Guds rige - fra pinsedag til forløsningens dag.

Fra Ordetogisrael.no/
4. februar 2014.
Av Charles Hansen.

Med pinsedagen slik den beskrives av legen Lukas i Apostlenes Gjerninger kapittel 2, begynte en ny fase av Guds rike. Apg 11:15. Jesus var blitt forkastet som Israels konge. Luk 19:14. Han måtte helt til himmelen for å få anerkjennelse og kongemakt. Apg 2:36. Luk 19:12.

I himmelen vil Guds rikes konge befinne seg "i mange dager" ifølge profeten Hosea. Hos 3:4. Der i himmelen vil Jesus Kristus befinne seg "inntil de tider, da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn", ifølge apostelen Peter. Apg 3:21. Men fra himmelen har Jesus utøvd sin kongemakt ved å utøse Den Hellige Ånd. Apg 2:33.

Dette varslet Jesus Israels ledere om på forhånd: "Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter". Matt 21:43. Dette folket var disippelkretsen rundt Jesus. Denne disippelskaren fikk dette løftet av sin mester: "Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket". Lu. 12:32.

Ved Sinai berg ble Israel i sin tid gjort til et kongerike ved pinsetid. Salm 114:1-2. 2 Mos 19:1. På samme måte ble også menigheten på Sions berg gjort til et kongerike ved pinsetid. Åp 1:6. Apg 2:1. Det som skjedde med menigheten, uttrykkes slik av apostelen Paulus i Kolosserbrevet: "Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike". Kol 1:13. I Efeserbrevet uttrykker han det slik: "Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus". Ef 2:6.

Guds rike er altså i dag et himmelsk rike. 2 Tim. 4:18. Guds rike og Guds herlighet er nemlig nøye knyttet sammen. Om Stefanus heter det, at han "rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd". Apg 7:55. Ved å være satt med Kristus i himmelen, har de som utgjør menigheten del i Guds rike. Åp 1:9. Det innebærer at Kristus troner som den eneste hersker i menigheten. Jud v.4.

Da blir det også en guddommelig orden i Guds menighet: "De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene". Apg 2:42.

Guds rikes medarbeidere i denne tid er betrodd et guddommelig budskap, evangeliet. Evangeliet kalles for "Guds nådes evangelium", fordi det taler om å bli frigjort fra syndens makt. Apg 20:24. Men det kalles også for "evangeliet om Guds rike", fordi det taler om å komme inn under Guds makt. Apg. 8:12.

Kong Jesus gir ikke bare et budskap å gå med, men også myndighet til å formidle dette budskapet. "Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse" heter det i Apg 4:33. Og i Apg 5:12 heter det: "Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender".

Men dette var ikke bare begrenset til apostlene. For Jesus sa: "Disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet". Mark 16:17-18.

Med den nådegaveutrustning, som Herren gir, merkes det at "Guds rike består ikke i ord, men i kraft". 1 Kor 4:20. Men samtidig må det understrekes at Guds rike i denne tid er i det skjulte. Det samme sa Jesus: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere". Luk 17:20-21.

En parallell til dette er Davids kongedømme i Israel, som først var i det skjulte, før det kom i det åpenbare. 1 Sam 22:1-2. 2 Sam 2:4. 5:3. Slik er Guds rike nå i det skjulte, men en dag vil det komme i det åpenbare. Kol 3:3-4.

Så lenge Guds rike bare er et himmelsk rike, er det viktig å følge oppfordringen: "Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden". Kol 3:1-2. Men ikke alle bekjennende kristne gjør dette. Derfor er kristenheten i denne tid preget av både godt og ondt.

Dette kom fram i Jesu lignelser om "Guds rikes hemmeligheter". Luk 8:10. Disse lignelser beskriver nettopp den nåværende fase av Guds rike, der det er i det skjulte. I det skjulte dannes det noe verdifullt for Gud, "en meget verdifull perle". Matt 13:46. Det er menigheten, som skal hentes av sin eier. Joh 14:3. Men i det skjulte dannes det også en frafallen kristenhet, som er gjennomsyret av falsk lære og umoral. Matt 13:33. Og den vil bli vraket av Herren. Åp 19:2.

Forløsningens dag vil avsløre, hvem som hører Kristus til. Ef 4:30. 1 Kor 15:23. Det blir et kongelig presteskap, som hentes til himmelen, hvor menigheten har sitt borgerskap. 1 Pet 2:9. Fil 3:20-21.