Kristen Zionisme - Del I af II.

Fra Zionism-israel.com/
Af Derek White CFI, UK.
(Som pdf-fil her)

Kristen støtte til genoprettelsen af det Jødiske folk i Israels land har et solidt Bibelsk grundlag. På trods af dette, lider det under to angrebs-niveauer. Det første er ekstremismen, i hvilken Kristen støtte bliver en politisk linje, og enhver af Israels handlinger bliver set på som en Guddommelig sanktion. Der er en tilknyttet foragt for trivselen hos Palæstinensere, Arabere og andre indbyggere i landet.

Det andet resultat er fra "Erstatningsteologien", som lærer, at Kirken har erstattet Israel, så at et nationalt Israel nu ingen plads har i Guds plan for Verden. Begge disse fejl er grundlaget for oppositionen mod "Kristen Zionisme", og fastholdes i forskellige dele af Kirken. Således sagde for eksempel en resolution, vedtaget af det Anglikanske rådgivende udvalg i Singapore i 1987: "Dette råd afviser den fortolkning af den Hellige Skrift, som bekræfter det særlige sted for den nuværende stat Israel i lyset af Bibelske profetier, og finder det skadeligt for fred og retfærdighed, og til skade for Jøder, Kristne og Muslimer."

I en pjece med titlen: "Hvad er Vestlig Fundamentalistisk Kristen Zionisme", udgivet i 1988 af ”Det Mellemøstlige Råd for Kristne Kirker”, siges: "Det skal indledningsvis understreges, at Kristen Zionisme af Mellemøstlige kirker ses som et nyt kætteri og en farlig trængen ind på livet af menneskene i regionen. Faktisk understøtter det politiske dagsordener, som ofte modarbejder bestræbelserne om enhed, retfærdighed og fred og underminerer deres vidnesbyrd om evangeliet om Jesus Kristus i regionen."

Endelig sagde en pressemeddelelse fra ”British Council of Churches” dateret den 16 Marts 1990: "Vi mener, kirkerne i Storbritannien og Irland fortsat skal støtte en sand forståelse af den Israelsk/Palæstinensiske konflikt blandt sine medlemmer, for at undgå misbrug af Skriften, der fører til ukritisk støtte til den moderne stat, Israel."

 ”Kristen Zionisme"
Udtrykket "Kristen Zionisme", som relativt nyligt er blevet fremtrædende, er i én forstand uheldigt, da Zionismen i sin normale ikke-religiøse forstand hovedsageligt er en humanistisk/politisk bevægelse, som faktisk undertiden - gennem sine tidlige pionerer og ledere - afviste Guddommelig indblanding i genoprettelsen af det Jødiske folk og den nyfødte stat, Israel.

Udtrykket "Kristen Zionisme" er derfor forståeligt nok et ubibelsk misforhold af begreber i modstandernes øjne. Når dette er sagt, skal det understreges, at BIBELSK Zionisme - længselen i det Jødiske folk efter tilbagevenden til deres eget land i Eretz Israel og deres kærlighed til landet og byen Jerusalem - faktisk er en del af den Bibelske åbenbaring og erfaring hos det Jødiske folk.

Det kan siges, at Gud er den største af alle Zionister! "For Herren har udvalgt Zion, han har ønsket det som sin bolig.” (Salme 132:13), og "Herren elsker Zions porte mest af alle Jakobs boliger." (Salme 87:2). Ordet "Zion" (med henvisning til Israels land, Jerusalem, eller Israels folk) optræder faktisk 161 gange i Bibelen (heraf syv i Det Nye Testamente).

Alligevel er det mere præcist og nyttigt at tale om "Genoprettelse", et begreb, der er indført af de Pietistiske Protestanter i det 16. århundrede, eller "Genoprettelsen af Jøderne", eller ”Genoprettelsesbevægelsen" - sætninger, der blev almindeligt anvendt i det 17., 18. og 19. århundrede, hvor en forståelse af en fremtidigt Genoprettelse af det Jødiske folk i deres eget land og til deres egen Gud, i vid udstrækning blev fastholdt i Storbritannien og USA.

Hvad Kristen Zionisme ikke er
Det er ikke en tro på, at alt, hvad Israel gør i dag, er Guddommeligt, eller at deres ledere til enhver tid bærer Guddommelig autoritet udover det, der er defineret i Romerbrevet kapitel 13:1-6.

Det er ikke en afvisning af det Arabiske folk, især ikke dem, der bor i landet, Israel.

Det er ikke en tro på, at det eneste kriterium for Guddommelig bedømmelse af nationer og individer er deres holdning til og behandling af Jøderne.

Sand Kristen Zionisme, Bibelsk Zionisme eller Genoprettelse
Anerkend, at Bibelen lover en fremtidig genoprettelse af det Jødiske folk til deres land, og at deres genoprettelse som nation er en del af Guds endetids plan for Verdens forløsning.

Anerkend, at Kristne bør bede for, og inddrages i opbyggelsen og trivselen i den genfødte nation, især i lyset af fjenderne omkring landet, der søger at ødelægge det.

Anerkend, at Gud ikke automatisk støtter staten Israel’s handlinger og deres ledere, især da de fleste af deres folk lever i vantro på deres egen Gud og uden deres lovede Messias, og det føler sig heller ikke bundet til ukritisk at støtte alle politikkerne og de politiske dagsordener fra deres regering.

Anerkend, at Gud har forpligtet sig til at forsvare Israel på trods af deres ulydighed, på grund af Abrahams pagt, som siger: "Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes" 1 Mos 12,3.

Anerkend, at den fulde genoprettelse af nationen Israel vil finde sted, når de kommer til national omvendelse, råber til deres Gud og anerkender deres egen Messias. Dette er afslutningen på den genoprettelse, der er talt ved Moses og profeterne. Et resultat heraf er, at hele verden vil blive velsignet. Det er også nævnt i Det Nye Testamente som "fylden" og "antagelsen" af Israel (Rom 11:12,15).

Historien om Kristen Zionisme eller Genoprettelse i Storbritannien
Det synspunkt, at "Kristen Zionisme" eller "Genoprettelsen af det Jødiske folk" er et ”nyt kætteri", som det hævdes i MECC-pjecen, er desværre en fejl, som den følgende korte oversigt over den historiske karakter af genoprettelses-undervisningen vil vise. I 1589 blev Francis Kett brændt levende af Kirken. Hans eneste forbrydelse var hans insisteren på, at Jøderne en dag ville vende tilbage til deres land, en opfattelse, han hævdede at have fået ved at læse Bibelen.

Fremkomsten af Restorationismen tog fart med fremkomsten af Puritanernes magt i det 17. århundrede, idet hele bevægelsen hjalp meget ved offentliggørelsen af King James’ version af Bibelen i 1611. Undervisningen om genoprettelsen af Jøderne i deres land er derfor en del af Storbritanniens Protestantiske arv.

I 1649 lærte Joanna og Ebenezer Cartwright, to engelske Puritanere, der boede i Amsterdam, udfra den Engelske Bibel, at Palæstina var Jødernes fædrene hjem og målet for deres Guddommeligt lovede tilbagekomst. De bønfaldt derfor det Engelske parlament om at ophæve den love, som fordrev Jøder fra England. De skrev bl.a.:

"... med og blandt nogle fra den Izraelske race, kaldet Jøder, og med et voksende ansvar for deres tunge ramaskrig og højlydte råben mod den intolerante grumsomhed fra denne vor engelske Nation, og den udøves mod dem ved ... umenneskelige ... massakrer ... og udvisning af dem lige siden, ... men ved diskurs med dem og seriøs gennemgang af profeterne, finder både de og vi, at tidspunktet for deres kald nærmer sig ... og at den Engelske Nation, samt indbyggerne i Nederlandene, skal være de første og mest parate til at transportere Izraells sønner og døtre på deres skibe til landet, der er lovet deres forfædre, Abraham, Isak og Jakob, til en evig arv."

Jøderne blev genoptaget i England i løbet af Cromwells tid.

Blandt talrige publikationer i perioden skiller et par sig ud for deres klarhed. En af disse var af teologen Thomas Brightman (1562-1607), der kan betragtes som faderen til det Britiske koncept for Genoprettelsen af Jøderne. Hans afhandling er skrevet på latin, og den Engelske udgave blev offentliggjort i 1615. Han skrev: "Skal de vende tilbage til Jerusalem igen?" og svarede: "Der er intet, der er mere sikkert: profeterne har overalt bekræftet det og slået på det."

Sir Henry Finch (1558-1625) var gennemsyret af en viden om Bibelen samt Hebraisk. Han tjente i flere semestre som medlem af Parlamentet, og var en jurist med stor anerkendelse, hvis juridiske skrifter blev brugt som autoritative tekster og studeret i 200 år efter hans død. Hans hovedværk var "Verdens store Restoration", der blev offentliggjort i 1621.

Finch opfordrede Jøderne til at bekræfte deres krav på Det Forjættede Land. Han fortsatte med at forudsige en genoprettelse af det jordiske Herredømme for Jøderne og deres etablering af et verdensomspændende imperium! Og så ville de kristne monarker i Verden endda hylde dem! Denne vision skulle gennemføres ved en endelig omvendelse af Jøderne til Kristendommen.

Hans arbejde er fyldt med citater fra Bibelen, for eksempel: "... fra alle de steder, du er spredt til, Øst, Vest, Nord og Syd, er Hans hensigt at bringe dig hjem og at gifte dig med Ham ved tro i al evighed. I stedet for at du var øde og forladt, og sad som enke, skal du trives som i din ungdoms dage, ja, ud over din ungdom."

Charles Jerram, en gudelig studerende ved Cambridge, vandt en pris i 1795 for et essay på grundlag af det, der er indeholdt i Skriften til forventning om en fremtidig Genoprettelse af Jøderne. Jerram var en af de mest klare og kraftfulde eksponenter for dette tema. Jerram fastslog, at grundlaget, som alle Skriftens løfter om en fremtidig Jødisk Genoprettelse hviler på, var den pagt, Gud gjorde med Abraham. Løftet at give "Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana'an, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud" (1 Mos17:8)" er absolut og ubegrænset," og "Jødernes adkomst til landet, Palæstina, er umistelig".

Ved kraften fra denne pagt har Jøderne fået et "til alle tider retfærdigt krav" på dette land. "Hvis tildelingen fra den Almægtige Skaber og Opretholder af universet kan udgøre en lovlig adkomst til evig ejendom, vil Jødernes krav på Palæstina altid være rimelig og retfærdig."

De var, understregede Jerram, "gennem alle disse generationer blevet bevaret af Gud, som i overensstemmelse med pagten udtrykkeligt havde lovet ikke at forkaste dem, specielt for dette specielle formål." Jesus selv havde sagt, fortsatte han, "Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende.” (Luk 21:24), hvorfor det "er naturligt at antage, at Jerusalem i denne periode vil blive genoprettet til sine oprindelige indehavere". Og han tilføjede: "Denne udfrielse ... venter på sin fuldbyrdelse."

Disse er blot nogle få eksempler på mange kristne lærde og præsters lære i disse to århundreder.

Ud over mange skrifter i det 19. århundrede bemærker vi også praktiske skemaer til fremme for Genoprettelsen af Jøderne. Blandt disse var George Gawler (1796-1869), en engelsk kristen af stilling og ry. Oberst Gawler var en højtstående kommandant i Slaget ved Waterloo og senere guvernør i Australien. Da han vendte tilbage til England i 1841, begyndte han aktivt at tilskynde til Jødiske bosættelser i landet Israel. I 1849 ledsagede Gawler Sir Moses Montefiori på en rejse til Israel og overtalte ham til at investere i og indlede Jødiske bosættelser i landet, på trods af Jødisk Ortodoks modstand.

 I 1860 skrev han i en artikel: "Jeg burde være virkelig glad for at se en stærk bevogtning af Jøder, der etableret bosættelser med blomstrende landbrug og er klar til at beholde deres egne på Israels Bjerge imod alle aggressorerne. Jeg kan ikke ønske mig noget herligere i dette liv end at have min andel i at hjælpe dem med at gøre det."

I midten af det 19. århundrede, da det Osmanniske rige nærmede sig sin undergang, sluttede politiske magt-motiver sig til de traditionelle åndelige Kristne strømme med ikke-Jødisk interesse i de Bibelske lande. Fra da af blev kristne motiver viet til pragmatiske og politiske mål. Det var også en periode, hvor Jøderne selv dukkede op på scenen på en aktiv måde, der var ukendt i århundreder.