboliserer: "De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste." (Åp. 17:12-14)

Dette er de samme Kongene, som blir symbolisert gjennom ti tær på metallstatuen i Daniel 2, og de ti horn på det fjerde dyret i Daniel 7. De vil bare regjere en kort tid, 7 år (Dan 9:27).

Dyret i Åpenbaringsboka oppsumerer Israels historie
Dyrene i Daniels bok er bilde på Riker, som forfulgte Israel, fra tiden når Jødene ble bortført til Babylon. Babylon er utgangspunktet for drømmen til Nebukadnessar. Rikene, som omtales i Daniel 2 og 7, er derfor Riker, som tok over området til Babylon: "Men etter deg(Babylon) skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, som skal herske over hele jorden. Det fjerde riket skal være sterkt som jern." (Dan 2:38-40)

Men i Åpenbaringsboka er det Jerusalem, som er utgangspunktet. De syv hodene på Dyret symboliserer syv Riker. Johannes oppsummerer derfor alle de syv mektige regionale Rikene, som har dominert Midtøsten, og som har forfulgt Israel opp gjennom historien, helt frem til, Jesus kommer tilbake.

Avsnittet sier følgende om Rikene: "Fem av dem er falt,..." (Åp. 17:10). Hvilke Riker var det, som hadde forfulgt Israel, før Johannes levde? Historien forteller oss, det var Egypt, Assyria, Babylon, Media-Persia og Grekenland.

Så forklarer Johannes, at det sjette Riket er nå: "...én er nå, og én er ennå ikke kommet." (Åp. 17:10).

Hvilket Rike var det, som eksisterte og som forfulgte Israel, når Johannes levde? Det var Romerriket, som var ved makten på den tiden, og det var derfor det sjette hodet på Dyret.

Det syvende hodet = det Islamske Imperium
Men Dyret har ett hode til, og Johannes sier følgende: "én er nå (Romerriket), og én er ennå ikke kommet." (Åp. 17:10)

Det var som sagt Romerrike,t som eksisterte på Johannes tid, så det syvende hodet var ennå ikke kommet. Hvilket Imperie kom til makten etter Romerriket? Hvilket rike var det, som knuste Romerriket, og som forfulgte Guds folk mer en noen annet i historien?

Historien forteller klart og tydelig, at det Islamske Kalifat tok over områdene til det vestlige Romerriket, når det vokste frem på 600 tallet. Og det siste Kalifatet i historien, det Ottomanske Riket, tok til slutt livet av det østlige Romerriket på 1400 tallet, som hadde hovedsete i dagens Tyrkia (Konstantinopel).

Det Islamske Kalifat eller det Ottomanske Riket er derfor det syvende hodet på Dyret, som ennå ikke hadde kommet, når Johannes fikk visjonen på Patmos rundt år 90 e.kr.

Det syvende Riket blir "dødelig såret"
Men det syvende og siste Riket skjer det noe spesielt med: "Og jeg så et av dyrets hoder likesom såret til døden,.." (Åp. 13:3)

Det siste Riket blir dødelig såret, og hva forteller historien om det Ottomanske Riket, når det ble oppløst? Den offisielle betegnelsen på Imperiet ved starten av 1900 tallet var "Europas syke mann". Så det historiske navnet bekrefter det, Johannes så, det ble "dødelig såret".

Johannes forteller også, hvordan det syvende Riket ble drept: "..det (Rike) som var såret med sverd,..." (Åp. 13:14)

Johannes profeterer, at det syvende Riket ville bli dødelig såret med sverd, som betyr krig. Det stemmer nøyaktig med, hvordan "Europas syke mann" døde. Det endelige sverdhogget, som førte til Rikets oppløsning, kom under Første Verdenskrig, da Briter og andre angrep dem.

Kalifatets fall
Kalifatet var en universell Islamsk union/stat uten landegrenser, som ble styrt av en Kalif med Sharialover. Den Tyrkiske lederen, Mustafa Kemal Atatürk, sekulariserte Tyrkia. Han fjernet Kalifen og opphevet den universelle Islamske regjeringen i 1923. Tyrkia ble så en sekulær stat, hvor Islamisme ble forbudt. Imperiet ble da oppløst og delt inn i mer moderne nasjonalstater, og Islam minsket sin kraft.

I følge Muslimenen var oppløsningen av Kalifatet en av de mest ødeleggende handlinger i Islams historie, fordi:

- Nasjonene ble delt og sekularisert.
- Sharia ble irrelevant.
- Det Arabiske språket ble mindre brukt.
- De Islamske rettsystemet ble forlatt og de mistet Kalifen (Muhammeds etterfølger og stedfortreder).

Så historien passer helt perfekt med beskrivelsen, Bibelen gir av Riket, som ble dødelig såret. Dette er faktisk Islamistenes egen beskrivelse av historien også. De sier rett ut, at den Muslimske kroppen (Ummahen) er dødelig såret.

De har siden den gang kjempet mange blodige kriger mot hverandre og mot Vestlige makter. For Islamister er avskaffelsen av Kalifatet et dypt sår, som skal helbredes. Og Israel, som gjenoppsto på ruinene av Kalifatet, regnes som en del av såret på den Muslimske kroppen.

Under innsettelsen av Hassan Rohani som Irans nye President i 2013, uttalte han følgende: "Zionistregimet er et sår, som er påtvunget den Muslimske kroppen, og som må renses."

Og Rohani erklærte, at det var en religiøs plikt for Muslimer å kjempe for frigjøringen av Jerusalem. Så det historiske navnet, selve historien og Muslimene selv, bekrefter, at det Islamske Riket ble dødelig såret, da det ble oppløst i kjølevannet av Første Verdenskrig.

Vi vet nå, at det sjette hodet på Dyret var Romerriket, og at det syvende Riket, som tok makten i Midtøsten, var det Islamske Kalifat, og at det siste Kalifatet, det Ottomanske Riket, ble såret til døden under Første Verdens krig.

Det sårede Riket blir helbredet og gjenoppstår
Men Johannes profeterer,at det dødelige sårede Iperiet vil bli helbredet og stige frem for å innta sin endelige og siste rolle i historien: "Men det dødelige såret ble legt." (Åp.13:3) "...Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen." (Åp:13:14)

Helbredelsen blir forklart flere steder,så det ikke skal være noen tvil om,hva som vil skje: "Dyret (Ri
ke) som var og ikke er (ble dødelig såret), det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju,..." (Åp. 17:11)

Johannes understreker, at det syvende og åttende riket er det samme. Det kommer i to perioder. Derfor vil det siste Riket i historien, som forfølger Israel og de Kristne, før Jesus kommer tilbake, bli et gjenoppstått Islamsk Kalifat, eller for å være helt nøyaktig, et nytt Ottomansk Rike.

Veldig mange tror, at Romerriket vil gjenoppstå i Endens tid, men Romerriket var det sjette hodet, og det er ikke det sjette hodet, som blir dødelig såret, men det syvende. Og det syvende var som sagt det Islamske Imperium.

Når det døde Riket gjenoppstår, skjer følgende: "...Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret (riket). De tilba dragen (Satan) fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: "Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?" (Åp. 13:3-4)

"Dyret (Riket) fikk en munn som talte store og spottende ord (Antikrist), og det fikk makt til å holde på i 42 måneder (den store trengsel i 3,5 år som også Daniel beskriver). Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem,.." (Åp. 13:5-7)

Så verden vil undre seg, når det Ottomanske Riket gjenoppstår, og i følge Johannes vil Antikrist stige frem fra området til det syvende hode på Dyret, altså det Ottomanske Riket. Dette stemmer 100% med det, de andre profetene har fortalt, enten det er "Kongen av Assur", "Gog fra Magog" , "det mindre hornet" eller det "syvende hodet på Dyret", så er de samstemte og peker på det samme geografiske område, nemlig dagens Tyrkia, Irak og Syria.

Som sagt forteller ikke Johannes så mye nytt, men oppsumerer det, de andre profetene har fortalt.

Satans trone i Tyrkia
Vi vet, at brevene i Åpenbaringsboken var adressert til syv Menigheter i Lille-Asia, som er dagens Tyrkia. Men det er noe mer, Jesus forteller oss her. Ett av brevene avslører, hvor Satan har sin trone:

'Skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone…. der Satan bor." (Åp. 2:12-13)

Så Jesus sier rett ut, at Satan trives og har sin trone i Pargamon, som ligger i dagens Tyrkia. Og Dyrets rike, som stiger frem i Endens tid, får tronen til Satan: "...Dragen (Satan) ga det (Riket) sin kraft og sin trone og stor makt." (Åp. 13:2)

Alt dette betyr, at Tyrkia spiller en sentral rolle i tiden, som kommer, og Johannes profeterte for ca. 2000 år siden, at Riket til Antikrist ville bli dødelig såret. Og det bekrefter som sagt historien og navnet "Europas syke mann". Muslimer bekrefter også dette. De ser på seg selv som dødelig såret uten Kalifen og Kalifatet.

Dagens politiske situasjon
Men hva er det, som foregår i Tyrkia og den Muslimske verden i dag? Jo de jobber på spreng med å gjenreise Kalifatet. Enten vi snakker om Det Muslimske Brorskap, ISIS, Iran eller Tyrkia, så har alle det samme målet, nemlig å gjenreise Kalifatet.

Og Tyrkia legger ikke skjul på, at de drømmer om et nytt Ottomansk Rike. Flere av verdens analytikere ser på dagens Tyrkia som en kommende stormakt i regionen og spår, at Tyrkia vil være den mest samlende faktoren i et fremtidig Midtøsten.

Mange eksperter mener også, at Tyrkia vil spille en sentral rolle i konflikten mellom Palestina-Araberne og Israel i tiden, som kommer. Dette er ikke mine ord, men Verdens analytikere sine spådommer.

Europas syke mann friskner til
  Den Norske forskeren Camilla Nereid ved NTNU, skrev en kronikk i 2009 med overskriften: ”Europas syke mann friskner til". Den handlet om Tyrkias historie og fremtid, og om forholdet til Israel.

Hun avsluttet kronikken på følgende måte: ”Vi er vitne til et Tyrkia, som med stor selvtillit og politisk teft gjenopptar arven fra det Ottomanske Imperiet. Landet, som hersket over tre kontinent i 600 år, gir med dette nytt håp om fred i Midtøsten. Det, som har vært, kan bli - igjen.”

Uttalelsen fra analytikeren er mer profetisk, end hun er klar over. Det er nettopp dette, Bibelen profeterer. Tyrkias lederskap jobber med å reetablere seg som en regional stormakt. Regjeringspartiet sitt store mål er å gjøre Tyrkia til en stormakt innen 2023.

Økonomien har de siste årene tatt helt av, og landet går så de suser økonomisk. De investerer store summer i oppgraderingen av militæret. Tyrkia har en av de største og kraftigste militære i hele Verden, de er medlem av NATO og har topp moderne våpen.

Innen NATO har Tyrkia den nest største hæren. Det er kun USA, som er større. Tyrkias hær er større enn Frankrike og Tysklands hærer til sammen!

Det Antikriselige og Antisemittiske hatet er stort og voksende. Adolf Hitlers bok ”Mein Kampf” og det klassiske Antisemittiske verket ”Zons Vises Protokoller” er bestselgere.

Tyrkias leder Edragon er Islamist og har sammenlignet Zionisme med Fascisme. Under valgkampen sommeren 2014, sammenlignet Erdogan Israel med Hitler-Tyskland og sa rett ut, at Israel vil drukne i blod.

Det er liten tvil om, hvor skoen trykker for Erdogan og andre likesinnede Islamister: En Jødisk stat er en fornærmelse på Islamsk jord. Erdogans program handler om kompromissløs Islamisme og om å gjenreise det Ottomanske Riket. Dagens Islamist-styre i Tyrkia legger for dagen en ekspansjonslyst, som troende bør merke seg!

Da det Ottomanske Rike ble oppløst i 1923, og Tyrkia skulle bli sekulært, inngikk man avtaler om, at Kirker, som var omdannet til Moskeer under Osmanene, skulle bli Museer.

Men Islamiseringen går nå kraftig frem, og Middelalder-Kirker tvangsomdannes i dag til Moskeer igjen. "Tyrkiakonverterer ikke Kirker til Moskeer, fordi det er behov for flere Moskeer ... Budskapet, som formidles, er, at Tyrkia er en Islamsk stat, og ingen annen religion tolereres." - Constantine Tzanos, forfatter.

Tyrkias fremtidige rolle.
Mediene satte fokus på endringene i Tyrkia rett over nyttår (2015). Det er åpenbart, at det tidligere sekulære Tyrkia nå er historie. Med Erdogan ved roret føres landet tilbake til en Islamsk stat. AKP,
partiet, han leder, har satt som mål å bli en stormakt i regionen innen 2023. Deres plan er å gjenreise "stor Tyrkia" som leder eller "hode" i den Muslimske Midtøsten og resten av Verden. De er allerede på god vei.

Erdogan 2014: Tyrkia er håpet for alle folk i regionen. Vi vil være arkitekten til det nye Midtøsten slik det var under det Ottomanske Riket.

2 januar 2015 diskuterte avisen Dagen på lederplass endringene, som skjer i Tyrkia, og avsluttet lederen med følgende uttalelse: "I dagens konfliktbilde er Tyrkia mer sentralt plassert enn noen gang. Med sine 76 millioner innbyggere har landet muskler til å spille en betydelig rolle. Det blir svært spennende å se, hvilken rolle det blir."

Rollen til Tyrkia ble forutsagt av Johannes, mens han satt på Patmos for ca 2000 år siden. Det dødelig såret vil snart bli legt. "Europas syke mann" friskner til og den Onde inkarnerer til slutt "Syndens Menneske" og gir ham sin trone i Tyrkia.

Kalifatet er motstykke til Guds rike
Det Tyrkiske regimet, Det Muslimske Brorskap og noen analytikere hevder, at et Ottomansk Rike snart vil gjenfødes. Et mektig Islamske Kalifat vil gjenoppstå med Tyrkia som hode.

Bibelen har profetert dette for flere tusen år siden, og Riket blir selve motstykke til Guds Rike. Det vil bli knust og erstattet av det "Messianske-Tusenårsriket", når Jesus kommer tilbake.

Sier jeg med dette, at Tyrkias President, Erdogan er Antikrist? Jeg tror helt klart, at han ikke er det, men vi ser, at Erdogan har en sentral rolle i selve helbredelses-rosessen av det Ottomanske Riket.

Før Antikrist stiger frem, så vil det bli mye mer spent i Midtøsten og resten av Verden. Daniel 8 gir en detaljert beskrivelse av, hvordan Antikrist vil stige frem, etter at Tyrkia har slått kraftig tilbake på Irans kommende ekspansjons-rike.