Likhetene mellom Antikrist og Mahdi - del I af III.

Fra Verdidebatt.no
27. november 2014.
Av David Lindhjem.

Helt først må jeg understreke, at innleggets hensikt ikke er å fyre opp under frykt og hat mot Muslimer eller å hisse til religionskrig, slik enkelte på Verdidebatt har anklaget meg for.

Min hensikten er å sette fokus på, hva Bibelen sier om Endetiden, og hvordan Islam passer inn i de tallrike beskrivelsene, som Skriften gir. Innlegget er ment som et vekterrop for å spre kunnskap om, hvordan Menighetens og Islams fremtid er knyttet sammen på en guddommelig måte.

Minner om, hva Jesus sa: "Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige." (Matt 5:43-45)

Ved en studie av Islamsk Endetids-tro kan det dokumenteres, at Islams ventede frelser, Mahdi/12 Imam, har klare likhetstrekk med Bibelens Antikrist. Både Sunnier og Sjiaer venter på denne Messias-figuren, derfor er det en universell forventning om Mahdis komme i den Muslimske verden.

Det gjelder likevel ikke alle, det er teologiske forskjeller innen Islam akkurat som i Kristendommen. Akkurat som Kristne venter på Jesus komme, så venter Islam på sin "ventede frelser". Men hvem er egentlig denne "ventede Mahdi", og hva er det, han skal gjøre, som gir Muslimer så stor forventning?

På samme måte som Kristne venter på, at Jesus skal komme igjen for å oppfylle løftene til sitt folk, venter Muslimer på, at Mahdi skal oppfylle løftene til dem. Både Jøder og Kristne har en sentral plass i det Islamske Endetids-bilde, det er derfor vigtig, at Kristne forstår, hva Islamske tradisjoner sier om, hva de skal gjøre med oss i Endetiden, og om hva, som skal skje, når deres Mahdi og dommedag kommer.

Fellestrekkene mellom Antikrist og Mahdi, som jeg har tatt med i denne analysen, dokumenterer:

- Begge blir mektige politiske, militære og religiøse verdensledere.
- Begge forfølger spesielt Jøder og Kristne.
- Begge invaderer Israel og setter opp sin trone på Tempelhøyden og påtvinger Verden sine egne tider og lover.
- Begge sender store hærer øst for Irak for å erobre Jerusalem.
- Begge vil inngå en syv-årig fredsavtale med Israel.
- Begge blir identifisert gjennom avsnitte om rytteren på den hvite hesten.
- Begge halshugger folk.

Begge blir mektige politiske, militære og religiøse verdensledere:
Bibelen beskriver, at Antikrist vil bli diktator uten sidestykke i historien for et religiøst og politisk alt i ett system rett før, Jesus kommer tilbake:

"...All verden undret seg over dyret (riket til Antikrist) og fulgte det. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?... Dyret (riket) fikk en munn (Antikrist) som talte store og spottende ord...og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner." (Åp13:3-7)

"Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike(riket til Antikrist) på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge( Antikrist), som er forskjellig fra de andre". (Dan 7:23-24)

Islams Messias blir også beskrevet som den mektigste diktatoren i historien, før dommedag kommer. I følge Islamsk tradisjon vil Mahdi bli en fremtidig Muslimsk hersker, som ikke bare vil herske over den Islamske verden, men også over den ikke-Muslimske verden:

"Mahdi vil opprette rett og rettferdighet i Verden og vil utrydde ondskap og korrupsjon. Han vil slåss mot Muslimenes fiender og være seierrik." (Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies)

"Han (Mahdi) vil komme tilsyne på den forutbestemte dag, og han vil slåss mot de onde kreftene, lede en verdensrevolusjon og sette opp en ny verdensorden, basert på rett, rettferdighet og dyd … til slutt vil de rettferdige ta styringen av Verden i sine hender, og Islam vil seire over alle religioner." (Al-Sadr og Mutahhari, The Awaited Savior)

Begge forfølger spesielt Jøder og Kristne:
Bibelen er veldig tydelig på, at Antikrist vil forfølge Guds folk: "Det (dyret = riket til Antikrist) fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem,... Den som har ører, hør! Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd." (Åp 13:7 og 10)

I følge Islamske tradisjoner vil Mahdi lede en revolusjon, som vil innstifte en "ny Verdensorden", basert på religionen Islam. Islam blir da den eneste tillatte religionen.

I Koranen forteller Profeten Muhammed i det syvende århundre, at Jøder og Kristne ikke lenger er Guds utvalgte folk. Muhammed erklærer, at Allah har utvalgt ham til å beskytte den ekte og sanne religionen Islam.

De endelige åpenbaringene i Koranen befaler Muslimer å ødelegge andre religioner, som ikke underkastet seg Allah, og angripe spesifikk Jøder og Kristne. Denne strategien var ikke noe, som bare gjaldt på Muhammeds tid, hellig krig med sverd var i all hovedsak den måten, Islam erobret hele Midtøsten og nord-Afrika i løpet av 100år.

Og i følge profeten skal denne strategien brukes, til hele Verden er underlagt Allah, det blir bekreftet bl.a. i Sure 8:39: "Og kjemp mot dem inntil det ikke lenger er Fitna (vantro) Og all religion tilregnes Allah. Men om de gir seg, så ser Allah visselig det de gjør."

Det er derfor veldig interessant å studere, hva Islam sier om Mahdis spesielle kall til å omvende Kristne og Jøder til Islam. Omvendelse av Kristne og Jøder vil være Mahdis fremste evangeliske fremstøt.

Et sitatet fra Ayatollah Amini setter ord på visjonen: "Mahdi vil tilby Islams religion til Jødene og de Kristne, hvis de godtar den, vil de bli spart, hvis ikke vil de bli drept." (Amini, Al-Imam Al-Mahdi.) Så når Mahdi kommer, vil en nedslakting av Jøder og Kristne, som ikke konverterer til Islam, bli utført ifølge Ayatollahen.

Islams forfølgelse av Kristne i dag
Når vi ser på dagens situasjonen i den Muslimske verden, så er det et unektelig faktum, at Kristne blir forfulgt og utryddet flere steder. Årets oversikten fra Åpne Dører dokumenterer og bekrefter Islams ekstreme forfølgelse av Kristne, hvor 12 av 13 land med mest forfølgelse regnes som Muslimske.

Og vi kan allerede slå fast, at neste års oversikt over forfulgte Kristne vil bli mye verre i den Muslimske verden.

Det Islamske Jødehatet
Årets oversikt fra "Anti Defamation League" sin spørreundersøkelse om Jødehat viser, at Antisemittismen er voksende i hele Verden, men at den er klart størst i den Muslimske verden.

I USA er 8% av befolkningen Antisemittisk, mens i Midtøsten og Nord Afrika er 74% av befolkningen Antisemittisk (93% i de Palestinske områdene). Hvorfor det er slik, forstår en bedre ved å studere Islams hellig tekster.

Islam bygger sin ideologi og lære på de tre Islamske skriftene: Koran, Hadit og Sunna. Den amerikansk forskeren, Bill Warner, har studert skriftene systematisk og kommet frem til, at 9,6% av innholdet er Antisemittisk.

Til sammenligning så har han gjort det samme med Hitlers bok "Mein Kampf", og kom frem til 7% av innholdet Antisemittisk. Hitlers bok er faktisk en bestselger i mange Muslimske land, men det, som virkelig er talende, er, at Islams hellige tekster er mer Antisemittisk en boka til Hitler.

Her noen eksempler fra Koranen: "Du vil sikkert finne, at Jøder og de, som er Al-Mushikrun (de som ikke tror på Allahs enhet), er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende (Muslimene)." (Sure 5:82)

Koranen forteller, at Jødene er Islams verste fiende, og Muhammed forbannet Jødene, fordi de ikke konverterte til Islam, og at Allah forvandlet Jøder om til aper og griser:

"Skal jeg fortelle om en gjengjeldelse verre enn som så fra Allah? Det gjelder dem (Jøder), som var under Allahs forbannelse og mishag, som Han gjorde til aper og svin…." (Sure 5:60)

Vi ser, at det giftige Jødehatet kommer fra den Islamske guden Allah, og hatet ble omsatt til handling,

Profeten Muhammed sa følgende: "Å dere som Skriftene er gitt til (Jøder og Kristne)! Tro det, vi har åpenbart, som bekrefter det, som dere har, før vi stryker ut ansikter (dvs. å skjære av nese, munn og øyne) og legger dem på ryggen, eller forbanner dem, som forbrøt seg mot Sabbaten. Og Allahs befaling blir alltid utført." (Sure 4:47)

Koranen bekrefter ,at fiendskapet mot Jødene varer frem til dommedag ved tidens ende: "Og Vi (Allah) har satt fiendskap og hat mellom dem (Jødene) til oppstandelsens dag." (Sure 5:64)

Og i følge profeten Muhammed så kommer ikke oppstandelsens-dag, før Muslimene har gjort følgende: "Profeten sa … den siste time vil ikke komme, uten at Muslimene vil kjempe mot Jødene, og Muslimene vil drepe dem, til Jødene gjemmer seg bak en stein eller et tre, og steine eller treet vil si: Muslim, eller Allahs tjener, det er en Jøde bak meg, kom og drep ham."(Sahih Muslim, Bok 041, nummer 6985.)

Kampen mot Jøder og Kristne skal som sagt foregå frem til den siste dag, som er oppstandelsens dag.Til avslutning av deI vil jeg ja ta med Jesu advarsel om Endetidens martyrer. Jesus advart om, at i Endetiden vil de, som dreper Kristne, faktisk tro, at de gjør Gud en tjeneste:

”Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg.” (Joh16:2-3)

Islam har en direkte fornektelse av både Faderen og Sønnen i sin lære, og vi ser i dag, at radikale Islamister ærer sin gud Allah, når de dreper Kristne. Dette bekrefter, at de handler nøyaktig slik, Jesus advarte om.