Jesus er Klippen – ikke Peter!

Var Peter i Roma noen gang?

Fra Kommentar-avisa.no/
Gæstekommentar 25. marts 2013.
Af Jan Pedersen.

I flere uker har avisene vært rikelig forsynt med pavestoff. Det gjelder også våre to større kristelige aviser, Dagen og Vårt Land. Rent nyhetsmessig forstår jeg dette, fordi en pave er overhode for 1,2 milliarder mennesker. Men teologisk?

Jeg har i denne tiden ikke sett et eneste skriftlig innslag om sannhetsinnholdet i at paven i Roma skal ha vært biskop i Roma i oldkirken! Og ei heller noen historisk begrunnelse fra oldkirkens tid om at alle Roms paver er den kristne kirkes far ( Papa og hyrde).

Og enda mer viktig: Var Peter den klippe som katolikkene regner ham for å være, ut fra Matteus 16.18-20?

Kanskje de to kristelige avisene nå burde få en utgreiing om dette fra en kirkehistoriker og en NT-ekspert fra vårt evangelisk-lutherske ståsted. Litt balanse i lærespørsmål bør vi kunne vente oss fra de kristelige mediene.

Slik jeg har lært det i mine studier, er det feiltolkning at mennesket Simon kalt Peter eller Kafas er noen klippe. Det er Jesus som er selve klippen.

Da Simon bekjente hvem Jesus er, fikk han en enestående plass, da han sa: "Du er Kristus, Sønn av den levende Gud". Det er denne klippen, denne bekjennelsen til Jesus som aldri skal forgå, fordi ingen makter, selv ikke dødsrikets porter skal få den i sin vold. Selv sa Peter det slik: (2. Pet. 2,4) Kristus er "den levende sten". Han sikrer for kirken. Da blir den bekjennende Jesus-kirken den urokkelige klippe, og ikke mennesket Simon.

Ser vi på Matt. 16.18 på gresk, så får vi det kanskje mer klart: "Du er Peter (Petros)-og på denne klippe (petra)- vil jeg bygge min kirke. Petros er hankjønn, petra er hunkjønn. Det Jesus sa var at han ville bygge kirken på "Petra"( på hunkjønnsformen og ikke hankjønnsformen).

Hva betyr det? Jesus sa at kirken IKKE SKULLE BYGGES PÅ PETER, MEN PÅ PETRA!

Petra finnes 4 ganger i NT:

1. Matt.16.18: " Du er Petros ( Peter); og på denne klippe(petra) vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den".

2. Matt. 27,60: "…og la det i en ny grav, som var hogd ut til ham selv i bergveggen (petra). Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk bort".

3. 1. Kor. 10,4: …"og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe (petras) som fulgte dem; denne klippen (petra) var Kristus".

4. 1. Pet. 2,8: Når han snakker om Jesus sier han: "ja, en snublestein og en klippe (petra) til fall. Fordi de ikke tror Ordet, snubler de, -det var de bestemt til".

Petra viser til en stor ubevegelig masse av stein, ja, selv Peter viser til Jesus selv som petra (klippe). Petros (Peter) betyr en stein som er flyttbar og ustabil! Det var ikke dette kirken skulle bygges på, en ustabil petros, men på klippen Jesus. Han er petra, klippen. Her skulle kirken bygges! Petra, klippen, er bare brukt om Gud, ikke om noe menneske. Altså: ut fra Guds Ord er den klippen Jesus referer til, ham selv og IKKE Peter.

Så har den romersk katolske kirke forsøkt å omgå den greske tekst (som er brukt), med hva Petros heter på arameisk. Det er Kefas = Peter. Det er bare en stor språklig hake ved dette: teksten forekommer ikke på arameisk.

Konklusjon:
Den eneste grunnvoll kirken har er bare Jesus Kristus. Han er sannhets klippe, og derfor trenger vi ingen Peter. Vi kan ikke og skal ikke se på noen annen grunnvoll eller kilde enn det kirken er grunnlagt på: Jesus alene. 1. Kor. 3,11 slår det ettertrykkelig fast: "Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus".

Og da er vi over i problemområde nr. 2: Var Peter noen gang i Roma?

En ting er hva den romersk katolske kirke sier, noe annet er de historiske kilders troverdighet.

Den Romersk katolske kirke mener at Peter var den første biskopen i Roma og derved den første paven. Sagntradisjonene sier at han skulle ha vært biskop der i 25 år, at han skulle lidd martyrdøden under Nero i år 64. Det er apokryfe skrifter som er hovedkildene til sagntradisjonene.

Hva sier Den Hellige Skrift om Peter?

1. At Peter ikke kunne ha vært i Roma etter tradisjonen. For: i år 44 var han på apostelmøtet i Jerusalem. Han var i Antiokia i år 54. Her ble han kraftig satt på plass av Paulus (Gal. 2.11). Han er ikke nevnt i Romerbrevet (år 58) der Paulus hilser 25 navngitte personer (men her er ingen Peter!)

2. Og det viktigste: Peter var "jødenes apostel". Mens Paulus var "hedningenes (og derved romernes) apostel".

Peter har etter all sannsynlighet aldri vært i Roma!

Dette og mye mer burde Dagen og Vårt Land fått orden på i disse pavetider!

Så slipp våre evangelisk-lutherske teologer til, slik at vi får en oppklaring. Nå har den katolske kirke fått mer enn nok omtale!