Lærer Koranen had?

Fra Frontpagemag.com/
18. september 2013.
Af Robert Spencer.

11. september 2013 postede en offentlig Informationsfunktionær fra Palm Beach County i Florida, John Jamason, en besked på sin personlige Facebookside: "Glem det aldrig. Der findes ikke radikal Islam. Hele Islam er radikal. Der kan være Muslimer, der ikke praktiserer deres religion ligesom andre. Men Koranen er en bog, der prædiker had."

”Counsil on American-Islamic Relations”, der har forbindelse til Hamas (CAIR), klagede straks, og krævede, at amtet gav dem alt, hvad Jamason havde skrevet i den forløbne måned fra en computer i amtet. Amtets Administrator, Bob Weisman, forsikrede CAIR, at Jamason ikke havde skrevet den famøse Facebook-besked fra en computer i amtet, og erklærede, at embedsmændene i amtet afgjorde, om han skulle irettesættes.

Kontroversen blev efterladt uden undersøgelse af, om det, Jamason sagde, var sandt. I lyset af Koranens lære om Jihad og undertvingelse af ikke-Muslimer, har han helt sikkert haft ret i, at "der ikke findes radikal Islam", og at "hele Islam er radikal," for der er ingen traditionel sekt i Islam eller nogen Islamisk retsvidenskabelig skole, der ikke lærer, at det Muslimske samfund skal føre krig mod de vantro og tvinge dem ind under sit herredømme.

Jamason havde også ret med hensyn til, at "der kan være Muslimer, der ikke praktiserer deres religion, ligesom andre." Faktisk er der mange mennesker, som identificerer sig som Muslimer, men ikke har nogen interesse i at føre Jihad mod de vantro. De foretrækker at beholde deres job og tage sig fredeligt af deres familier på samme måde, som der er millioner af mennesker, der identificerer sig selv som troende i andre religioner, men ikke er særligt optaget af, at udleve al lære i den religion, de identificere sig med.

Det, CAIR var mest rasende over, var imidlertid ikke dette, men derimod Jamasons påstand om, at Koranen lærer had. De kom imidlertid ikke med noget bevis for det modsatte.

Så lærer den had?

Koranen lærer, at Muslimer skal bekæmpe og dræbe de vantro, "uanset, hvor de støder på dem" indtil "religionen er Allahs," dvs. Islamiske love styrer alle samfund (2:190-193). De skal bekæmpe vantro, "indtil der ikke er nogen fitnah (nogen, der skaber problemer), og indtil al religion er for Allah" (8:39). Muslimerne skal bekæmpe de vantro. Ved at "berede for dem, hvad vi kan med magt og krigsmaskineri. Vi kan skræmme Allah’s fjender, dine fjender og andre, som du ikke kender, men om hvem, Allah ved" (8:60).

Allah siger til Muhammed, at han skal "bekæmpe de vantro og hyklerne og være barsk overfor dem. Deres tilflugt er helvede, og elendig er destinationen" (9:73). Tilhængere af Muhammed bør efterligne ham i dette: "O du, som tror, bekæmp de vantro, som er i nærheden af dig, og lad dem finde din hårdhed" (9:123).

For "Muhammed er Allah’s Budbringer; og de, der er med ham, er slagkraftige imod de vantro, men barmhjertige indbyrdes" (48:29).

Muslimer bør ikke være venner med ikke-Muslimer, medmindre det er, som vi har set det, for at bedrage dem til at redde sig selv fra fare: "Lad ikke de troende alliere sig med vantro, men med troende. De, der ikke gør det, har ikke noget med Allah at gøre, undtagen når de tager forholdsregler imod de vantro med fornuft" (3:28).

Allah siger, at han vil "indstøbe terror i hjerterne hos dem, der ikke tror" (3:151). Han fortæller sin profet: "[Husk] da din Herre vækkede englene," Jeg er med dig, så styrk dem, der tror. Jeg vil indstøbe terror i hjerterne hos de vantro, så ram dem på halsen, og ram dem på hver fingerspids.

"Blandt "dem, der er vantro", er de Kristne, der har gjort sig selv til vantro ved at tilbede Kristus som Gud: "De, der siger 'Allah er Messias, søn af Maria', er bestemt vantro." (5:17; 5:72). Ved at tilbede Kristus har de knyttet en partner til Allah, og bliver dermed polyteister, og "polyteister er urene" (9:28).

Både Jøderne og de Kristne har tilskrevet Allah en søn, for hvilket Allah vil ødelægge dem: "Jøderne siger, Ezra er søn af Allah; og de Kristne siger, "Messias er søn af Allah." Det er deres munds tale; de efterligner dem, der var vantro [før dem]. Må Allah ødelægge dem; hvor er de dog blevet ført bag lyset?" (9:30).

De vigtigste blandt dem er Jøderne. Den hellige Muslimske bog har også gjort gældende, at Allah omdannede ulydige Jøder til "foragtede aber" (2:65; 7:166) og "aber og svin" (5:60). Den siger, at de er forbandede, fordi de har afvist Koranen, som de burde have anerkendt, da den bekræfter deres egne skrifter: "Og da der kom en Bog til dem fra Allah, der bekræftede, at de, der var sammen med dem - selv før vi brugte at bede om sejr over dem, der er vantro – men da der kom én til dem, som anerkendte dem, troede de ikke på den; så forbandelse fra Allah vil være over de vantro"(2:89).

Koranen siger, at skønt Muslimerne er "det bedste folkeslag, der er frembragt for menneskeheden (f.eks.)", er Bogens Folk (primært Jøder og Kristne) for det meste "trodsigt ulydige" (3:110). Jøderne "har været sat under ydmygelse [af Allah], uanset hvor man har ramt dem, bortset fra en pagt fra Allah og et reb fra Muslimerne" – det vil sige, bortset fra dem, der har accepteret Islam eller underkastet sig Muslimske regler.

"Og de har pådraget sig Allah’s vrede, og er blevet sat under håbløshed. Det er fordi, de ikke troede på versene fra Allah, men dræbte profeterne uden ret. Det er fordi, de ikke adlød, men [sædvanligvis] overtrådte"(3:112). De dræbte profeterne, fordi de hadede deres budskab: "Når der kom en budbringer til dem med det, deres sjæle ikke ønskede, fornægtede de en del [af budbringerne] af dem, og en anden del dræbte de" (5:70).

Ikke blot har de ikke troet på åbenbaringer fra Allah og dræbt profeterne, men de vover endda at håne Allah selv: «Og Jøderne siger, «Allah’s hånd er lænket.» Lænket er deres hænder, og forbandet er de på grund af det, de siger." De "stræber i hele landet og forårsager korruption, og Allah kan ikke lide de korrumperede" (5:64).

Allah gav mad-lovene til Jøderne på grund af deres "forseelser", og "for at forhindre Allah’s vej for mange [mennesker]" (4:160). Han har dermed "tilbagebetalt dem for deres uretfærdighed" (6:146). Nogle Jøder "lytter begærligt til løgne", der "drejer ordene bort fra korrekt sprogbrug." Disse er "dem, hvis hjerter Allah ikke agter at rense," og de vil blive straffet, ikke bare i helvede, men også i dette liv: "I denne verden er der skændsel til dem, og i det hinsidige er der en stor straf" (5:41).

Jøderne tør benægte de guddommelige åbenbaringer, og hævder, at "Allah ikke afdækkede noget for et menneske," hvilket Muhammed bliver bedt om at svare på. "Hvem afdækkede det Skrift, som Moses bragte som lys og vejledning til mennesker? I [Jøder] gør det på skrevne sider, afdækker noget af det, og skjuler meget "(6:91).

I lyset af alt dette, er det forståeligt, at Muslimer ikke bør komme tæt på sådanne mennesker: "O du, der tror, tag ikke Jøder og Kristne som allierede. De er [i virkeligheden] hinandens allierede. Og hvem som helst, der er deres allierede blandt jer – er faktisk én af dem. Allah vejleder faktisk ikke de mennesker, der gør noget galt"(5:51). Hvad mere er, Jøderne er "de skrappeste mennesker i hadet til de troende" (5:82).

Da Muslimerne er "de bedste mennesker" (3:110), "vil de vantro blandt De Hellige Skrifters Folk og polyteisterne blive brændt i helvede, og blive der for evigt. De er de værste skabninger" (98:6). De er "som dyr" (7:179). "Ja, de, der er vantro, er i Allah's øjne de værste af alle levende væsener, og de vil aldrig tro" (8:55).

Men da John Jamason kaldte Koranen "en bog, der prædiker had", var det i CAIR’s øjne ham, der prædikede had, og ikke Islams hellige bog. Hykleriet i deres chikane af Jamason var indlysende, men kun for dem, der kendte Koranen godt og ærligt nok til ikke at godtage naturen i indholdet.

Det var en lille gruppe, der ikke omfattede embedsmænd fra Palm Beach County, der kun – som så mange andre embedsmænd af alle slags i USA og andre steder i den zigzaggende, men stadig ubetydelige, frie Verden – var alt for parate til at reflektere over klagerne over de Muslimske pressionsgrupper trods det, at de var sørgeligt dårligt rustede til at vurdere disse klager korrekt.

De vidste, ligesom Jihad-massemorderen, Nidal Hasan’s, overordnede, at det vigtigste først og fremmest var at undgå at blive sat i bås som "intollerante" eller "islamofobiske."

Hvor stort, at deres prioritering var sådan. Det kostede blot tretten døde og 30 sårede.
------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: 'Allah' betyder "forbandelse" på Hebræisk - bare en tilfældighed?