Messiasprofetiene.

Fra P7.no/
Uge 51 - 2009.
Af Johnn Hardang.

Messiasprofetiene handler både om Jesu første komme, men også om hans andre komme. Altså at Jesus en dag skal komme igjen. Ordet om Jesu første komme er allerede oppfylt, så de kan etterprøves. Men ordet om hans gjenkomst er ennå ikke oppfylt...

Bibelen er til å stole på. Bibelordet er et troverdig ord. Dette gjelder alle deler av Bibelen og det gjelder alt det Bibelen uttaler seg om.

I forrige artikkel skrev jeg litt om det profetiske ord i Bibelen, altså om noe av det som gjør Bibelen helt annerledes enn andre hellige bøker: Gud varsler på forhånd at konkrete ting skal skje, i nær eller fjern framtid. Når så tiden var inne, viste det seg å gå nøyaktig slik Gud hadde sagt. Dette bekrefter Bibelens troverdighet.

Et område vi skal være spesielt oppmerksom på, er det vi kaller Messiasprofetiene i Bibelen. Med dette mener vi alt det Bibelen på forhånd hadde sagt skulle skje, om den frelseren Gud hadde lovet å sende til verden. Her hadde Bibelen, ned til minste detalj, beskrevet hva som ville skje: Tid og sted. Konkrete hendelser i hans liv. Og ikke minst: Budskapet om hans død og oppstandelse.

I dag vil jeg gi deg en liten oversikt over noe av det Gud hadde varslet skulle skje med Messias. Og så kan du selv tenke etter: Gikk det som Gud hadde sagt?

Du må gjerne slå opp de aktuelle bibelstedene, og på den måten gjøre deg enda bedre kjent med Messiasprofetiene i Bibelen.

Profetiene finner vi altså i Det Gamle Testamente, mens oppfyllelsen er noe vi leser om i Det Nye Testamente:

1. Han skulle bli født i Betlehem. Mika 5,1
2. Han skulle bli født av en jomfru. Jes 7,14
3. Han skulle bli født til fastsatt tid. Dan 9,25
4. Han skulle bli tatt med til Egypt. Hos 11,1
5. Han skulle virke i Galilea. Jes 9,1-2
6. Han skulle forkastes av sine egne. Salme 69,9
7. Han skulle ri inn i Jerusalem på et esel. Sak 9,9
8. Han skulle sviktes av en venn. Salme 41,10
9. Han skulle sviktes for 30 sølvpenger. Sak 11,12-13
10. Han skulle bli slått og spyttet på. Jes 50,6
11. Han skulle behandles som en forbryter. Jes 53,12
12. Han skulle lide og dø i stedet for andre. Jes 53,4-12
13. Hender og føtter skulle gjennombores. Salme 22,17
14. Hans klær skulle kastes lodd om. Salme 22,19
15. Han ba for sine fiender. Jes 53,12
16. Han ropte i gudsforlatthet. Salme 22,2
17. Han skulle legges i en rik manns grav. Jes 53,9
18. Han skulle stå opp fra de døde. Salme 16,10
19. Han skulle tas opp til himmelen. Salme 68,19
20. Han skulle ta plass ved Guds høyre hånd. Salme 110,1

Dette var en ganske lang liste, men representerer likevel bare en brøkdel av alt det Gud hadde sagt skulle skje. Men gikk det som Gud hadde sagt? Svaret er ja. Og det til minste detalj.

Messiasprofetiene handler både om Jesu første komme, men også om hans andre komme. Altså at Jesus en dag skal komme igjen.

Ordet om Jesu første komme er allerede oppfylt, så de kan etterprøves. Men ordet om hans gjenkomst er ennå ikke oppfylt, så de kan ikke etterprøves. Men vær ganske trygg: Også her vil det gå som Gud har sagt. Vi vet at han kommer, men bare ikke når det skjer…

TIL ETTERTANKE:
"Til evig tid, Herre, står ditt Ord fast i himmelen!" Salme 119,89.
----------------------------------------------
Bringes med venlig tilladelse fra P7