Kristi domstol - I af II.

Fra Vavegen11.blogspot.dk/
5. maj 2014.

Det er klart for alle, at det vil komme en dom, som på folkemunne kalles «dommedag». I dette ligger, at på den dagen skal alle mennesker stå frem for Gud Herren, alles Dommer, og gjøre regnskap for sitt liv.

Det er helt riktig, at alle skal frem for Gud, men bildet er nok litt mer nyansert enn som så. I henhold til Guds ord taler Skriften om fire domstoler, her oppsummert i kronologisk rekkefølge:

1. Dommen over Jesus Kristus som ble eksekvert på Golgata, hvor han døde for våre synder (Jes 53:4-5)

2. Kristi domstol (gr. bema), hvor alle de troende skal stilles frem for å få sin lønn (2 Kor 5:10)

3. Dommen over nasjonene, som samles i Josafats dal (Matt 25:31, Joel 3:6-7)

4. Dommen for den store hvite trone, hvor alle de usalige skal dømmes (Åp.20:12-15)

Det vil gå for langt å skulle gå i detaljer i denne artikkelen og forsøke å berøre alle disse dommene. I stedet vil vi heller konsentrere oss om Kristi domstol, og det som skjer der.

Kristi domstol regnskapet over kristenlivet
Når det gjelder Kristi domstol er denne relatert til det liv, vi har levd som Kristne. Denne delen av Kristi domstol har med vår fortid å gjøre. Ikke vår fortid som syndere uten Kristus, men all den tid, kort eller lang, som ble levde i samfunn med Herren.

Det er derfor viktig å forstå, at hver dag med Jesus teller i relasjon til Kristi domstol. Vi skal få igjen det, som har skjedd ved legemet, enten godt eller ondt (dårlig). 2 Kor 5:10

Kristi domstol tar seg av og slutter regnskapet for kristenlivet – uten å straffe for feil, som ble gjort. Dette fordi alt i mitt liv er lagt inn under nåden og Guds tilgivelse i Kristus Jesus. Det vi står igjen med, etter at ilden har prøvd enhvers verk, er det virkelig, det ekte og bestående.

Kristi domstol relatert til vår evige fremtid
Kristi domstol vil også være relatert til fremtiden. For det er klart for oss alle, at vi skal fortsette å tjene kongenes Konge og herrenes Herre i all fremtid. Det betyr ikke, at Jesu menighet skal ikke tilbringe evigheten på en slag himmelsk sofa eller bare være i evigheten uten å gjøre noen ting. Skriften forteller oss, at Hans tjenere skal tjene ham (Åp. 22:3) Det nærmeste i så måte må være tjenesten i det 1000-årige fredsrike på jorden.

Etter at Kristi menighet har passert gjennom Kristi domstol, skal menigheten selv være med i dommen. Dette er dommen over nasjonene, dommen over Israel og dommen over de falne englene. (Matt 19:28, 1 Kor 6:3). Hvilken ære og hvilken nåde!

Den kommende verden
Paulus og andre taler om den kommende verden. Dette er den verden, som etterfølger denne. Igjen en henvisning til Millenniet. Hebreerbrevet sier, at det ikke var under engler, Han (Gud) la den kommende verden. (Hebr. 2:5) Kristus skal herske uinnskrenket.

Men han deler sin trone med sine. Jesu disipler var opptatt med dette, og selv om Jesus refset deres egoistiske innstilling, sa Han dem ikke imot. For Kristus vil virkelig dele sin kongemakt med sine etter den orden, Faderen bestemmer. (Matt 20:21-23)

Kristi domstol prøver alt
Kristi domstol vil berøre flere aspekter ved vårt liv som troende. Dommen innfor Kristi domstol vil ført og fremst prøve våre gjerninger, vårt byggverk av handlinger gjennom et langt eller kort kristenliv. Men ikke bare gjerningene blir prøvd gjennom ilden. Selve drivkraften til alle gjerningene vil bli prøvd: Våre motiver og beveggrunner for alt, vi har gjort, vil også bli testet opp mot den guddommelige standard.

Bare kjærligheten er å sammenligne med gull, sølv eller kostelige stener, og blir bestående og gir lønn. «Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud». 1 Kor 4:5

Jesus er dommeren
Først vil vi ta med et ord av Jesus selv ,som berører noe av tidsaspektet over dommene, som skal være.

- Og Han har gitt ham makt til å holde dom, fordi Han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette! For den time kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre Hans røst. Og de skal komme ut, – de, som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de, som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Joh 5:28-29

Først taler Jesus om alle menneskers oppstandelse og deres dom. Det er ikke slik, at bare de hellige skal oppstå og dømmes, også de, som har gjort ondt, skal oppstå og møte sin dom. Vi ser, at Han klart deler dommen i to avdelinger, oppstandelsen til livet det evige, og oppstandelsen, som leder til fordømmelse og fortapelse.

Alle de, som tror, hører med i den første kategorien og vil passere gjennom Kristi domstol og gå inn til livet, det evige.

Tidsaspektet
Når i tid vil denne domstolen åpenbare seg? Her er Bibelen helt klar. Tiden for denne domstolen vil bli på Jesu Kristi dag. Vi har før sett, at Jesu Kristi dag er dagen for Hans gjenkomst for å hente menigheten hjem til himmelen. Den dagen, Han kommer på skyene, og menigheten blir bortrykket fra jorden.

Om dette sier Paulus: - Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 1 Kor 1:8

- Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. 2 Tim 4:8.

Hvem er de, som dømmes ved Kristi domstol?
De, som stilles frem for Kristi domstol, er kun de, som har tatt imot Jesus som personlig frelse, de hellige fra alle generasjoner, både de som har sovnet inn, men er blitt oppreist fra de døde og de, som lever inntil Herren kommer. Ingen andre usalige er der.

- For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det, som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2 Kor 5:10.

- Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. Rom 14:10.

Den samme Jesus, som er vår frelser og Herre, vil også være vår rettferdige dommer. Det er tid for å gjøre opp regnskapet og få lønnen som Han har lovet sine.

- Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Åp 22:12.

Grunnlaget for dommen vil være troskapen
Det er visse kriterier, som legges til grunn, når man står innfor Kristi domstol. En av dem er troskapen mot Jesus og mot kallet i tjenesten.

- Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. 1 Kor 4:2-5.

Jesus selv taler noe om domstolen i forbindelse med lignelsen om den gode og tro tjener. Han er fullstendig klar over, at kvaliteten hos tjenerne er forskjellig, noen er gode, mens andre er både late og uforstandige.

- Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:2.1

- Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Matt 25:26.

Det synes klart her, at troskapen mot mesteren er avgjørende for lønnen. Resultatet av denne domstolen vil variere fra person til person i overensstemmelse med, hva hver og en har gjort for Herren, enten lønn eller tap av lønn.

- Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 1 Kor 3:14-15.

Hovedhensikten med Kristi domstol er frelse
La det være sagt med én gang: Ingen, som står innfor Kristi domstol, vil gå fortapt. Har man blitt bortrykket fra Jorden ved Jesu komme på skyen, er evigheten sikret. Kristi domstol har med lønnen å gjøre. Lønnen beror for en stor del på det liv og den gjerning, man har levd ut på jorden. Målet med Kristi domstol er absolutt rettferdighet og rett lønn. Noe hver troende tar med seg i det liv, som hver og en skal oppleve i den verden som kommer.

- slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Ef 5:27.