Har Gud oppfylt, omgjort eller annullert løftene til Israel? - del 2.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
5. august-2015.
Av David Lindhjem.

I del 1 så vi, at Abrahams-pakten er evig og ensidig fra Gud sin side. Uansett hva Israel som nasjon gjør eller ikke gjør, så vil Herren sørge for, at de en dag blir frelst og får bo i sann trygghet i hele landet, som Han har gitt dem.

Abrahams-pakten er utgangspunktet for Guds store frelsesplan og legger fundamentet for alle Messias profetiene om, at Jesus en dag skal knuse Israels fiender og gjenreise Davids rike. Selve landløftet er bokstavelig og har ikke på noe vis blitt oppfylt i Jesus, men det skal en dag bokstavelig talt oppfylles gjennom Jesus.

Jesus forutsier, at Israel en dag skal ønske Ham velkommen
Rett før, Jesus gir sitt liv på Korset for å frelse Verden,refser Han de skriftlærde og Fariseerne. Han gråter og profeterer om det, som skal skje: "Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by." (Mat 23:34)

Jesu ord gikk i oppfyllese, Han ble selv korsfestet, og de første Messianske Jødene ble forfulgt av andre Jøder. Jesus fortsatte å refse Israel: "Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde!" (Mat 23:37-38)

Jesus varsler sin egen korsfestelse og død, og at huset til Jødene, dvs Templet, skal ødelegges. Profetiene ble oppfylt, Han døde og sto opp igjen, og kort tid etter steg han opp til Himmelen og forlot denne Verden. Og drøye 30 år senere oppfylles den andre delen av profetien, Templet ble ødelagt og lagt i ruiner av Romerne i år 70. Ca 60 år etter ble Israel som nasjon utslettet og spredd utover hele Verden.

Når Jesus forutsa, at Han skulle forlate Israel, og at Templet skulle ødelegges, profeterte Han også om sin gjenkomst. Jesus forutsa, hva som skal skje, når Han kommer tilbake til Jerusalem: "For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ”Velsignet er han som kommer i Herrens navn!” (Mat 23:39)

Jesus profeterer og gjør det klart, at nasjonen Israel en dag vil ta imot ham som Messias. Erstatningsteologer vil påstå, at denne profetien ble oppfylt på palmesøndag, da Jesus red inn i Jerusalem og ble hyllet som konge. Men denne teorien stemmer rett og slett ikke overens med det, Jesus faktisk sier. De overser kronologien på hendelsesforløpet.

Ut i fra det, Jesu sier, så måtte Israel tilbake til landet slik de er i dag, fordi hendelsene skal skje i en bestemt rekkefølge:

1. Først skulle Jesus forlate Israel: Huset deres blir forlatt...
2. Så skulle Huset dvs Templet ødelegges: Huset deres blir forlatt og legges øde!

Disse to hendelsene skulle skje før den tredje og siste, som er:
3. Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ”Velsignet er han som kommer i Herrens navn!"

Vi vet, at Jesus forlot Verden, og at Israel ble oppløst som nasjon kort tid etter, Templet ble ødelagt, men Jesus sa, at Israel skal se Ham igjen etter dette var skjedd, og at de da vil ønske ham velkommen. Derfor er Israel tilbake på kartet etter å ha levde i eksil i ca. 2000 år, de er gjenopprettet for at de skal ta imot Jesus, når Han kommer tilbake.

Og faktum er, at Jesus sa følgende, da Han red inn i Jerusalem å ble hyllet som konge palmesøndag: "Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg." (Luk 19:41-44)

Derfor var det ikke velkomsten på Palmesøndag, som Jesus henviste til, det var bare en skygge av den endelig oppfyllelsen. Dagen kommer ved hedningenes siste angrep på Jerusalem: "Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne…." (Zak 12:2-3)

"Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. " (Zak 12:9-10)

Ved Jesus første komme kom Han som Verdens offerlam, men ved sin gjenkomst i endens tid kommer Han som løven av Juda. Da skal Israel forstå og erkjenne, at Han, som de korsfestet, virkelig er Messias!

Jerusalem har vært angrepet og ødelagt en rekke ganger opp gjennom historien, men Jeremias understreker, at fra den dagen Jerusalem bygges opp for Messias, skal Jerusalem aldri ødelegges igjen: "Se, dager skal komme, sier Herren, da byen (Jerusalem) skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses." (Jeremias 31:38-40)

Israels forkastelse av Messias er midlertidig
Men hvorfor forkastet Israel Jesus som Messias, når han kom første gang? Profeten Esajas forutsa Jesus død ca. 700 år før, det skjedde, og forklarer hvorfor: ”Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham (Jesus). Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid (Jesu tid) tenkte på at han ble utryddet av de levendes land (Israel) fordi mitt folks (jødenes) lovbrudd rammet ham?" (Esaj 53:6-8)

Ja hvem tenkte på det da? Men vi ser jo dette klart i dag. Israel ble utvalgt til å føde Jesus til verden, og Gud visste, at Israel ville ta livet av Ham. Avsnittet forteller videre at: "Det var Herrens vilje å knuse ham (Jesus). Han (Faderen) slo ham med sykdom. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.” (Essaj 53:10)

Det var Faderens vilje, at Hans enbårne sønn skulle gi sitt liv som løsepenge og på den måte gjøre opp for hele Verdens synderegister. Apostelen Paulus forklarer i klar tekst, hvorfor Israel forkastet Messias: "Så spør jeg: Snublet de (Israel) for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene,.." (Rom 11:11)

Fordi Israel forkastet Jesus som Messias, kom frelsen til oss hedninger, men Herren er ikke ferdig med Israel som nasjon. Før Herren igjen tar seg av Israel og oppfyller sine løfter til dem, skal frelste hedninger komme inn i fult tall:

Simeon har forklart, hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet: "Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette kjent fra evighet av." (ApG 15:14-18)

Mange hedninge-kristne på Paulus tid var hovmodige mot Jødene,. Derfor advarte han dem om å tro, at Gud var ferdig med dem: "Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene... Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall." (Rom 1:13. og 24-25)

Paulus advarer altså hedningene om å tro,at de er noe bedre enn Israel,og om at de har tatt deres plass. Han sier, pss deg din hedning, Gud står de stolte imot, dere er frelst av nåde og ikke fordi dere er noe bedre en Israel. Løftene om, at Israel skal ta imot Jesus som sin Messias står fast, men først skal tallet på frelste hedninger komme inn i det antallet, som Gud har bestemt. "På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Rom 11:28-29)

Paulus underviser om, hva som kan skje med Kristne, som har hovmoding holdningen mot Israel:

"Noen av greinene (Israel) er nå brukket av, og du (hedninge kristen) som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.»

"Ja vel, men det var deres vantro, som gjorde, at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! Sparte Han ikke de naturlige greinene, skal Han heller ikke spare deg. Så ser du. at Gud er både god og streng – streng mot dem, som er falt, men god mot deg, dersom du holder fast på Hans godhet. Ellers blir også du hugget av."

"Men også de andre skal bli podet inn. dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?" (Rom 11:17-24)

Paradokset er, at store deler av kirken aldri har tatt Paulus sin advarsel alvorlig. Den falske teologien om, at Israel er ferdig i frelseshistorien har ridd kirken i 1800 år og har vært roten til Jødehat som kommer fra Kristne. Den falske blods anklagen, som går ut på, at Jødene, som folk tok livet av Jesus, har opp gjennom historien legitimert et kollektivt hat og forfølgelse av Jøder.

Hedningene er skyldige i Jesus død
Apostelen Peter holdt en tale i Tempelet, hvor han sa følgende til en gruppe Israelitter: "Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut." (ApG 3:17 og 19)

Profetene hadde forutsagt, at Israel ville snuble og korsfeste Messias, men Israel er ikke noe mer skyldig i Jesus død en det, vi er, for hvis ikke du og jeg innser, at Jesus tok straffen like mye for vår synd, så blir vi ikke frelst. Hedningene er like mye skyldig i Jesus død, som det Israel er, for det var slik, at Gud GAV sin sønn som løsepenge, da Han betalte for våre synder.

Og Jesus sa følgende til dem, som tok livet av Ham: Tilgi dem Far, for de vet ikke, hva de gjør. Og så var det faktisk hedninger (Romerske soldater), som utførte selve torturen og korsfestelsen, og ikke Jøder. Derfor er hedninger og Jøder like mye skyldige i Jesu død: "Gud lukket alle (Jøder og hedninger) inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle." (Rom 11:32)

Verdens forløsning skjer gjennom Israels gjenopprettelse
Peter bekrefter så, hva som skjer den dagen, Israel vender om å tar imot Jesus som Messias: "Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus (snakker til Israel). Men Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn." (ApG 3:20-21)

Så vi ser, at Jesu gjenkomst står i klar sammenheng med tiden, da Israel vender om. Gud skal sende Jesus til Israel for å oppfylle løftene. enten vi liker det eller ikke. Konklusjonen er, at Verdens gjenopprettelse skjer den dagen, Jesus kommer tilbake til Jerusalem, og da vil Israel som nasjon bli frelst, og så vil de andre nasjonene komme etter.

Det var Israel, som fødte Jesus og menigheten inn i denne verden, og det er også Israel, som vil føde frem Jesus gjenkomst, Verdens gjenfødelse og det Messianske riket på jorda. Når riket for Israel blir opprette, skal Jøden Jesus styre Verden gjennom sitt rike fra Jerusalem.

Da blir alle løftene til Israel oppfylt! Det ikke bare løftene til Jødene, som da oppfylles, men også løftene til oss hedninger. Da skal alle, både Jøder og hedninger, de som tok imot troen på Evangeliet, sitte sammen med Jesus på tronen i Jerusalem:

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone." (Åp 3:20-21)