Dyret i Åpenbaringen peker på Tyrkia - Del 1.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
2. maj 2015.
Av David Lindhjem.

I Evangeliene til Matteus, Markus og Lukas blir Jesu endetidstale referert. Evangeliet til Johannes gjør ikke det. Derimot forfattet han Åpenbaringsboken, som i gir en meget detaljert oppsummering om, hva som skal skje i endens tid, spesielt de 3,5 siste trengselsårene.

Åpenbaringsboka ble forfattet under Romertiden ved slutten av det første århundre e.Kr. Apostelen Johannes var da i eksil på øya Patmos, som ligger på vestkysten til dagens Tyrkia. Hovedtema er Jesu gjenkomst, og den første delen av boken er brever adressert til syv menigheter i Lille-Asia, som ligger i dagens Tyrkia.

Bibelens sammenheng er i all hovedsak Jerusalem, Israel og Midt-Østen sentrert. Det gjelder Åpenbaringsboka også. Hoved tema er som sagt Jesus gjenkomst og er selve avslutningen på Bibelen.

Skrift tolker Skrift
Åpenbaringsboken er i stor grad bygd opp på avsnitt og symbolikk fra Det Gamle Testamentet. Fordi den er full av dyp symbolikk, tenker mange, at den nesten er umulig å forstå, men faktum er, at boken tolker seg selv flere steder.

Når den ikke tolker seg selv, må vi lete i GT for å finne ut, hvilke avsnitt og symbolikk, som blir referert. Det er et viktig prinsipp, som sier: "Skrift tolker Skrift". Skriften tolker seg selv, bare vi er tålmodige å leter godt nok.

Åpenbaringsboken forteller egentlig ikke så mye nytt om Endetiden, men gir en supplerende og utfyllende oppsummering av det, de andre profeten har fortalt. Ett eksempel er avsnittet, der Johannes beskriver Jesus gjenkomst, hvor Hans klær er tilsølt med blod:

"Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre." (Åp.19:11-16)

Dette avsnittet henter Johannes fra Esajas 63, og Esajas avslører, hvor blodet på klærne kommer fra: "Hvem er han som kommer fra Edom, fra Bosra i røde klær, han med den staselige drakten, han som skrider fram med stor kraft? «Det er jeg, som taler i rettferd og har makt til å frelse.» Hvorfor er drakten din så rød, lik klærne til en som tråkker druer? «I vinpressen tråkket jeg alene, ingen av folkene var med meg. Jeg tråkket på dem i min vrede og trampet dem ned i min harme. Saften deres sprutet på klærne mine, hele drakten min ble tilsølt. For jeg hadde hevnens dag i hjertet, året for å løse ut var kommet. Jeg så meg om, det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men fikk ingen støtte. Armen min hjalp meg, og harmen min støttet meg. Jeg trampet folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme, og blodet deres lot jeg renne til jorden." (Esaj 63:1-6)

Vi ser, at Johannes bekrefter det, Esajas har sagt. De forteller samme historie og beskriver Herrens Dag som er hevnens dag for Sion. Blodet på klærne kommer fra folk i dagens Jordan (Bosra i Edom), som Jesus har knust i sin vrede.

På samme måte som dette avsnittet (Åp.19:11-16) er bygd opp på Esajas bok, så er Johannes beskrivelse av "Dyret med syv hoder og ti horn", bygd opp fra Daniels bok. Dyret som stiger opp fra havet Kap. 13 og 17 beskriver et ondskapens dyr, som stiger opp av havet: "Da så jeg et dyr stige opp av havet…". (Åp.13:1)

Mange putter her inn sin egen tolkning og hevder, dette havet er Middelhavet, men dette er en subjektiv tolkning: Avsnittet forklarer selv, hva hav og vann symboliserer: "Vannene du så,.... er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål." (Åp. 17:15)

Hav og vann blir brukt som bilde på folkehav og Hedningenasjoner gjennom hele Guds Ord, og her understrekes dette. Dyret stiger derfor opp fra folkehavet og ikke Middelhavet. Hvilket folkehav det er snakk om, får vi også vite. Dyr er bilde på Imperier og riker. Johannes beskriver Dyret på følgende måte:

"Da så jeg et dyr stige opp av havet….(hedningenasjoner). Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve." (Åp. 13:1-2)

Dyret er en sammensmelting av tre forskjellige Dyr. Det er fordi, han låner symbolikken fra Daniel 7. Der stiger de samme Dyrene også opp av havet (Hedningenasjoner).

"Fire store dyr steg opp av havet, det ene forskjellig fra det andre." (Dan 7:3)

Det første Dyret var lik en løve…(4) det andre…lignet en bjørn…(5) Deretter så jeg, og se! – ett til. Det var som en leopard. (6)

Dyr blir brukt som bilde på Kongeriker gjennom hele Skriften, og Daniel 7 forklarer dette: "Disse store dyrene, fire i tallet, betegner fire konger som skal stå fram på jorden." (Dan 7:17)

Det er bred enighet om, at visjonen i Daniel 7 er en gjenfortelling av Nebukadnessars drøm om metallstatuen i Daniel 2. De tre første delene på metallstatuen og de tre første Dyr i Daniel 7 symboliserer de historiske rikene Babylon, Media-Persia og Grekenland.

Dyret i Åpenbaringsboka bliver, som vi har sett, beskrevet som en kombinasjon av de samme Dyrene Løve (Babylon), Bjørn (Media-Persia) og Leopard (Grekenland). Dyret symboliserer derfor ett rike med en sammensmeltet geografisk kropp, bestående av de tre Rikene, som Daniel beskriver.

Dette blir kjerneområdet i Riket, hvor Antikrist til slutt stiger frem. Vi kan derfor slå fast, at Dyret/Riket stiger opp fra havet/folkehavet i Midtøsten og Nord-Afrika og ikke Europa.

Knusende Rike
Riket, som Johannes beskriver, er det samme som det fjerde Riket i Daniel 2 og 7. I Daniels bok blir det fjerde Imperiet, Riket til Antikrist, kjennetegnet på en spesiell måte. Det var helt annerledes enn de tre første og skulle knuse og sluke de tre første Rikers geografiske områder.

  "Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre( gull, sølv og bronsje), lik jern som slår i stykker." (Dan 2:40)

"Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden (til løve, bjørn og leopard), tråkke den ned og knuse den." (Dan 7:23)

Nå vi studerer historien og kartene fra Imperiene, som blir beskrevet, så blir det helt klart, at det bare er ett Rike i historien, som fyller beskrivelsene fult ut. Det er kun det Islamske Imperium,  som har klart å knuse og sluke hele det geografiske området, hvor de historiske Rikene Babylon, Media-Persia og Grekenland befant seg.

Det Islamske Imperium erobret hele området, som Daniel og Johannes beskriver, pluss mye mer. Romerriket erobret kun 1/3 del av området og knuste aldri hverken Babylon eller Media-Persia. Og hele området består i dag kun av stater med Muslimsk majoritet, med unntak av Israel.

Og Islams sanne natur er mye mer destruktiv og knusende en det den Romerske var. Romerne lot Jøder og andre beholde sin religion, kultur og språk så lenge, de ikke gjorde opprør, og Romerriket ble til slutt "Kristnet".

Når vi ser på Islams historie og dagens Kalifat slik som ISIS, ja så ser vi, at dens karakter er helt annerledes og mye mer knusende. Islam knuser alle andres religion, språk, kultur og historie.

Se bare på, hvordan ISIS utrydder de Kristne, og hvordan de bokstavelig knuser uerstattelige historiske kultur minner i Irak og Syria. Islam knuser all religiøs historie, som stammer fra tiden før Islamsk tid!

Riket (Dyret) stiger opp fra folkehavet (havet). Når vi lar Bibelen tolke seg selv, så ser vi, hvordan Skriften henger sammen. Dyret, som Johannes beskriver, forteller ikke så mye nytt, men oppsummerer det, profeten Daniel har sagt.

Så langt har vi kommet frem til følgende: Johannes beskrivelse av "Dyret som stiger opp fra havet", symboliserer et mektig Imperium, som stiger opp fra folkehavet, som utgjør det geografiske området til Babylon, Media-Persia og Grekenland, d.v.s. Midtøsten og Nord-Afrika (ikke EU og Roma).

Dette stemmer 100% med alle de andre profetiene i GT. De blinker ut folk og nasjoner fra samme området til dom på Herrens dag!

Dyret i Åpenbaringen beskriver som sagt samme historie som profeten Daniel, men avsnittet forteller også noe mer, bl.a. gjennom "skjøgen", som rir på Dyret. Men "Babylon den store" er ikke temaet for denne kronikken.

I del 2 skal vi nærmere på betydningen av hodene på Dyret, og hvordan de oppsummerer historien fra tiden, Israel folket var slaver i Egypt, og frem til Romertiden. Men ikke bare det. Johannes sin visjon avslører faktisk mektige regionale riker i Midtøsten helt frem til tiden, når Jesus kommer tilbake.

Vi skal se, at Johannes sin helt spesifikke profetiske beskrivelse av Rikers vekst og fall i Endetiden, faktisk bekreftes på samme spesifikke måte av historien bøkene. Og vi skal se, at hodet på det helt siste Imperiet, Riket til Antikrist, faktisk peker på dagens Tyrkia.