Kristi domstol - II af II.

Fra Vavegen11.blogspot.dk/
5. maj 2014.

Tiden for Kristi domstol.
Tiden er "Herren Jesu dag", eller "Jesu Kristi dag". Dette uttrykket finner vi seks ganger i NT.

- Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1 Kor 1:8.

- slik dere jo for en del har forstått oss, nemlig at vi er deres ros, likesom dere er vår ros på Herren Jesu dag. 2 Kor 1:14.

- Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6.

- slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, Fil 1:10.

Et annet uttrykk er "på den dag"
- Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet, hvem jeg tror på, og jeg er viss på, at Han er mektig til å bevare den skatt, som er betrodd meg, til dagen kommer.2 Tim 1:12.

Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket Hans komme. 2 Tim 4:8.

Et annet uttrykk er "når Herren kommer"
- Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1 Kor 4:5.

Denne dagen kommer før 1000-årsriket og er forskjellig fra den dommen, som skal finne sted innfor den stotre hvite tronen.

- Salig og hellig er den, som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år. I denne dommen, vil det ikke finnes noen hellige fra Det nye Testamentets tid. Bare dem, som døde uten frelsen. Åp 20:6.

Kristi domstol er også annerledes og forskjellig fra dommen over nasjonene, som skal finne sted utenfor Jerusalem, når Kristus kommer og skal sitte på sin herlighets trone, etter at Han har opprettet sitt rike.

- Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Matt 25:31-32.

Dommeren er Kristus selv
Paulus talte om "Herren, den rettferdige dommer".

- Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2 Tim 4:8.

Jesus sa selv, at Faderen hadde gitt ham hele dommen.

- For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen, Joh 5:22.

Derfor er også Kristi domstol likeverdig med Guds domstol.

- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10.

De som skal dømmes er bare de frelste
Paulus sa:

- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2 Kor 5:10.

Selv om mange allerede har gått for å være sammen med Kristus i Paradis, og andre fremdeles venter på jorden, så må alle en dag åpenbares innfor Kristi domstol. Ett er sikkert. Dette er ingen fordømmelsesdomstol, for Jesus hatt fjernet fordømmelsen ved Golgata kors.

- Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Rom 8:1-2.

- Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Joh 5:24.

Denne dommen bringer lønn eller kan hende også tap av lønn, til alle Kristne i overensstemmelse med deres gjerninger på jorden i livet, de har levd i troen på Jesus.

Hvorfor er det nødvendig med en slik domstol?
Vi må gi regnskap for våre liv, hvordan vi har levd for Gud på jorden. Videre så har utfallet av dommen betydning for fremtiden og det, som skal skje etter bortrykkelsen. Spørsmål vedrørende vår trofasthet må besvares. Det vi har vært i vår tid på jorden, vil få betydning for vår stilling i evigheten.

Det er derfor nødvendig å gi hver og en riktig lønn, som vil ha betydning for vår fremtidige stilling og posisjon med hensyn til Guds videre plan for de tidsaldrene, som kommer.

- Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1 Kor 4:1-5.

- Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. 1 Kor 3:14.

-Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn! 2 Joh 8.

Alt dette vil trenge en egen spesiell dag for at alt skal komme frem i lyset.

- I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. 1 Joh 4:17.

Selv om lønnen vil variere i hvert enkelt tilfelle, i overensstemmelse med de virkelige fakta i livet, vil der ikke være noen fordømmelse.

Denne dommens intesitet
Kristi domstol har sin egen intensitet, noe som kommer frem i følgende skriftavsnitt. Dagen for Kristi domstol er preget av høy intensitet fra Guds side.

- Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde!

– Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. Heb 10:30