Rick Warren og "The Purpose Driven Life" - Del I af II.

Fra Bereanbeacon.org
Af Richard Bennett.

(Tidligere katolsk præst).

Den grove smiger af mennesket i "Det Målrettede liv".
Selvværd: Forherligelsen af mennesket.
Grundlæggende for Warren’s program er den stærke appel i løftet om et umiddelbart resultat, når billedet af ens eget selvværd forbedres. Den alvorlige kendsgerning, at mennesket efter naturen er en falden skabning, fremmed for livet i Gud, død i overtrædelser og synd - ja dets eneste håb er udenfor selvet, i Jesus Kristus alene, bliver fuldstændig ignoreret.

Skønt Warren udtaler, at bogen ”ikke er om dig” (side 17), så er hovedfokus uafladeligt på at opbygge ens ”selvværd”. Han appellerer konstant til læserens selv-interesse.
Det følgende er nogle eksempler:

”Den måde, du ser dit liv på, danner dit liv. Din definition af livet bestemmer din skæbne.” (side 14).

”Du er et bundt af ufattelige evner, en forbavsende Guds skabning. En del af kirkens ansvar ligger i at identificere og frigive dine evner til at tjene Gud.” (side 242).

”Den bedste brug af dit liv er at tjene Gud på din facon. For at gøre dette må du finde ud af din facon, lære at acceptere og nyde den, og så udvikle den til dens fulde potentiale.” (side 249).

Dette sætter helt præcist lighedstegn til Hinduismens lære: ”Ved at forstå ens sande selv, ved at komme til at kende sin egen udødelige sjæl, kommer man til kundskab om Brahman selv…” [24]

Warrens lære er sammenlignelig med Hinduisme, men den mest sandsynlige kilde er dog Carl Jung.
At opdage ”kraften i den indre stemme” eller sit fulde potentiale er netop, hvad Jung lærte.
”Kun den mand, som bevidst kan godkende kraften i den indre stemme, bliver en personlighed.” [25]
Men endda alvorligere er det, at Warren’s lære har de samme grundlæggende præmisser som den romerske katolicisme. Vatikanets officielt grundlæggende udgangspunkt er mennesket selv.

Rom udtaler:
”Det er mennesket selv, som må frelses: Det er menneskeheden, som må fornyes. Derfor er det mennesket, som er nøglen til denne diskussion - mennesket helt og fuldt betragtet med legeme og sjæl, hjerte og samvittighed, sind og vilje.

Dette er grunden til, at denne hellige synode – idet man proklamerer menneskets ædle skæbne og bekræfter et element af guddommelighed i det - uden reservation tilbyder at samarbejde med menneskeheden i opfostringen af en fællesskabsfølelse, som stemmer overens med denne guddommelighed.” [26]

Som vi har set, er at ”finde ud af sin facon, lære at acceptere den og nyde den, og så udvikle den til dens fulde potentiale” basalt på samme grundlag, som Den Romerske Kirke og Hinduismen; men det samme gælder også med hensyn til Islam og Buddhismen – de har alle som deres centrale punkt en grundlæggende godhed i menneskeheden. Warren opsummerer dette basale grundlag i de følgende ord:

”Hvis du er så vigtig for Gud, og han regner dig værdifuld nok til at fastholdes ved ham i evighed, hvilken større betydning kan du så have?” (side 63).

Skriften skildrer imidlertid ikke en sådan værdi eller godhed i mennesket. Helligånden lærer snarere at ”hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?” [27]

”Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren.” [28]

Warren går endog så langt, at han fordrejer et skriftsted for at opretholde sit skattede koncept: ”sandt selv” (virkelige jeg).

Han udtaler: ”Bibelen siger, selvhjælp er ikke nogen hjælp overhovedet. Selvopofrelse er vejen - min vej - til at finde sig selv, sit sande jeg.” (side 19).

Den passage, han citerer, er en udtænkt omskrivning af budskabet i Matt.16,25. Herren sagde i virkeligheden, ”Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.”

Herren siger her tydeligt, at vi må regne vore liv for døde for at følge Ham. Omtalte passage lærer ikke noget som helst om ”sandt selv” eller selvrespekt.

Warren bruger den falske omskrivning for at billedliggøre, at Herren har talt om ”at finde sig selv - sit sande jeg”. Manien med at finde ”sit sande jeg”, var et af kendetegnene på hippierne i 1960erne og har nu sat sit aftryk på denne populariserede forringelse af kristendommen.

Selv-ophøjende ”frelse” er værdiløs.
Den selv samme forherligelse af mennesket lærer Warren på mange andre måder.

”Du bringer Ham (Gud) kun glæde ved at være dig. Når du afviser nogen del af dig selv, afviser du Guds visdom og suverænitet i skabelsen af dig.” (side 75).

”Når du sover, kikker Gud på dig med kærlighed, fordi du var hans idé. Han elsker dig, som om du var den eneste person på jorden.” (side 75).

Men Warren stopper ikke her med sin smiger af mennesket. Højden i hans forherligelse af mennesket findes i den udtalelse, som gør læserens personlige værdi til formålet for Kristi død på korset. Idet han siger sådan, får ”selvværd” en plads, hvor det ikke kun fordrejer evangeliet, men også forhåner Herren selv. Warren udtaler:

”Hvis du ønsker at vide, hvor meget du betyder for Gud, så se på Kristus med de udstrakte arme på korset, og han siger, ’Jeg elsker dig så meget! Jeg vil hellere dø end leve uden dig.’ (side 79).

Disse ord ”Jeg vil hellere dø end leve uden dig” er en del af en sangtekst af ”The Backstreetboys.” [29]

Når Warren lægger disse ord i munden på Jesus Kristus, er det blasfemi. Jesus Kristus, Guds-mennesket, har ikke en kærlighed, som er afhængig af mennesket. Hvis Han havde et sådant afhængighedsforhold, ville Han ikke være Gud.

At lære, at Herren Jesu Kristi kærlighed er uhellig, som Warren gør, er både forhånende og uærbødigt. Det ophøjer syndefulde mennesker til en kontrollerende position i modtagelsen af den evige Guds søn.
Kan en sådan forestilling være andet end bespottelse?

”Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn… ” [30]

I Skriften fremvises Kristi kærlighed og opofrelse derved, at Gud ”selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.” [31]

Alligevel gør Warren’s doktriner det, at leve med syndefulde mennesker, til det centrale i Guds hensigt. I Skriften er brændpunktet i Guds hensigt fremstillingen af Hans retfærdighed og hellighed i Jesu Kristi person og offer.

Syndefulde mennesker er ved nåde medregnet som modtagere af forløsningen i denne store manifestation af Guds retfærdighed.

Warren’s store forherligelse af syndige mennesker i et sådant omfang, at Jesus Kristus hellere ville dø end leve uden dem, omgør fuldstændigt det bibelske budskab - at Gud gør alt til sin egen ære. Alt er af Ham og fra Ham, og derfor er alt til Ham og ved Ham.

Han gjorde al skabning i overensstemmelse med sin vilje og til sin egen lovprisning. Herren Gud den almægtiges hensigt afslører Rick Warren’s spot og praleri, ja sågar blasfemi.

Det faldne menneske er fordærvet i hver enkelt del af sit væsen og natur, og det står ikke i dets magt at frelse eller redde sig selv. At prøve at gøre det faldne menneske større, som Warren gør, er nyttesløst, da der ikke er nogen moralsk redning i menneskets værd. Hans eneste håb ligger udenfor ham selv – i guddommeligt værd og myndighed. Menneskets natur som sådan er død i overtrædelse og synd.

Vand kan ikke løbe opad, og det naturlige menneske kan ikke handle i modsætning til sin fordærvede natur. Alle menneskelige væsner er forarmede med hensyn til grundlaget for og kraften i åndeligt liv. De er løsrevet fra Gud - livets kilde. De er åndeligt døde, som en fordømt kriminel siges at være en død mand.

Derfor erklærede Herren Jesus Kristus, ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.” [32]

Kristus erklærede, ”at det, der er født af kød, er kød.” Han betegnede det, der er formidlet af et faldent menneske, som fordærvet.

Hvis princippet om selvværd og evnen til at vælge Kristus var sandt, ville konklusionen nødvendigvis være, at de, som brugte deres evne til at vælge Kristus, retmæssigt kunne prale af deres aktive deltagelse i deres frelse.

Men sandheden er, at selv troen er Guds gave, ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” [33]

Før man indser sin personlige stilling som åndeligt død ind for den hellige Gud, vil man sandsynligvis ikke sætte pris på Guds nåde. Frelse begynder ikke med selvværd og selvudvikling, men med guddommelig kraft.

Skriften er yderst klar på dette punkt: ”Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger.” [34]

”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.” [35]

Gud giver liv til den åndeligt døde vilje i mennesket ved at skænke sin nåde. Det er Helligåndens kraft, som overvinder det naturlige menneskes stolthed, så han bliver parat til at komme til Kristus og modtage livet.

Med Herrens egne ord, ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve.” [36]

Og som Herren også forklarede, ”Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig.” [37]

”Selv-frelse”, markedsført på basis af menneskelig værdi og værdighed, er rodfæstet i den menneskelige natur. Den findes i alle menneskeskabte religioner. Den er afgørende for Warren’s bog og bevægelse. Warren’s lære fornægter den bibelske sandhed, at mennesket er fuldstændig fordærvet. Efterfølgende benægter han den absolutte nødvendighed af Guds nåde.

Sammenhængen imellem åndelig død og nåde er malende fremstillet i Skriften, ”for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre.” [38]

Uden at forstå den fuldstændige fordærvelse i dem, til hvem evangeliet er giver, vil evangeliet forblive en død skrivelse. Idet Warren udelader den bibelske sandhed, ” der er ingen retfærdig, ikke en eneste.” [39] og udskifter den med menneskets selvværd, har hans arrogance nået et niveau, som er forudsagt i Skriften, ”Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den Højeste.” [40]

Konklusion.
Nu, da vi har dokumenteret, at der i ”40 Målrettede Dage” i ” Det Målrettede Liv” findes et falskt evangelium, er vi forpligtede til ”at kæmpe for den tro, som én gang for alle er overdraget de hellige” [41], for at vi må ”står fast i én ånd, og at I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet” [42]

Igennem Warren-bevægelsen bliver hoben bedraget med hensyn til den sande betydning af evangeliet om frelse. Et uhyre antal tror oprigtigt, at de har modtaget Kristus som deres personlige frelser, skønt alt, hvad de har modtaget, i virkeligheden er et menneskeskabt ritual og en "overenskomstmæssig” forpligtelse overfor en kirke, som de har bundet sig til ved et løfte.

Mange af de artikler, som omhandler Warren, roser de gode ting, Warren har at sige; men de glemmer, at Herren selv og Hans apostle komplet fordømmer fremføringen af et falsk evangelium.

Hvordan kan vi bringe den evige retfærdighed fra Jesus Kristus ind i mænds og kvinders liv eller forvente en sand omvendelse, hvis vi ikke er villige til at afsløre løse påstande fra én, der tager en ”kristus” til sig, som er ukendt for Skriften, og som præsenterer et forlorent evangelium, samt er villig til at rose tilhængerne af det frafaldne system i Rom?

Her er en bedrager, som egenrådigt ændrer på budskabet, trods det at lyset i nådens evangelium er fremstillet klart. Men det er nu ikke særlig mærkeligt, at der er nogen, som bedragere Herren Jesu navn og værdighed, for det var der allerede på apostlenes tid.

Faren og det onde ved at afvige fra det sande evangelium er, at det i virkning og realitet er en afvigelse fra Gud selv.

”Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.” [43]

For more information on the false teachings of Rick Warren, the legion of false teachers he promotes, and the false translations he uses in his Purpose Driven Life book, I recommend the documentary book entitled: Who’s Driving the Purpose Driven Church? by James Sundquist. It is published by Bible Belt Pubishers and available at Southwest Radio Church Ministries at: http://www.swrc.com/offers/index.htm#h616
Or call Toll Free 1-800-652-1144
Richard Bennett of “Berean Beacon” WebPage:
http://www.bereanbeacon.org
Permission is given by the author to copy this article if it is done in its entirety without any changes.
Permission is also given post this article in its entirety on Internet WebPages.

---------------------
Fodnoter:
[24] Atman and Brahman as explained on http://www.wsu.edu:8080/~dee/GLOSSARY/BRAHMAN.HTM 12/2/2002
[25
] The Development of Personality Collected Works 17 as quoted on: http://www.sacredsandwich.com/warren_jung_chart.htm 11/18/04
[26
] Vatican II Documents No. 64, Gaudium et Spes, 7 Dec 1965 in Vatican Council II The Conciliar and Post Conciliar Documents, Austin P. Flannery, ed., 1981 edition (Northport, NY: Costello Publ. Co. 1975) Para 3
[27
] Jeremiah 17:9
[28] Jeremiah 17:5
[29] http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ill+never+break+your+heart 11/16/04
[30
] Revelation 13:6
[31] Romans 3:26
[32
] Mark 7:21-23
[33
] Ephesians 2:8-9
[34
] James 1:18
[35
] Philippians 2:13
[36
] John 5:25
[37
] John 6:45
[38
] Romans 5:21
[39
] Romans 3:10
[40
] Isaiah 14:14.
[41
] Jude 1:3.
[42
] Philippians 1:27.
[43
] 2 John 9