Hvorfor feirer vi Palmesøndag?

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
29. marts 2015.

Idag feirer vi det, som kalles for "Palmesøndag". Hvorfor gjør vi det? Hva står egentlig "Palmesøndag" for?

På Jesu til ble det brukt palmegrener (eller palmeblader, som det egentlig er, i marsjer og prosesjoner som symbol på jubel og seier. Derfor kan vi kanskje sammenligne Palmesøndag med vår egen 17.-mai feiring og palmebladene med vårt Norske flagg. Det var med andre ord feststemning i Jerusalem denne søndagen.

I over 3 år hadde Jesus talt og gjort store tegn blant det Jødiske folk. Han hadde talt om en Konge, som skulle komme for å sette folket fri, og Han hadde gjort mange tegn og under. Derfor mente mange, at Jesus var den lovede Messias, som profetene talte om i Skriftene.

Og nå kom Han altså ridende inn i Jerusalem, Han, som mange mente var Messias. "Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!", står det i Joh 12:13.

Palmesøndag er en av de mest bemerkelsesverdige hendelser i Jesu jordiske liv. Det, som skjer på Palmesøndag, er ganske ulikt alt annet, vi leser om Jesus i Evangeliene. Hittil har vi nemlig sett, at Han så mye som mulig trakk seg tilbake fra offentlighetens lys.

Da Han sendte disiplene sine ut, skulle de ikke fortelle noen, at Han var Messias. (Matt 16:20) Da han vekket datteren til Jairus opp fra de døde, ba Han dem, at ingen skulle vite av det. (Mark 5:43)

Da Han kom ned fra forklarelsens berg, ga Han ordre om, at disiplene ikke skulle fortelle noe menneske, hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. (Mark 9: 9) Pluss mange flere lignende eksempler.

Men nå på Palmesøndag ser vi, at Jesus plutselig gjør en stor offentlig inntreden i Jerusalem. Han lar seg til og med bli bejublet av store folkemengder. Legg også merke til, at det var Jesus selv, som tok initiativet til det, som nå skjer. Det var Han, som sendte to av disiplene sine ut for å hente en eselfole. Og når Fariseerne forsøker å irettesette folkemengden, fordi de ropte "Velsignet være Kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!", svarer Jesus dem med å si: "Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope." (Luk 19:40)

Hvordan skal vi forstå denne oppsiktsvekkende endringen av politikk? Hva er den egentlige forklaringen på Jesu oppførsel? Hvorfor krevde han plutselig en eselfole til å ri inn i den kongelige byen med? Hvorfor godtok han folkemengdens hyllest og "Hosianna" rop? Hvorfor tillot ham dem å utrope ham til Konge?

Svaret er enkelt: Fordi det var forutbestemt i Skriftene. Alt sammen var nøye planlagt fra evighet av. 500 år før det skjer, skriver nemlig profeten Zakarias i Zak 9:9: "Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på en eselfole."

Tiden var nå kommet for Jesus å stå offentlig fram og fortelle alle, hvem Han egentlig var. Hvis du leser historien om Palmesøndag i Matteus 21, vil du se, at når Jesus kommer inn i Jerusalem, går Han rett til Tempelet og renser det for korrupsjon.

Slik står det skrevet i Matt 21:12: "Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker."

1000 år før det skjer, beskriver Kong David nettopp denne hendelsen i Sal 69:10: "Nidkjærhet for Ditt hus har fortært meg, og spotten fra dem som spotter Deg, har falt på meg."

Videre kan du lese om, hvordan det går med Jesus de neste dagene, fra Han rir inn i Jerusalem på Palmesøndag, inntil Han dør på Korset bare 5 dager senere. Alt sammen er beskrevet i detalj av Kong David i Salme 22, hele 1000 år før det skjer.

Til slutt har jeg bare helt kort lyst til å nevne, at det kommer en ny Palmefest for oss, som venter på, at Herren skal komme igjen for å hente alle dem, som tror på Ham, og som har tatt imot Hans frelse.

Slik står det skrevet i ÅpG 7:9-10: "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet."

Hvem vet - kanskje Jesus kommer tilbake nettopp denne søndagen - eller neste? Er du klar til å møte Ham?