Islam på Endetidens historiske arena i Dyrets skikkelse.

Fra Sjibbolet.no/
Marts 2014.
Av Gordon Tobiassen.

Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil opptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en Moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de Arabiske nasjoner rundt Israel.

I gammel tid kom flere av de Arabiske nabofolkene under Herrens dom. Ammon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, Syria, Egypt og Filistrene var noen av Israels argeste fiender både på Saul og Davids tid. Ingen av disse folkene eksisterer i dag. De er gått opp i det store pan-Arabiske folkehav, som nå omgir Israel. Det handler om Irak, Libanon, Syria, Jordan og Saudi-Arabia.

Herren har selv utalt harde dommer over disse folkene. Salme 83:2-9´. I Esekiel 35 og 36 ser vi det hat og fiendskap, den Arabiske verden bærer på mot Israel. Det gir seg utsalg i de veldige terrorbølgene, som når Israel og Jødene i dag.

Kreftsvulst
Islam betrakter Israel som en kreftsvulst. De fleste Arabiske land ønsker med alle midler å fjerne denne svulsten. De bruker terror, løgn, svik, bedrag og vold for å lykkes. De såkalte Palestina-Arabere har som alle seriøse bibelgranskere vet ingen arverett til noen del av Israel. Antisemittismen og anti-Sionismen er på fremmarsj over hele verden i takt med Islams ekspansjon. Verdens statsmenn lar seg bedra og gjør felles sak med Israels fiender. De verdsetter Arabisk olje høyere enn Jødisk blod.

Antikrist
Antikrist kommer med tegn og under for å skape en falsk fred. Det er den hvite rytter, som Johannes så i Åpenbaringen kapitel 6, som stormer frem. I den 70. årsuke vil den falske fredsfyrste undertegne en pakt med Jødene. Jesus Kristus, Guds Sønn, var en inkarnasjon av Faderen, så vil dyret som stiger opp av havet, ”Antikrist,” være en djevelsk inkarnasjon av Satan og han vil opptre i Allahs navn og på hans vegne. Om det blir slik, så vil templet fra da av igjen fungere som en Muhammedansk Moské, ja, som Islams aller helligste gudshus, større enn både Mekka og Medina. Antikrist vil forlange, at alle skal tilbe ham, han hater Jødene og vil bryte pakten med dem, etter velkjent Muslimsk praksis. Midt i denne årsuke på 7 år vil han forby Jødene å tilbe sin Gud.

Islam er en demonisk religion. Overalt, hvor Islam råder, eksisterer ikke toleranse og trosfrihet. Det oppfordres til å drepe de vantro i Allahs navn. I flere av de Arabiske land i dag betraktes konvertering som blasfemi og gudsbespottelse. Straffen er som regel døden ved offentlig henrettelse etter fredags-bønnen i Moskéen. Slike henrettelser foregår ved steining, halshogging, henging eller korsfestelse og er til offentlig forlystelse som overføres på TV. Islams vesen og ideologi stemmer godt med Dyrets djevelske virksomhet i endens tid. Som åpenbaringsboken beskriver.

Antikrist skal stå frem
Jesus vendte hjem til sin Far, Salme 110:1 Han skal komme tilbake først for å hente brudeskaren, og senere som konge, da han setter føttene på Oljeberget. Antikrist skal også stå frem.

”Da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem."

”Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skalkomme igjen.” Åp 17:8.

Vil Antikrist bli endetidens suverene Muslimske leder? Islams målsetting er å underlegge seg hele verden under Satans herredømme, og da gjennom Islams totale underkastelse. Vi ser, at det nærmer seg raskt, da denne endetidens onde fyrste skal tre frem på den politisk/religiøse arena. Vi ser, at plattformen er lagt og klar ved det Antikristelige rike, representert ved EU. Det ligger klart religiøst og politisk.

Antikrist vil inngå en syvårig fredspakt med Israel (Dan.9.27). Israel vil da i likhet med alle de andre Middelhavslandene være innlemmet i ”Eurabia”. Når Antikrist står frem, vil det være som den falske fredsfyrsten. Det første, han da vil gjøre, er å inngå en 7-års pakt med Jødene. Dette vil markere begynnelsen på den 70. profetiske årsuke, som Daniel talte om i Daniel 9.27.

De Israelske ledere, som tar imot og inngår pakten med Antikrist, vil være sekulære Jøder, som ikke regner med Israels Gud, og som derfor er åndelig blinde. Dette er vel forklaringen på, at de lar seg forføre av denne kommende onde og falske fyrste.