Israelsk olje og gass er oppfyllelse av profetier.

Fra Dagen.no/
15. april 2013.
Ved Ove Eljke.

Evangelist Arvid Bentsen og Pastor Gordon Tobiassen mener, at de store olje- og gassfunnene i Israel er oppfyllelse av profetier i Bibelen.

- Flere pro­fe­ti­er for­tel­ler om dette. Gud hand­ler ikke på må og få, og Han mener det, som står i sitt ord. Hans plan og hen­sikt vil gå i opp­fyl­lel­se, sier Bent­sen til Dagen.

Den lands­kjen­te pre­di­kan­ten har i mange år stu­dert Guds pro­fe­ti­er om Is­rael og Jø­de­ne. Han har blant annet solgt hele 110.000 cd-er med Bi­bel­ti­mer om blant annet Is­rael, Jø­de­ne og pro­fe­ti­ene på sine møter rundt i lan­det.

«Dyppe sin fot i olje»
Bent­sen viser til Bi­bel­ord, der det an­ty­des, at Is­rael i frem­ti­den skal finne olje og gass.

- En av Is­ra­els 12 søn­ner het Aser, og han slo seg ned i Ta­mar-re­gio­nen i nær­he­ten av Haifa. I 5 Mose­bok 33:24 kan vi lese, at han fikk føl­gen­de vel­sig­nel­se av Moses: «Og om Aser sa han: Vel­sig­net fram­for søn­ner være Aser! Må han være den kjæ­res­te blant sine brød­re og dyppe sin fot i olje!» I dag heter ett av gass­fel­te­ne i Is­rael nett­opp Tamar, for­tel­ler Arvid Bent­sen.

Da han bodde i Haifa i 1982, var det al­le­re­de bore­rig­ger fra USA og Ca­na­da på plass i om­rå­det, med ut­gangs­punkt i denne pro­fe­ti­en. Men de fant ver­ken olje eller gass på den tiden.

- De var litt for tid­lig ute, kon­sta­te­rer Bent­sen.

Ha­vets rik­dom
Han leg­ger til, at i Je­sa­ja 60 kan vi lese, hva som vil skje med Is­rael i ende­ti­den. Her står det blant annet om, at Jø­de­ne skal vende til­ba­ke til sitt land. Så står det vi­de­re i vers 5 om, hva Is­rael og Jø­de­ne skal få del i: «For ha­vets rik­dom skal vende seg til deg,...»

- Her snak­ker Gud til sitt eget folk, og jeg mener be­stemt, at dette er pro­fe­ti­er, som går i opp­fyl­lel­se i vår tid. Is­rael har fun­net olje- og gass­res­sur­sen, som kan være like store fore­koms­ter, som er fun­net i Sau­di-Ara­bia. Gud lar sitt folk få dette i sin tid, un­der­stre­ker Arvid Bent­sen.

Påske­af­ten i år ble kra­ne­ne åpnet for iland­fø­ring av gass fra Ta­mar-fel­tet vest for Haifa. Dette fel­tet skal inne­hol­de hele 250 mil­li­ar­der ku­bikk­me­ter na­tur­gass.

For­ut­sagt i Bi­be­len
For­stan­der Gor­don To­bias­sen i Kris­ti Me­nig­het i Fred­rik­stad mener også, at olje- og gass­fun­ne­ne i Is­rael er for­ut­sagt i Bi­be­len.

- I høy­es­te grad er dette opp­fyl­lel­se av pro­fe­ti­er. Vi leser blant annet om Aser, som fikk løf­tet om å dyppe sin fot i olje. Dess­uten gav Gud løfte til Jø­de­ne om, at Han skul­le vel­sig­ne dem og deres land.

I Je­sa­ja 45:3 leser vi også om «skat­ter som er skjult i mør­ket, og rik­dom­mer som er gjemt på lønn­li­ge ste­der». Oljen og gas­sen har jo lig­get der hele tiden, men nå set­ter Is­rael i gang med pro­duk­sjon, sier To­bias­sen til Dagen.

Kald skul­der
Is­rael har bedt Norge om hjelp til å bygge opp en olje- og gass­in­drust­ri i lan­det, men møtte en kald skul­der hos den Nors­ke re­gje­rin­gen.

- Jeg mener, at igjen går Norge glipp av vel­sig­nel­se, for i løf­tet til Is­rael i 1 Mose­bok 12,:3 står det føl­gen­de: «Jeg vil vel­sig­ne dem som vel­sig­ner deg,...», sier To­bias­sen.

Han leg­ger til, at hvis Norge nå fin­ner ut, at de li­ke­vel skal bidra i Is­ra­elsk olje- og gass­in­du­stri, så er det mer ut fra pro­fitt enn raus­het.

- Norge har med sin inn­stil­ling til Is­rael satt kro­ken på døren for seg selv, mener Gor­don To­bias­sen.

Arvid Bent­sen sier, at tiden er inne for at Norge - som er størst på off­shore i Ver­den - skal hjel­pe Is­rael med å ut­vin­ne olje og gass.

- Dette kan være med å hind­re, at Gud sen­der sin straffe­dom og for­ban­nel­se over vårt folk, som har på­ført Is­rael så store li­del­ser gjen­nom Oslo-av­ta­le­ne om så­kalt «fred».

La oss bruke denne glit­ren­de mu­lig­he­ten til å hjel­pe Is­rael, er hans opp­ford­ring. 
------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Israel på vej til at blive et Energiimperium.
Et Israel, der er i stand til at løse Europas energiproblemer.