Ser vi flere anti-Krister i Endetiden? - Del 2 av 4.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
14. juni 2015.

I denne andre delen av miniserien vår, skal vi nå se nærmere på den første av i alt 3 forskjellige tolkningsmodeller. Alle disse tolkningsmodellene baserer seg på det fjerde Dyret med de ti horn, som profeten Daniel skriver om i kapitel 7 i Det Gamle Testamente, pluss en god del tilleggsinformasjon, som Johannes gir oss gjennom Åpenbaringsboken i Det Nye Testamente.

Her skal vi imidlertid hovedsakelig forholde oss til det, som Daniel skriver. Vi repiterer derfor først selve Bibelteksten: Dan 7:7-8: "Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde Dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere Dyrene og hadde ti horn. Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord."

Så hopper vi til Dan 7:15-27: "Jeg, Daniel, ble urolig til sinns på grunn av dette; synene i mitt indre skremte meg. Jeg gikk bort til en av dem (englene) som stod der, og bad ham om rett forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte hva synene betydde: «Disse store Dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. Men Den Høyestes hellige skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet.»

" Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde Dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et fryktelig Dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene det hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og fikk tre av de andre hornene til å falle av. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre."

"Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem, inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den Høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige fikk riket i eie. Slik lød hans svar: Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige."

"Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem."

Vi har nettopp lest, at de ti hornene betyr, at det skal komme ti konger i dette Riket. Når det sies «dette Riket», vet vi allerede, at det gjelder det gamle Romerriket, som ettehvert ble et todelt Rike, med Pavemakten på den ene siden, og Keiser Konstantins Rike på den andre.

Dette korresponderer med de to lange bena, som vi så på den billedstøtten, Nebukadnesar så i den drømmen, som han hadde. Senere blir dette Riket beskrevet som et fryktelig Dyr med tenner av jern, som knuser alt, som står i dets vei.

På hode av dette Dyret var det ti horn, og det er disse hornene, vi nå skal studere for å se, hva de forteller oss om Antikrist, og hvem han vil komme til å bli. Men før vi kan vite noe om Anti-Krist, må vi først ha klart for oss, hvem Kristus er.

I Matt 12:40-42 sier Jesus følgende om seg selv: "For som Jonas var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. Menn fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er Én som er større enn Jona. Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er Én som er større enn Salomo."

Matt 12:6: "Og det sier jeg dere: Her er Én som er større enn templet."

Jesus sier altså om seg selv: Jeg er større enn den største Profeten (Jonas). Jeg er større enn den største Kongen (Salomo). Jeg er større enn selve Tempelet med alle sine prester og prestetjenester.

Hva er en profet? Det er en, som taler på Guds vegne. En profet sier alltid «Så sier Herren».
Hva er en prest? Det er en, som gjør tjeneste for Gud. Med andre ord; en som gjør gudstjeneste.
Hva er en konge? Det er en, som regjerer på Guds vegne. En, som har Guds autoritet på Jord.

Jesus sier altså, at Han er den største Profet, Han er den største Prest og Han er den største Konge. Antikrist vil imidlertid si: Nei – JEG er den, som er størst. JEG er den, som taler på Guds vegne. JEG er den, som gjør tjeneste for Gud. JEG er den, som har Guds autoritet på Jord.

I dag kan du finne bøker med mange forskjellige teorier om, hvem denne Antikrist kan være. Men nå skal vi gå direkte til Skriftene og se, hva Bibelen selv forteller oss om saken. Det skal vi gjøre ved å kun fokusere på de kjennetegn, som Bibelen gir oss, uten å blande inn menneskelagde teorier.

Da må vi først gå til Daniel 7:8: "Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet - lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det (lille) kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store (blasfemiske) ord."

Så hopper vi ned til Daniel 7:24-25 og får enda flere detaljer: "De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid."

Det, vi nå skal gjøre, er å se etter et Rike, som oppfyller følgende 10 punkter:
1. Det må være et lite rike – (som korresponderer med det lille horn, som Daniel skriver om).
2. Det må komme opp mellom de andre ti rikene.
3. Det må komme opp etter de andre ti Rikene. (Altså etter at Romerriket ble oppløst i år 476).
4. Det må rykke opp tre av de ti Rikene.
5. Det må være annerledes enn de andre Rikene.
6. Det må ha et menneske (en mann) som sitt overhode.
7. Denne mannen skal tale store (blasfemiske) ord.
8. Han skal fare hardt fram mot Den Høyestes Hellige.
9. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover,
10. Og han skal regjere i én tid og tider og en halv tid.

Før vi går videre, skal vi se litt nærmere på, hva «blasfemi» egentlig er: Da tar vi 3 eksempler fra Bibelen: Når Jesus forlater syndene til den lamme mannen, som ble firt ned fra taket, sier Fariseerne i Mark 2:7: «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?»

Og i Joh 10:33: «Jødene svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse (blasfemi), fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud.»

Og i 1Tim 1:13, der Paulus sier om seg selv: «Jeg som tidligere var en spotter (blasfemer), en forfølger og en voldsmann.»

Husk, at Paulus forfulgte Guds folk i Guds navn, før han ble Kristen.

Blasfemi er altså:
a) Å hevde å kunne tilgi synder.
b) Å gjøre seg selv til Gud.
c) Å forfølge Guds folk i Guds navn.

Dette er altså Bibelens egen definisjon på blasfemi. Når vi nå går videre, er det viktig å ha klart for seg, at Gud elsker alle mennesker, uansett hvilken kirke eller menighet, en måtte gå i. Gud er altså ikke imot mennesker, men Han er imot systemer, som setter seg over Guds egen autoritet.

Med dette i tankene, skal vi nå forsøke å avsløre hemmeligheten om «det lille horn». La oss derfor gå gjennom alle de ti punktene igjen og se, hvordan de stemmer med virkeligheten.

1. Det må være et lite rike. Vatikanstaten ligger i Roma i Italia og er Verdens minste stat. Vatikanet er faktisk en egen stat i staten.
2. Det må komme opp mellom de andre ti rikene. Vatikanstaten kom opp midt i hjertet av Europa, mellom alle de andre Eurpoeiske statene.
3. Det må komme opp etter de andre ti Rikene. (Altså etter at Romerriket ble oppløst i år 476). Den første Pave, som fikk politisk makt, var Pave Vigillius. Det skjedde i år 538 e.Kr.
4. Det må rykke opp tre av de ti Rikene. I det gamle Romerrike var det 3 riker, som ble fullstendig utslettet: Det Herulittiske rike, det Vandalittiske rike og det Ostrogittiske rike. Det finnes ikke en eneste etterkommer fra disse 3 rikene idag.
5. Det må være annerledes enn de andre Rikene. Er Vatikanstaten et annerledes rike i forhold til de andre? Ja, Vatikanstaten representerer et religiøs-politisk system, helt forskjellig fra alle de andre.
6. Det må ha et menneske (en mann) som sitt overhode. Vatikanstaten har en menneskelig, mannlig Pave som sitt overhode.
7. Denne mannen skal tale store (blasfemiske) ord. Paven oppfyller alle de 3 Bibelske eksemplene på blasfemi, som vi tidligere har sett på.
a) Paven hevdes å være Guds representant på Jord.
b) Det hevdes, at Paven har makt til å tilgi synder.
c) Den Katolske Kirke forfulgte og drepte alle, som ikke bøyde seg under den Katolske lære.
8. Han skal fare hardt fram mot Den Høyestes Hellige. Over 100 millioner mennesker ble drept av den Katolske Kirke i den mørke middelalder. Det var ulovlig å lese eller å ha en Bibel i hjemmet. Alle, som hadde en slik, ble drept.
9. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover. Den Gregorianske kalender er idag den internasjonalt mest brukte kalenderen. Den ble innført i Roma i 1582 av Pave Gregor XIII. Den Gregorianske kalender bruker en helt annen tidsregning enn den gamle Jødiske kalenderen.
Paven forandret altså hele vår tidsregning. Og siden Paven har makt til å tolke og forandre selv Guds hellige lover, forandret den Katolske Kirke Hviledagen (Sabbaten) fra lørdag til søndag. Dermed forandret Paven også Guds lover.
10. Og han skel regjere i én tid og tider og en halv tid.

Punkt 10 krever en litt mer inngående forklaring. La oss derfor se nærmere på dette: I Bibelske profetier betyr ordlyden «èn tid» og «èn dag» ofte det samme som ett år. Dette kan vi finne klare eksempler på bl.a. i 4 Mosebok 14:34 og Esekiel 4:6.

4 Mos 14:34: "Likesom dere speidet ut landet i førti dager, skal dere lide i førti år for deres egne misgjerninger, ett år for hver dag. Slik skal dere få merke hva det vil si å sette seg opp imot meg."

Esek 4:6: "Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Juda-folkets skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den."

La oss følge denne mattematikken i punkt 10 på listen vår: (Han skel regjere i én tid og tider og en halv tid.). «Èn tid» vil her representere ett år, «tider» vil representere to år, «en halv tid» vil representere et halvt år. Til sammen blir dette 3,5 år. Hvis vi så ganger 3,5 år med 360, (som er antall dager i ett Jødisk kalenderår), da får vi 1260 dager. Og siden det her dreier seg om 1260 profetiske «dager», vil det altså bety det samme som 1260 år.

Nå vet vi fra før, at den første Pave, som fikk politisk makt, var Pave Vigillius. Det skjedde i år 538 e.Kr. Hvis vi nå plusser på de 1260 årene, da kommer vi til år 1798. Vet du, hva som skjedde i år 1798? Da mistet Pavedømmet sin politiske makt etter å ha regjert i nøyaktig 1260 år.

Det, som skjedde i år 1798, var, at Napoleon ble trøtt og lei av å ta ordre fra Pavedømmet. Derfor sendte han en av sine topp generaler, Louis Alexandre Berthier, til Roma. Han gikk inn i Vatikanet, tok Paven av tronen og erklærte, at både Vatikanet og alle dets eiendommer nå tilhørte den Franske republikk.

Paven ble tatt til fange og døde på veien til Frankrike. Dermed fikk altså det politiske Pavedømmet sitt «dødelige banesår», som det heter. Og det skjedde altså etter, at det hadde regjert i 1260 år, nøyaktig slik som Bibelen hadde forutsagt. Dette er grunnleggende historie, som du kan lese om i en hvilken som helst historiebok.

Problemet er bare, at Johannes Åpenbaring sier, at dette «dødelige banesåret» skal bli legt, og at Dyret skal få makt igjen. Dette kan vi lese om i Åp 13:3-8: "Et av Dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over Dyret og fulgte det. Folk tilbad draken fordi den hadde gitt Dyret makt, og de tilbad dyret og sa: "Hvem er som Dyret, og hvem kan kjempe mot det?"

"Det ble gitt Dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne Hans navn og Hans bolig, ja, alle som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Og alle som bor på jorden, skal tilbe Dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet."

I den anledning kan det være interessant å nevne noe, som flere aviser skrev om i september 2014. Blant andre, avisen Dagen.

Vil ha organisasjon for «Forente religioner»
Israels tidligere President Shimon Peres har holdt samtaler med Pave Frans og skisserte sin idé for en FN-basert "Organisering av De forente Religioner" for å bekjempe vold i Guds navn. Peres, 91, som var President for den Jødiske staten fram til juli 2014, og er en av Midtøstens mest prominente eldre statsmenn, snakket med Paven i ca. 45 minutter på torsdag, sier Vatikanet.

Vatikanets talsmann, Fader Federico Lombardi, sa, at Frans, som besøkte Midtøsten i mai, ikke tok "noen avgjørelse eller personlig engasjement" etter å ha lyttet til Peres' forslag. Den tidligere Israelske lederen skisserte sin idé for en ny Verdensorden i et intervju med det Italienske Katolske magasinet "Famiglia Cristiana", bare timer foran sitt møte med Paven.

"De fleste kriger har før blitt motivert ut ifra tanken på nasjonal enhet. I dag ser vi i stedet, at kriger blir utløst med religion som unnskyldning", sa Peres. "Gitt det faktum, at FN nå har hatt sin tid, er det, som trengs en organisasjon av "De forente Religioner", altså en samling FN-religioner.

Det ville være den beste måten å bekjempe disse terroristene på. De, som dreper i Guds navn, fordi folk flest ikke tror som dem.", sa han.

Islamsk Stat (IS), som har erklært et Islamsk Kalifat (en Islamsk stat) i områder, som de kontrollerer i Syria og Irak, har drevet titusener av Kristne og medlemmer av den Yazidi religiøse minoritet fra sine hjem. De har også drept to Amerikanske journalister.

"De, som dreper flest mennesker idag, er de, som gjør det i Guds navn," sa Peres. Det som trengs er en ubestridelig moralsk autoritet, som med en sterk stemme sier "Nei, Gud vil ikke dette, og Gud tillater det ikke."

Peres ga ingen detaljer om, hvordan organiseringen av Verdensreligionen vil bli dannet, eller hvem som skulle være dens representanter, men han mente, at Pave Frans bør være hodet, fordi "han er kanskje den eneste lederen, som virkelig er respektert".

Lombardi, som orienterte journalister på møtet mellom Peres og Paven, bemerket imidlertid, at Vatikanet har avdelinger, som behandler saker om fred og Interreligiøs dialog.

I juni i fjor var Pave Frans vert for et møte i Vatikanet, der Peres, den Palestinske Presidenten Mahmoud Abbas og Jødiske, Kristne og Muslimske religiøse ledere ba for fred i Midtøsten.