Rick Warren og "The Purpose Driven Life" - Del II af II.

Fra Bereanbeacon.org
Af Richard Bennett.
(Tidligere katolsk præst).
Læs del I her.

”Det Målrettede Liv”: Nedgør Guds sande natur.
Konsekvensen af Warren’s letfærdige omgang med Guds hellige og retfærdige natur.
Warren’s frelsende kærlighed gælder universelt for alle og degraderer Guds hellige og retfærdige natur. Guds kærlighed er specifikt ”i Kristus” [20] og med det udtrykte formål at fremvise Hans retfærdighed. Gud kan ikke og vil ikke acceptere vores synd.

Warren forvrænger i betydelig grad de bibelske doktriner om den retfærdige og hellige Gud og skæmmer dermed det bibelske koncept om Guds natur.

Hvis Gud elskede mennesket, som det er i sig selv, ville Han være uretfærdig. Et sådant koncept er helligbrøde.

”Gud er lys” så vel som ”kærlighed”, ”Gud er lys, og der er intet mørke i ham” [21]. Hans kærlighed er hellig, som alle Hans egenskaber er det.

I Skriften er Hans hellighed i hver detaljer ligeså vigtig som Hans kærlighed. ”I skal være hellige, for jeg er hellig” [22]. Ligeværdig med Guds kærlighed er Hans vrede og dom, som forårsager sund frygt og dyb respekt for Skaberen, ”Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse?” [23]

En synder bør ikke trøstes med forsikringer om Guds kærlighed adskilt fra omvendelse og tro på Kristus.

Langt hellere skal en synder mides om, at Gud hader synderen, som Skriften siger, ”de overmodige kan ikke træde frem for dine øjne, du hader alle forbrydere,” [24]

” Jeg hader de ondes forsamling, blandt ugudelige sidder jeg ikke.” [25] Uden Jesus Kristus ”… åbenbares Guds vrede fra himlen …” [26].

Gud skildrer klart sin hellige og retfærdige natur i disse skriftafsnit. Stor er skylden hos enhver, som får det til at se ud som om, Guds frelsende kærlighed er vilkårlig, når den retteligt koncentrerer sig om syndere, som de er i Jesus Kristus.

Herrens ære og genløsningen i Jesus Kristus er, hvad der står på spil, ”Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild.” [27]

Tilknytning til Den katolske Kirke og flere lighedspunkter.
Da Warren’s politik er at gennemføre kirkevækst uden respekt for bibelsk lære [28], er det ikke et under, at Den katolske Kirke såsom ”Saint Michael the Archangel Catholic Church in Cary, NC” nu slutter sig begejstret til Warren’s kirkevækst-program.

Denne katolske kirkes hjemmeside siger, ”Da vi havde tilendebragt de første 21 dage af bogen, besluttede vores voksende gruppe at gå videre (så hvis du allerede har læst en del af bogen og ikke var i stand til at slutte dig til os i november, så er tiden inde nu til at hoppe ombord!)…” [29]

Et andet eksempel: "I Chicago-området deltager mere end 200 kirker i ”40 målrettede dage” (nogle har bugt det som en serie i fasten) Iblandt dem er ”St. Walter’s Catholic Church in Roselle”, som håbede, at 100 mennesker ville skrive sig på til et program i små hjemmegrupper om ”40 målrettede dage”, idet de skulle studere Warren’s bog. I stedet for blev 700 inddraget."

Warren citerer fra den katolske mystiker, Brother Lawrence, der godkender kontemplativ bønne-teknik, som, han siger, er ”nyttige ideer”. Brother Lawrence var ikke blot traditionel romersk katolsk, men udbredte også lære, som har lighed med Hinduismen i ”Bhagavad-Gita” og med mange andre New Age skribenter. Warren bakker ham op og går sener over til anbefale ”åndedræts bøn”.

Han lærer:
”Mange kristne bruger åndedrætsbøn i løbet af dagen. Man vælger en kort sætning eller en enkel talemåde, som kan gentages til Jesus i et åndedræt: ”Du er med mig” ”Jeg modtager din nåde” ”Jeg stoler på dig” ”Jeg vil gene lære dig at kende” ”jeg tilhører dig” [31]

I århundreder har katolske mystikere praktiseret ”åndedrætsbønner” som disse. De er simpelthen den katolske form for græsk mystik, beslægtet med de hinduistiske mantras.

I den samme bog citerer Warren bifaldende den berømte katolske mystiker, Madame Guyon (side 193). Han godkender også St. John of the Cross (side 108) og den katolske præst, mystiker, psykolog, og økumenist, Henri Nouwen (side 269-270). Han er på det varmeste enig med Mother Teresa (side 125, 231).

Disse vildledende teknikker bliver således formidlet og leder så videre ind i hele den mystik-plage, som for tiden truer de troende. Denne plage er den forestilling, at der er en harmonisk bevidsthed om Gud adskilt fra personen Jesus Kristus og Hans unikke liv og offer. [32] Warren repræsenterer en mystik-dagsorden, som hele verden elsker og accepterer, men som er en vederstyggelighed for Gud Herren.

Deplaceringen af pastorer og konsekvenserne heraf.
Formålet og fællesskabet i kampagnen, ”40 målrettede dage” er forskellige fra alle andre bevægelser, vi har set i nyere tid. Warren beder pastorer om at vie deres kirke og dens medlemmer til en intensiv 40-dages omprogrammering af deres forståelse af Gud, Kristus, og hvordan man bliver en kristen. Han lover, at ved slutningen af de 40 dage vil kirken være forandret.

Igennem sin bog og den dagsorden, som bliver lagt ud, underviser han på 40 dage om næsten alle aspekter i det kristne liv. Den type indblanding i, hvordan en kirke drives, åbner for en snigende overtagelse af kirken.

I Skriften er pastorernes funktion at undervise og at være vægtere og vogtere for den hjord, som Herren har givet dem. ”Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd..” [33]

At overdrage deres position ind for Herren til en anden, som på syv uger vil undervise i sit eget læremæssige budskab, baseret på massevis af mangelfulde omskrivninger af Skriften, er yderst ubibelsk. Kirken er pastorernes og de ældstes ansvar. Det er ikke deres ansvar at bringe forringede ideer ind, som infiltrerer ethvert vigtigt område i kirkens liv. I Warrens bog og bevægelse bliver Guds absolutte suverænitet kategorisk fornægtet, idet mennesket bliver rådet til at beslutte dets egen skæbne.

Konklusion.
Warren og alle, som er knyttet til hans plan om formål, burde frygte den hellige Gud for, ”Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn” [34] Dette er blot det ene af de ti bud, som Warren bryder. Et andet er ”Du må ikke sige falsk vidnesbyrd”. Rick Warren’s bog, ”Det Målrettede Liv” er fuld af falske påstande.

Men sandheden er, at den hellige Gud regerer, som det er bekendtgjort af Helligånden, ”Herren er konge! Folkene skælver.” [35]Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker som konge over alle.” [36]

Gud Herren hersker med et fuldkomment herredømme, idet han opfylder sit evige mål - ikke blot på trods af - men også ved hjælp af de, som giver et misvisende billede af Hans natur, såvel som af Hans Søn, Herren Jesus Kristus og af det glorværdige og urørlige evangelium. Kernen i synd er at svigte Herren som en i sandhed suveræn Gud, og præsentere Ham som noget mindre, i dette tilfælde som en gud, der har behov og dermed kan manipuleres.

Budskabet for vor tid er det samme som altid: Hvis mennesker ikke omvender sig og tror på Herren Jesus Kristi sande evangelium, vil de dø i deres synder. Hvis folk fortsætter med at løbe efter verdslige metoder for at formidle forringede udgaver af det, man kalder kristendom, vil de personligt eller i fællesskab opleve det, som apostelen Paulus skrev om under Helligåndens ledelse, ”For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed.” [37]

Den evangeliske nedtur udi læremæssigt og praktisk frafald, udtrykt i følelsesmæssige og kødelige oplevelser, burde være en af vore alvorligste bekymringer. Warren’s bog og bevægelsen omkring den er et levende eksempel på, hvad der i øjeblikket er så populært og ødelæggende. Hundrede tusinder af sjæle rundt om i verden - ja måske snarere millioner - er bukket under for den præsentation af et falsk evangelium, som konstant flyder fra Neo-evangelikale talerstole og formidlinger.

Pompøse evangeliske kirker, kristne universiteter, seminarier og læreinstitutioner bliver i øjeblikket konsekvent løbet over ende af folk, som af deres ledere har lært at sammenblande humane, religiøse følelser med et ægte værk af Helligånden. Mange har blindt tiltro til, at de er ”genfødte kristne”, samtidig med at de fornægter Kristi herredømme og Hans Ords autoritet, hvilket jo er kendetegnene på autentisk discipelskab. [38]

Kun en nådig udgydelse af Helligånden, der får Hans folk til at vende tilbage til Ham, er fyldestgørende som middel imod det angreb på det sande evangelium, som er foran os. Så bed om, at det må behage Herren i nåde at helbrede denne sygdom af læremæssige kompromiser og den derpå følgende åndelige blindhed, som plager vor tids Evangelikale Kirke, i stedet for at tillade den at gå dybere ind i mørket. Det er nåde, vi beder om.

Når man følger det ældgamle mønster og kompromitterer evangeliet for at gøre verden tilpas, samt tager det romerske mørke i hånden, er det sikkert, at Den Evangelikale Kirke ikke fortjener bedre end en streng indgriben fra Herrens hånd. Dette er ikke tiden til at trække for store veksler på Guds nåde.
Snarere er det tiden til uopsætteligt at bede om den! Herrens ære, evangeliet og løfterne står på spil!

Nu frydes vi over, at vi har en ypperstepræst for Guds hus, Herren Jesus Kristus!

”Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets goder; men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværdet. Herren selv har talt.” [39]

Gud Herren viste sin kærlighed til syndere i Kristi død, ”men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.” [40]

Hans kærlighed er blevt større og belyses derved, at Hans hellige kærlighed opretholdt Hans retfærdighed. Det bibelske evangelium er, at synderne elskes i Jesus Kristus. Apostelen Palus’ undervisning viser den nøjagtige betydning af evangeliet, ”Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.” [41]

Guds formål var, at vi måtte blive gjort til Guds retfærdighed i Jesus Kristus. Da Herren, som ikke kendte til synd, er blevet gjort til synd for os, så er vi, som ikke har nogen retfærdighed i os selv, gjort til Guds retfærdighed i Ham.

Den kærlighed, vi modtager fra Gud, og vor efterfølgende forsoning med Gud, er kun ved evangeliet om Jesus Kristus. Vort store privilegium som troende er at være accepteret af Gud, som viser sin kærlighed og omsorg for os.

Men Gud kan ikke acceptere os undtagen i og igennem Jesus Kristus. Han elsker sit folk på grund af sin enbårne Søn, ”til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn". [42]

Vi vil vogte os for at hvile i nogen som helst værdi i os selv som specielle personer.  Et utal er på den måde blevet bedraget og er gået tabt for evigheden med en løgn i deres højre hånd.

Herren gjorde sin Faders vilje særdeles klar, da Han sagde, ”Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« [43]

Hvor der er sand tro og kærlighed fra Herren, er der midt i det hele en glæde – ubeskrivelig og fuld af herlighed.

”Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen” [44]
------------------
Richard Bennett of “Berean Beacon” WebPage: www.bereanbeacon.org
Permission is given by the author to copy this article if it is done in its entirety without any changes.
Permission is also given post this article in its entirety on Internet WebPages.

Fodnoter:
20 Ephesians Chs 1 and 2, such phrases as “in Christ”, “in whom”, “in him”, “in the Beloved” are spoken of 18
times. This is the same in all of the letters of Paul the Apostle. Likewise the Apostle John consistently teaches that eternal life in Christ Jesus, e.g. “And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.” (I John 5:11) God’s love seen in salvation is always expressed as being in Christ.
21 I John 1:5
22 I Peter 1:16
23 Romans 2:4
24 Psalm 5:6
25 Psalm 26:5
26 Romans 1:18
27 Hebrews 12:28-29
28 For a very insightful perspective on the church growth movement, of which Warren is cited as a major
player at the moment, see http://www.crossroad.to/News/Church/Klenck.html
29
http://www.stmichaelcary.org/adulteduc.shtml 11/12/04
30 http://www.saddleback.com/flash/s_PDFs/ChicagoTribuneLivingwithpurpose42504.pdf%2011/13/04
31 http://www.pastors.com/RWMT/?ID=7110/22/04

32 See our article on The Mystic Plague on our WebPage: www.bereanbeacon.org
På dansk http://nyt-i-natten-mystik.blogspot.com/2006/12/mystikkens-plage_01.html
33 Acts 20:28
34 Exodus 20:7
35 Psalm 99:1
36 Psalm 103:19
37 Romans 1:18.
38 Luke.6: 43-49; Matthew 7:21-27.
39 Isaiah 1:18-20.
40 Romans 5:8
41 2. Corinthians 5:21
42 Ephesians 1:6
43 John 6:29
44 Romans 11:36