Tusindårsriget - Fredsriget - del III af III.

Fra Facebook.
14. maj 2014.

Av Terje Treidene.

Betyr egentlig læren om Fredsriket noe for min personlige tro? Dette spørsmål har jeg flere ganger møtt, når jeg prøver å si noe om det profetiske ord, som handler om dette riket.

Jeg vil da i dette innlegg peke på en del konskvenser det får ikke bare for meg, men for alle mennesker.

Det første og det viktigste er, at dette har med vårt Gudsbilde å gjøre. Den pakt, som Gud inngik med Abraham, var en NÅDEPAKT. Hva innebærer det? Jo, Gud vil for troverdighets og sanndruhets skyld holde de løfter, Han ga til Abraham, Isak og Jakob. Disse løfter er til stadighet gjentatt i Guds Ord.

"For så sier Herren. Jeg vil gjøre mot deg etter det du har gjort, du som foraktet eden og brøt pakten. Og så vil jeg komme i hu min pakt med deg i din ungdoms dager og jeg vil opprette en evig pakt med deg." Esekiel 16:60-61.

Rosenius:
"Første gang Han kom til vår jord, tok Han med sin forsoning, sin lydighet og sine lidelser. bort verdens synder og løste oss fra lovens forbannelse. Men med sin forkynnelse, sine vitner og sin Ånd begynte Han da også omvendelsens verk i Israel. Dette verk skal han fullbyrde, når Han til slutt kommer igjen for å "gjennopprette riket for Israel". Ap G:1:5-6.

Da skal det tidligere harde folk i anger og tro rope: "Velsignet være Han som kommer i Herrens navn." For dette er min pakt med dere, når jeg tar bort deres synder."

Her er det den store Gud, som taler og hør, hva Han sier. Dette er Guds testament eller pakt, den mest urokkelige pakt. En så urokkelig pakt er det, Herren sier, at Han vil opprette sitt frafalne Israel.

Etter at de hadde syndet så grovt, som vi ser, at hele Israels historie vitner om, så ligger de Ham altså ennå så sterkt på hjertet, at Han oppretter en pakt med dem. Hans kall eller nådegaver kan ikke kalles tilbake. Nå har Han en gang kalt Abrahams arvinger til å være Hans folk fremfor alle andre slekter på jorden. Og til sitt folk har Han også gitt store og nåderike løfter. Dette Han dermed har gitt dem, vil Han ALDRI trekke tilbake." Fra Romerbrevskommentaren kp 11.vers 25-29.

Hva er det, som sies oss her? Selve beviset for, at Gud er til å stole på, er at Han kommer til å opprette det lovede Fredsrike for Israel. Hvis Gud på noe tidspunkt skulle trekke sin nådepakt med dets løfter til Isaelsfolket vekk i fra sitt folk på grunn av deres synder og avgudsdyrkelse, hva da med oss? Ja, da kan det virkelig være grunn til å stille spørsmålet: Hva da med den pakt, som ble oppfylt på Golgata kors?

Kan den også oppheves av våre synder? Ja, hvis vi legger samme premisser for pakten på Golgata, som vi legger på Guds pakt med Israel, så kan Han gjøre det. Fredsriket, beskrevet i Jesaias boka, gir ingen mening, dersom dette er talt om Himmelen. For i dette riket skal det forsatt være spedbarn, syndere og død. Jeaias 65:19-25.

Her er mange gilde og gode Kristne brødre, som mener, at dette riket er nå, fordi Djevelen er bundet og slått ved korset seier over han. Ja, Djevelen kan ikke stå seg i mot Evangeliet, det er det ingen tvil om. Men hvis det er det, som holder han bundet nå, hva da med den tid, da han skal slippes ut av dette fengslet? (Evangeliet ).

"Og når de tusen år er til ende skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene." Joh Åp 20:5.

Hvilke konsekvenser får det for oss? Jo, hvis Gud en dag tar Evangeliet bort i fra denne jord, og Evangeliets makt, som binder han, ikke lenger er tilstede på denne jord som den makt, som binder Satan, da har ikke Jesu fullbrakte verk gitt oss en evig seier over det onde.