Cand. jur. Poul Madsen og "Kristent Fællesskab".

Fra tidsskriftet "Refleks" 2006.
Av Geir Lie.
Lektorutdannet fra Det teoloigiske Menighetsfakultet i Oslo.
Hele artiklen som pdf-fil her.

Flere av mine siste artikler i dette tidsskriftet har beskjeftiget seg med enkeltpersoner som røper en læremessig affinitet til den britiske Keswicktradisjonens hellighetsforståelse samtidig som deres ekklesiologi reflekterer en viss arv fra plymouthbrødrene. Jeg vil her presentere den danske Kristent Fællesskab-bevegelsen, hvis grunnlegger Poul Madsen, naturlig nok, også vil vies forholdsvis stor plass.

Madsen er utdannet cand.jur. fra 1940 og jobbet de ti første årene i Centraladministrationen i København. I 1938 ble han gjort oppmerksom på J. Fjord Christensens møter i Teknologisk Institut, hvor han så begynte å gå regelmessig til bibelundervisning. Før vi går videre inn på Madsens liv og virke er det naturlig med en kortfattet introduksjon av to personer som har fått betydning for hans videre utvikling.

Jesper Fjord Christensen (1868-1956)
J. Fjord Christensen jobbet de første årene etter fullført teologisk utdannelse som lærer, “idet han ikke anså sig for egnet til at beklæde et præsteembede.” Senere lot han seg imidlertid overtale og valgte da det lille stedet Askø, med sine rundt 200 innbyggere. Først i 1905 - åtte år etter at han kom til Askø - opplevde presten en kristen

Madsen var “fuldmægtig” i Indenrigsministeriet og var iferd med å avansere til kontor-sjef i det nye Arbejdsministerium da han opplevde seg kalt til heltids forkynnervirksomhet.

Forkynnelsen tok en ny dreining, og Christensen fikk tterhvert rykte på seg som en ualminnelig dyktig bibellærer. I 1916 ikk han dog medias oppmerksomhet rettet mot seg da han “efter megen bøn” følte at han ikke skulle tilkalle lege da datteren fikkokende vann helt over seg. Christensen var overbevist om at Gud ville gripe inn med helbredelse. Barnevernet var imidlertid av en annen mening og “fjernede barnet fra hjemmet og lod det indlægge til behandling.”

Christensen opplevde etterhvert at hans virke ikke skulle være begrenset til folkekirken og søkte avskjed som prest i 1922. I mange år reiste han rundt i sommerhalvåret, mens han resten av året holdt møter i Teknologisk Institut i København. I denne perioden hadde han en opplevelse av at Gud kom til ham med ordene fra Johannes Åpenbaring 1:11 – “Hvad du ser, skriv det i en bog.” Christensen begynte etter dette å skrive ned prekenene ord for ord. I mange år var Christensens nedskrevne prekener fast innslag i Madsens månedstidskrift Mod Målet.

En av grunnene til at Christensen forlot folkekirken, var at han var blitt overbevist om gyldigheten av troende dåp. Selv om møtene i Teknologisk Institut ikke var identifisert med noen lokal menighet, ble man likevel kritisert for å dra troende mennesker ut av den danske folkekirken og inn i de ulike frikirkene. Den karismatiske misjonsforbundsforkynneren Erik Larsson, som hørte Christensen første gang i 1930 og senere selv ble innbudt dit som forkynner, opplevde i ettertid kritikken som delvis berettiget.

Sofie Jørgensen (1886-1987)I 1936-37 vendte 50 år gamle Anna Sofie Marie Jørgensen hjem til Danmark etter etter å ha virket innen Hudson Taylors China Inland Mission fra og med 1910.

Under oppholdet i Kina hadde hun hadde stått Watchman Nee forholdsvis nær. Mens hun var i Kina, opplevde hun at Gud viste henne hvordan de troende i Danmark var “adskilte fra hinanden, idet alle de forskellige kirkeretninger havde høje mure, som forhindrede dem i at være det ene Legeme for Herren.” Mens hun fremdeles var i bønn, opplevde hun å høre Herrens tiltale om å vende hjem til Danmark for primært å be om “at alle disse mure måtte blive brudt ned.” Jørgensen underrettet China Inland Missions ledelse om beslutningen om å bli løst fra tjenesten. Istedet ble hun bevilget permisjon “idet man regnede med, at det umuligt kunne være Guds vilje, og at hun blod måtte være stille for Gud en tid.”

Sammen med en britisk CIM-misjonær, Elisabeth Fischbacher, som også stod Watchman Nee nær, tilbrakte hun ett års tid i bønn inntil det ble klart for dem begge at hun “måtte rejse hjem til Danmark og være dette bønnens redskab for Gud der.” Hun fikk kontakt med.

Christensen, som var meget interessert i hva Jørgensen kunne formidle av Nees undervisning. I 1938 utgav Christensen første utgave av den danske oversettelsen Bibelske menigheder, som senere kom ut på engelsk under de to titlene Concerning our Missions og The normal Christian Church Life (sistnevnte tittel i USA). Boken består av en del av Nees taler til sine yngre medarbeidere i Kina og var i utgangspunktet ikke bestemt for offentliggjøring. Christensen skriver imidlertid i det danske forordet:... Læs hele artiklen her.
------------------------------
Se desuden "Refleks" 5-1 2006: http://ifphc.org/DigitalPublications/Norway/Refleks-Publishing/Refleks/Unregistered/2006/FPHC/2006_5-1.pdf